A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(Selected bibliography of materials available at IU Libraries.)

 • Abe, Jiro, 1883- . 阿部次郎. Tokugawa jidai no geijutsu to shakai. 徳川時代の芸術と社会. Tokyo : Kaizosha, 1931. (O.J. DS871 .A13 1931) •  
 • Akabon kurobon aobon shu. 赤本 黒本 青本集. Tokyo : Daitokyu Kinen Bunko, 1976. (大東急記念文庫善本叢刊近世編 ; 4). (O.J. PL755.35 .D13 v.4) •  
 • Aoyama, Tadakazu. 青山忠一. Kana-zoshi jokun bungei no kenkyu. 仮名草子女訓文芸の研究. Tokyo : Ofusha, 1982. (OJ PL747.4 .A68 1982) •  
 • Asakura, Haruhiko, 1924- . ᣽倉治彦. Kyoho igo Edo shuppan shomoku. 享保以後江戸出版書目. Kyoto-shi : Rinsen Shoten, 1993. (Temp.) •  
 • Asano, Akira, 1930- . 浅野晃. Ronso Genroku no bungaku. 論叢元禄の文学. Tokyo : Benseisha, 1993. (O.J. PL726.4 .A83 1993) •  
 • Asano, Sanpei, 1932- . 浅野三平. Kinsei chuki shosetsu no kenkyu. 6817;世中期小説の研究. Tokyo : Ofusha, 1975. (O.J. PL747.4 .A8) •  
 • Aso, Isoji, 1896- . 麻生磯次. Edo bungaku to Chugoku bungaku. 江戸文学と中国文学. Tokyo : Sanseido, 1972. (O.J. PL726.35 .A837 1972) Aso, Isoji, 1986- . 麻生磯次. Edo shosetsu gairon. 江戸小説概論. Tokyo : Yamada Shoin, 1963. (O.J. PL747.35 .A83) •  
 • Aso, Isoji, 1986- . 麻生磯次. Kinsei shosetsu. 近世小説. Tokyo : Shibundo, 1950. (日本文学教養講座 ; 9). (O.J. PL716 .N685 v.9) •  
 • Bakin hyoto shu. 馬琴評答集. Tenri : Tenri Daigaku Shuppanbu, 1973. (天理図書館善本叢書和書之部 ; 12). (O.J. Z955 .T454 v.12) •  
 • Bakumatsu no bungaku. 幕末の文学. Maeda Ai ... [et al.]. 出席者 前田愛 他. Tokyo : Gakuseisha, 1977. (SinpO.J.iumu nihon bungaku; 11). (O.J. PL703 .S47 v.11) •  
 • Chimei sakuin ko : "Nihon zuihitsu taisei" dai 1-ki (Edo jidai zuihitsu) 地名索引稿「日本随筆大成」第一期(江戸時代随筆). [Tokorozawa-shi]: Akik usa Gakuen Tanki Daigaku Kokubunka, 1989? (O.J. PL772 .N68 1989 Index) •  
 • Chinpon zenshu. 珍本全集. Fujimura Tsukuru kotei.藤村作校 校訂. Tokyo : Hakubunkan, 1928-30. 2 v. (O.J. PL770 .A2 C53) •  
 • Chusei, kinsei no bungei. 中世・近世の文芸. Keio Gijuku Daigaku Kokubungaku Kenkyukai hen. 慶応義塾大学国文学研究会編. Tokyo : Ofusha, 1982. (O.J. PL726.3 .C55 1982) •  
 • Daitokyu kinen bunko zenpon sokan kinsei hen. 大東急記念文庫善本叢刊 近世編. Tokyo : Daitokyu Kinen Bunko, 1976- . 6 v. (O.J. PL755.35 .D13) •  
 • Ebara, Taizo, 1894-1948. 潁原退蔵. Ebara Taizo chosakushu. 潁原退蔵著作集. Tokyo : Chuo Koronsha, 1979. 9 v. (O.J. PL726.35 .E24 1979) •  
