Pinyin

Wade-Giles

 

Pinyin

Wade-Giles

a

a

 

chan

ch'an

ai

ai

 

chang

ch'ang

an

an

 

chao

ch'ao

ang

ang

 

che

ch'e

ao

ao

 

chen

ch'en

 

 

 

cheng

ch'eng

ba

pa

 

chi

ch'ih

bai

pai

 

chong

ch'ung

ban

pan

 

chou

ch'ou

bang

pang

 

chu

ch'u

bao

pao

 

chua

ch'ua

bei

pei

 

chuai

ch'uai

ben

pen

 

chuan

ch'uan

beng

peng

 

chuang

ch'uan

bi

pi

 

chui

ch'ui

bian

pien

 

chun

ch'un

biao

piao

 

chuo

ch'o

bie

pieh

 

ci

tz'u

bin

pin

 

cong

ts'ung

bing

ping

 

cou

ts'ou

bo

po

 

cu

ts'u

bu

pu

 

cuan

ts'uan

 

 

 

cui

ts'ui

ca

ts'a

 

cun

ts'un

cai

ts'ai

 

cuo

ts'o

can

ts'an

 

 

 

cang

ts'ang

 

da

ta

cao

ts'ao

 

dai

tai

ce

ts'e

 

dan

tan

cen

ts'en

 

dang

tang

ceng

ts'eng

 

dao

tao

cha

ch'a

 

de

te

chai

ch'ai

 

deng

teng

Pinyin

Wade-Giles

 

Pinyin

Wade-Giles

di

ti

 

gu

ku

dian

tien

 

gua

kua

diao

tiao

 

guai

kuai

die

tieh

 

guan

kuan

ding

ting

 

guang

kuang

diu

tiu

 

gui

kuei

dong

tung

 

gun

kun

du

tu

 

guo

kuo

duan

tuan

 

 

 

dui

tui

 

ha

ha

dun

tun

 

hai

hai

duo

to

 

han

han

 

 

 

hang

hang

e

�, o

 

hao

hao

en

en

 

he

ho

eng

�ng

 

hei

hei

er

erh

 

hen

hen

 

 

 

heng

heng

fa

fa

 

hong

hung

fan

fan

 

hou

hou

fang

fang

 

hu

hu

fei

fei

 

hua

hua

fen

fen

 

huai

huai

feng

feng

 

huan

huan

fo

fo

 

huang

huang

fou

fou

 

hui

hui

fu

fu

 

hun

hun

 

 

 

huo

huo

ga

ka

 

 

 

gai

kai

 

ji

chi

gan

kan

 

jia

chia

gang

kang

 

jian

chien

gao

kao

 

jiang

chiang

ge

ko

 

jiao

chiao

gei

kei

 

jie

chieh

gen

ken

 

jin

chin

geng

keng

 

jing

ching

gong

kung

 

jiong

chiung

gou

kou

 

jiu

chiu

Pinyin

Wade-Giles

 

Pinyin

Wade-Giles

ju

ch�

 

lin

lin

juan

ch�an

 

ling

ling

jue

ch�eh

 

liu

liu

jun

ch�n

 

long

lung

 

 

 

lou

lou

ka

k'a

 

lu

lu

kai

k'ai

 

l�

l�

kan

k'an

 

luan

luan, l�an

kang

k'ang

 

l�e

l�eh

kao

k'ao

 

lun

lun

ke

k'o

 

luo

lo

kei

k'ei

 

 

 

ken

k'en

 

ma

ma

keng

k'eng

 

mai

mai

kong

k'ung

 

man

man

kou

k'ou

 

mang

mang

ku

k'u

 

mei

mei

kua

k'ua

 

men

men

kuai

k'uai

 

meng

meng

kuan

k'uan

 

mi

mi

kuang

k'uang

 

mian

mien

kui

k'uei

 

miao

miao

kun

k'un

 

mie

mieh

kuo

k'uo

 

min

min

 

 

 

ming

ming

la

la

 

miu

miu

lai

lai

 

mo

mo

lan

lan

 

mou

mou

lang

lang

 

mu

mu

lao

lao

 

 

 

le

le

 

na

na

lei

lei

 

nai

nai

leng

leng

 

nan

nan

li

li

 

nang

nang

lia

lia

 

nao

nao

lian

lien

 

nei

nei

liang

liang

 

nen

nen

liao

liao

 

neng

neng

lie

lieh

 

ni

ni

Pinyin

Wade-Giles

 