 • Ebara, Taizo, 1894-1948. 潁原退蔵. Edo bungei kenkyu. 江戸文芸研究. Tokyo : Kadokawa Shoten, 1958. (O.J. PL726.35 .E15) •  
 • Edo bungaku = The Edo bungaku. 江戸文学. Tokyo : Perikansha, 1990- . (O.J. PL726.35 .K5) •  
 • Edo bungaku kenkyu. 江戸文学研究. Jinbo Kazuya hen. 神保五彌. Tokyo : Shintensha, 1993. (O.J. PL726.35 .E29 1993) •  
 • Edo bungaku koza. 江戸文学講座. Kokubungaku Koza Kankokai. 国文学講座刊行会. Tokyo : Bunrindo, 1927-1933. 8 v. (O.J. PL726.35 .K84) •  
 • Edo bungaku nenshi. 江戸文学年誌. Edo Bungaku Nenshi no Kai hen. 7743;戸文学年誌の会. Tokyo : Perikansha, 1989. (O.J. PL726.35 .E3) •  
 • Edo jidai joryu bungaku zenshu. 江戸時代女流文学全集. Hensha Furuya Tomoyoshi. 2232;者 古谷知新. Tokyo : Nihon Tosho Senta, 1979. (O.J. PL755.35 .E34 1979) •  
 • Edo jidai kamigata no chiiki to bungaku. 江戸時代上方の地域と文学. Munemasa Isoo hen. 宗政五十緒 編. Kyoto-shi : Dohosha Shuppan, 1992. (O.J. PL886.K54 E36 1992) •  
 • Edo jidai shorin shuppan shoseki mokuroku shusei. 江戸時代書林出版書籍目録集成 . Keio Gijuku Daigaku Fuzoku Kenkyujo Shido Bunko. 慶應義塾大学付属研究所斯道文庫. Tokyo : Inoue Shobo, 1962-64. (Shido buko shoshi sokan no ichi). 4 v. (O.J. Z3302 .K4) •  
 • Edo kobanashi. 江戸小咄. Okitsu Kaname hen. 興津要 編. Tokyo : Kodansha, 1973-1976. 2 v. (O.J. PN6222.J3 E28) •  
 • Edo nanpa kenkyu. 江戸軟派研究. Ozaki, Kyuya, 1890- . 尾崎久彌. 72 v. Tokyo : Kashiwa Shobo, 1981. (O.J. PL726.35 .O92) •  
 • Edo shosetsu shu. 江戸小説集. Tokyo : Chikuma Shobo, 1960-61. (古典日本文学全集; 28-29). (O.J. PL753 .K87 v.28-29) •  
 • Edo showa shu. 江戸笑話集. Kodaka Toshiro kochu. 小高敏郎 校注. Tokyo : Iwanami Shoten, 1966. ( 6085;本古典文学体系; 100). (O.J. PL753 .N688 v.100) •  
 • Enchi, Fumiko, 1905- . 円地文子. Edo bungaku towazugatari. 江戸文学問わず 5486;り. Tokyo : Chikuma Shobo, 1992. Originally published : Tokyo : Kodansha, 1978. (O.J. PL726.35 .E53 1992) •  
 • Enchi, Fumiko, 1905- . 円地文子. Edo bungaku towazugatari. 江戸文学問わず語り. Tokyo : Kodansha, 1978. (O.J. PL726.35 .E5) •  
 • Eto, Jun, 1933- . 江藤淳. Kindai izen. 近代以前. Tokyo : Bungei Shunju,1985. (O.J. PL726.35 .E86 1985) •  
 • Fujii, Otoo, 1868-1945. 藤井乙男. Edo bungaku kenkyu. 江戸文学研究. Kyoto : Naigai Shuppan, 1930. (O.J. PL726.35 .F88) •  
 • Fujii, Otoo, 1868-1945. 藤井乙男. Edo bungaku sosetsu. & #27743;戸文学叢説. Tokyo : Iwanami Shoten, 1931. (O.J. PL726.35 .F885) •  
 • Fujii, Otoo, 1868-1945. 藤井乙男. Ukiyozoshi meisaku shu. 浮世草子名作集. Tokyo : Kodansha, 1937. (O.J. PL777.4 .F96) •  
 • Fujimura, Tsukuru, 1875-1953. 藤村作. Kamigata bungaku to edo bungaku. 上方文学と江戸文学. Tokyo : Shibundo, 1930. (O.J. PL726.35 .F92) •  
 • Geki Bungaku. 劇文学. Osone Shosuke hoka henshu. & #22823;曽根章介 他編集. Tokyo : Meiji Shoin, 1983. (研& #31350;資料日本古典文学 ; 10). (O.J. PL726.1 .K466 v.10) •  
 • Genenz, Kay J. Otogizoshi : probleme der mittelalterichen japanischen Kurzprosa unter besonderer Berucjsichtigung ihrer sprachgeschichte. Hamburge : Gesellschft fur Natur- und Volkerkunde Ostasiens e.V., 1979. (Mitteilungen - Gesellschaft fur Naturund Volkerkunde Ostasiens ; 80). (PL747.3 .G45) •  
 • Genroku bungaku no jokyo. 元禄文学の状況. Henshu iin Asano Akira hoka. 編集委員 浅野晃 182;. Tokyo : Benseisha, 1993. (講座元禄の文学; 5). ( (O.J. PL726.4.K69 1992 v.5) •  
 • Genroku bungaku no kaika. 元禄文学の開花. Henshu iin Asano Akira hoka. 編集委員 浅野晃 182;. Tokyo : Benseisha, 1992-1993. 3 v. ( 講座元禄の文学 ; 2-4) (O.J. PL726.4 .K69 1992 v. 2-4) •  
 • Genroku bungaku no nagare. 0803;禄文学の流れ. Henshu iin Asano Akira hoka. 編集委員 浅野晃 他. ( 講座元禄の文学 ; 1). Tokyo : Benseisha,1992. (PL726.4 .K69 1992 v. 1) •  
 • Gunji, Masakatsu, 1913- .郡司正勝. Gunji Masakatsu santeishu. 郡司正勝刪定集. Tokyo : Hakusuisha, 1990-1992. 6 v. (O.J. PN2922 .G86 1990) •  
 • Haikai to Kanbungaku. 俳諧と漢文学. Wa-Kan Hikaku Bungakkai. 俳諧と漢文学. Tokyo : Kyuko Shoin, 1994. (TEMP) •  
 • Hamada, Giichiro, 1907- . 浜田義一郎 監修. Edo bungaku chimei jiten. 江戸文学地名辞典. [Tokyo] : Tokyodo Shuppan, [1973]. (Or. Ref. PL726.35 .H19) •  
 • Hamada, Giichiro, 1907- . 濱 0000;義一郎. Edo bungei ko : kyoka, senryu, gesaku. 江戸文芸攷:狂歌・川柳・戯作. Tokyo : Iwanami Shoten, 1988. (O.J. PL726.35 .H33 1988) •  
 • Hammotobetsu nendaijun kibyoshi edaisen shu. 板元別年& #20195;順黄表紙絵題簽集. Hensan Hamada Giichi. 編ದ 6;浜田義一. Tokyo : Yumani Shobo, 1979. (O.J. NC973.5 .J3 H36) •  
 • Hanashibon shu. 噺本集. Tokyo : Daitokyu Kinen Bunko, 1976. (大東急記念文庫善本叢刊近世編 ; 6). (O.J. PL755.35 .D13 v.6) •  
 • Hanashibon taikei. 噺本体系. Muto Sadao, Oka Masahiko hen. 武藤禎夫、岡雅彦編. Tokyo ; Tokyodo Shuppan, 1975-1980. (O.J. PL776 .H33) •  