Pinyin

Wade-Giles

nian

nien

 

qie

ch'ieh

niang

niang

 

qin

ch'in

niao

niao

 

qing

ch'ing

nie

nieh

 

qiong

ch'iung

nin

nin

 

qiu

ch'iu

ning

ning

 

qu

ch'�

niu

niu

 

quan

ch'�an

nong

nung

 

que

ch'�eh

nou

nou

 

qun

ch'�n

nu

nu

 

 

 

n�

n�

 

ran

jan

nuan

nuan

 

rang

jang

n�

n�

 

rao

jao

nuo

no

 

re

je

 

 

 

ren

jen

ou

ou

 

reng

jeng

pa

p'a

 

ri

jih

pai

p'ai

 

rong

jung

pan

p'an

 

rou

jou

pang

p'ang

 

ru

ju

pao

p'ao

 

ruan

juan

pei

p'ei

 

rui

jui

pen

p'en

 

run

jun

peng

p'eng

 

ruo

jo

pi

p'i

 

 

 

pian

p'ien

 

sa

sa

piao

p'iao

 

sai

sai

pie

p'ieh

 

san

san

pin

p'in

 

sang

sang

ping

p'ing

 

sao

sao

po

p'o

 

se

se

pou

p'ou

 

sen

sen

pu

p'u

 

seng

seng

 

 

 

sha

sha

qi

ch'i

 

shai

shai

qia

ch'ia

 

shan

shan

qian

ch'ien

 

shang

shang

qiang

ch'iang

 

shao

shao

qiao

ch'iao

 

she

she

Pinyin

Wade-Giles

 

Pinyin

Wade-Giles

shei

shei

 

tun

t'un

shen

shen

 

tuo

t'o

sheng

sheng

 

 

 

shi

shih

 

wa

wa

shou

shou

 

wai

wai

shu

shu

 

wan

wan

shua

shua

 

wang

wang

shuai

shuai

 

wei

wei

shuan

shuan

 

wen

wen

shuang

shuang

 

weng

weng

shui

shui

 

wo

wo

shun

shun

 

wu

wu

shuo

shuo

 

 

 

si

szu, ssu

 

xi

hsi

song

sung

 

xia

hsia

sou

sou

 

xian

hsien

su

su

 

xiang

hsiang

suan

suan

 

xiao

hsiao

sui

sui

 

xie

hsieh

sun

sun

 

xin

hsin

suo

so

 

xing

hsing

 

 

 

xiong

hsiung

ta

t'a

 

xiu

hsiu

tai

t'ai

 

xu

hs�

tan

t'an

 

xuan

hs�an

tang

t'ang

 

xue

hs�eh

tao

t'ao

 

xun

hs�n

te

t'e

 

 

 

teng

t'eng

 

ya

ya

ti

t'i

 

yan

yen

tian

t'ien

 

yang

yang

tiao

t'iao

 

yao

yao

tie

t'ieh

 

ye

yeh

ting

t'ing

 

yi

i

tong

t'ung

 

yin

yin

tou

t'ou

 

ying

ying

tu

t'u

 

yo

yo

tuan

t'uan

 

yong

yung

tui

t'ui

 

you

yu

Pinyin

Wade-Giles

 

Pinyin

Wade-Giles

yu

y�

 

zuan

tsuan

yuan

y�an

 

zui

tsui

yue

y�eh,

 

zun

tsun

yun

y�n

 

zuo

tso

 

 

 

 

 

za

tsa

 

 

 

zai

tsai

 

 

 

zan

tsan

 

 

 

zang

tsang

 

 

 

zao

tsao

 

 

 

ze

tse

 

 

 

zei

tsei

 

 

 

zen

tsen

 

 

 

zeng

tseng

 

 

 

zha

cha

 

 

 

zhai

chai

 

 

 

zhan

chan

 

 

 

zhang

chang

 

 

 

zhao

chao

 

 

 

zhe

che

 

 

 

zhei

*

 

 

 

zhen

chen

 

 

 

zheng

cheng

 

 

 

zhi

chih

 

 

 

zhong

chung

 

 

 

zhou

chou

 

 

 

zhu

chu

 

 

 

zhua

chua

 

 

 

zhuai

chuai

 

 

 

zhuan

chuan

 

 

 

zhuang

chuang

 

 

 

zhui

chui

 

 

 

zhun

chun

 

 

 

zhuo

cho

 

 

 

zi

tzu

 

 

 

zong

tsung

 

 

 

zou

tsou

 

 

 

zu

tsu