 • Hayashi, Yoshikazu, 1922- . 林美一. Edo ehon e yokoso. 江戸艶本へようこそ. Tokyo : Kawade Shobo Shinsha, 1992. (O.J. PL747.37.E74 H38 1992) •  
 • Hayashi, Yoshikazu, 1922- . 林美一. Enshoku Edo no kawaraban. 艶本江戸瓦版. Tokyo : Kawade Shobo Shinsha, 1988. (O.J. PL726.37.E74 H39 1988) •  
 • Hirose, Tomomitsu. 広瀬朝光. Enshu kibyoshi : eiinbon. 演習黄表紙:ô 33;印本. Tokyo : Kasama Shoin, 1971-1978. 2 v. (O.J. PL777.5 H5) •  
 • Hirose, Tomomitsu. 広瀬朝光. Gesaku bungeiron : kenkyu to shiryo. 戯作文芸論:研究と資料. Tokyo : Kasamashoin, 1982. (O.J. PL747.35 .H57 1982) •  
 • Hirosue, Tamotsu, 1919- . 広末保. Genroku ki no bungaku to zoku. 元禄期の文学と俗. Tokyo : Miraisha, 1979. (O.J. PL726.4 .H54) •  
 • Hisamatsu, Sen'ichi, 1894- . 久松潜一. Tokyo : Shibundo, 1951. (日本文学教養講座 ; 2). (O.J. 716 .N685 v.2) •  
 • Hori, Sutejiro. 堀捨二郎編著. Edo jidai gikyoku shosetsu tsushi. 江戸時代戯曲小説通志. Tokyo : Seishido , 1913. (O.J. PL747.35 .H52) •  
 • Ichikawa, Yukio, 1923- . 市川通雄. Saikaku igo no ukiyo-zoshi. 西鶴以後の浮世草子. Tokyo : Kasama Shoin, 1983. (O.J. PL7474 I25 1983) •  
 • Ichiko, Teiji, 1911- . 市古貞次. Otogizoshi. Kanazoshi. 御伽草子・仮名草子. Tokyo : Kadokawa Shoten, 1963. (日本古典鑑賞講座 ; 16). (O.J. PL716 .N698 v.16) •  
 • Ishida, Motosue, 1877-1943. 石田元季. Edo jidai bungaku kosetsu. 江戸時代文学考説. Tokyo : Nakanishi Shobo, 1930. (O.J. PL726.35 .I78) •  
 • Ishikawa, Jun, 1899- . 石川淳. Edo bungaku shoki. 江戸文学掌記. Tokyo : Shinchosha, 1980. (O.J. PL726.35 .I82) •  
 • Ishizuka, Hokaishi, 1799-1862. 石塚豊芥子. Gesakusha senshu. 戯作者選集. Hirose Tomomitsu hen. 広瀬朝光 編. (O.J. PL723 .I813) •  
 • Kabuki daicho shusei. 歌舞伎台帳集成. Kabuki Daicho Kenkyukai hen. [Daihyo Tsuchida mamoru; Matsuzaki Hotoshi]. >歌舞伎台帳研究会編. [代表 土屋衛;松崎仁]. Tokyo : Benseisha, 1983- . (O.J. PL767 .K23 1983) •  
 • Kaibara, Ekiken, 1630-1714. 貝原益軒. Azumaji no ki. Kishi kiko. Saiyuki. 東路記・己巳紀行・西遊記. Itasaka Yoko, Munemasa Isoo kochu. 板坂耀子、 宗政五十緒校注. Tokyo : Iwanami Shoten, 1991. (O.J. PL771.37.T75 K3 1991) •  
 • Kaidan meisaku shu. 怪談名作集. Tokyo : Nihon Meicho Zenshu Kankokai, 1927. (日本名著全集第一期江戸文芸之部 ; 10). (O.J. PL755.35 .N69 v.10) •  
 • Kanagaki, Robun, 1829-1894. 仮名書魯文. Kanagaki Robun no Narita dochuki : Narita dochu hizakurige : tsuketari, Kaidan harusame soshi. 仮名書魯文の成田道中記:成田道中膝栗毛:附 怪談雨草紙(市川団十郎 作:校注鶴岡節男). Tokyo : Senshusha, 1980. (1984 printing). (O.J. PL777.5 .K3 1984) •  
 • Kanazoshi shusei. 仮名草子集成. Asakura Haruhio hen. 朝倉治彦編. Tokyo : Tokyodo shuppan, 1980- . (O.J. PL777.4 .K35) •  
 • Kanazoshi shu. 仮名草子集. Noda Hisao kochu. 野田寿雄 校注. Tokyo : Asahi Shinbunsha, 1960-62. 2 v. (日本古典全集 ; 26-27). (O.J. PL753 .N693 v.26-27) •  
 • Kanazoshishu. 仮名草子集. Tokyo : Dai Tokyu Kinen Bunko, 1976. (大東急記念文庫善本叢刊近世編 ; 1). (O.J. PL755.35 .D13 v.1) •  
 • Kanazoshishu. 仮名草子集. Tokyo : Dai Tokyu Kinen Bunko, 1976. (大東急記念文庫善本叢刊近世編 ; 1). (O.J. PL755.35 .D13 v.1) •  
 • Karaki, Junzo, 1904- . 唐木順三. Chusei kara kinsei e. 中世から近世へ. Tokyo : Chikuma Shobo, 1961. (O.J. PL726.4 .K18) •  
 • Kanazoshishu, Ukiyozoshishu. 仮名草子集・浮世草子集. Jinbo Kazuya hoka kouchu yaku.神保五彌 他校注, 訳. Tokyo : Shogakukan, 1971. (日本古典文学全集 ; 37). (O.J. PL753 .N69 v.37) •  
 • Keene, Donald. World within walls : Japanese literature of the pre-modern era, 1600-1867. London : Secker and Warburg, 1976. (PL726.35 .K4 1976) •  
 • Keene, Donald. World within walls : Japanese literature of the pre-modern era, 1600-1867. New York : Holt, Rinehart and Winston, c1976. (PL726.35 .K4) •  
 • Keene, Donald. ドナルド・キーン. Nihon bungaku no rekishi. Kinsei hen. 日本文学の歴史:近ߏ 0;編. Tokyo : Chuo Koronsha, 1995. 3 v. (O.J. PL726.35 .K416 1995) •  
 • Keene, Donald. ドナルド・キーン. Nihon bungaku shi, kinsei hen. [World within walls. Japanese]. 日本文学史 : 近世編. Tokyo : Chuo Koronsha, 1876-1977. 2v. (O.J. PL726.35 .K416) •  
 • Kibyoshi jugo shu. 黄表紙十五種. Tokyo : Nihon Meicho Zenshu Kankokai, 1927. (Nihon meicho zenshu dai 1-ki edo bungei no bu; 11). (O.J. PL755.35 .N68 v.11) •  
 • Kibyoshi, senryu, kyoka. 黄表紙・川柳・狂歌. Hamada Giichiro hoka kotei. 浜田義一郎 他校訂. Tokyo : Shogakukan, 1971. (日本古典文学全集; 46). (O.J. PL753 .N69 v.46) •  
 • Kibyoshi. Sharebon shu. 黄表紙. 洒落本集. Mizuno Minoru kochu. 水野稔 校注. Tokyo : Iwanami Shoten, 196- . (日本古典文学体系 ; 59). (O.J. PL753 .N688 v.59) •  
 • Kibyoshi shu. 黄表紙集. Tokyo : Daitokyu Kinen Bunko, 1976. ( 大東急記念文庫善本叢刊近世編 ; 5). (O.J. PL755.35 .D13 v.5) •  
 • Kikan Edo bungaku = The Edo bungaku. 季刊江戸文学. Tokyo : Perikansha, 1989-1990. Continued by : Edo bungaku. 江戸文学. (O.J. PL726.35 .K5) •  
 • Kiko bunshu. 紀行文集. Yanagita Kunio kotei. 柳田国男校訂. Tokyo : Hakubunkan, 1930. (O.J. PL771 .K47) •  
 • Kinsei bungaku kenkyu jiten. 近世文学研究事典. Okamoto, Masaru, Kira Sueo hen. 岡本勝、 雲英末雄編. Tokyo : Ofusha, 1993. (O.J. PL726.35 .K52 1993) •  
 • Kinsei bungaku no kenkyu to shiryo : kyoko no kukan : Hinotani Teruhiko kyoju kanreki kinen ronbunshu kinsei hen. 近世文学の研 1350;と資料:虚構の空間ᦂ 6;桧谷昭彦教授還暦記念論文集近世編. Tokyo : Miyai Shoten, 1988. (O.J. PL726.35 .K55 1988) •  
 • Kinsei bungaku ronshu. 近世文学論集. Nakamura Yukihiko kochu. 中村幸彦校注. Tokyo : Iwanami Shoten, 1966. (日本古典文学体系 ; 94) (O.J. PL753 .N688 v.94) •  
 • Kinsei bungaku to Kanbungaku. 近世文学と漢文学. Wa-Kan Hikaku Bungakkai. 1644;漢比較文学会編. Tokyo : Kyuko Shoin, 1988. (O.J. PL726.35 .K537 1988) •  
 • Kinsei bungei. 近世文芸. Nihon Kinsei Bungaukai. 日本近世文学会. Tokyo : Nihon Kinsei Bungakkai, v. (O.J. PL700 .K56) •  
 • Kinsei bungei kenkyu sosho : dai 1-ki, bungaku hen. 近世文芸研究叢書:第1期文学編. Kinsei Bungei Kenkyu Sosho Kankokai. 近世文芸研究叢書刊行会. Tokyo : Kuresu Shuppan. (O.J. PL726.35 .K56 1994) •  
 • Kinsei bungei sosho. 近世文芸叢書. [Tokyo] : Kokusho Kankokai, 1976. 12 v. (O.J. PL755.35 .K56 1976) •  
 • Kinsei Edo bungaku. 近世江戸文学. Tsutsumi Seiji, Kiyoto Noriko. 堤精二、 清登典子. Tokyo : Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai, 1992. (O.J. PL726.35 LK57 1992) •  
 • Kinsei Engeki shu. 近世演劇集. Tokyo : Kyuko Shoin, 1977. (大東急記念文庫善本叢刊近世編 ; 7). (O.J. PL755.35 .D13 v.7) •  
 • Kinsei haiku haibun shu. 近世俳句俳文集. Kuriyama Riichi hoka kochu yaku. 栗山理一他校注訳. Tokyo : Shogakkan, 1972. (日本古典文学全集 ; 42). (O.J. PL753 .N69 v.42) •  
 • Kinsei jitsuroku zensho. 近世実録全書. Tsubouchi Shoyo kansen ; Kawatake Shigetoshi kotei kaisetsu. 坪内逍遥鑑選;河竹繁俊校訂解説. Tokyo : Waseda Daigaku Shuppanbu, 1928-31. 20 v. (O.J. PL777.35 .K56) •  
 • Kinsei kiko shusei. 近世紀行集成. Sekinin henshu Takada Mamoru, Hara Michio; Kotei Itasaka Yoko. 責任編集 高田衛, 原通生; 校訂板坂耀子. Tokyo : Kokusho Kankokai, 1991. (O.J. PL771.35 .K56 1991) •  
 • Kinsei shosetsu. 近世小説. Osone Shosuke hoka henshu. 大曽根章介他編集. Tokyo : Meiji Shoin, 1983. (研究資料日本古典文学; 4). (O.J. PL726.1 .K466 v.4) •  
 • Kinsei zuiso shu. 近世随想集. Nakamura Yukihiko hoka kochu. 中村幸彦他校注. Tokyo : Iwanami Shoten, 1965. (日本古典文学体系 ; 96). (O.J. PL753 .N688 v.96) •  
 • Kokkeibon shu. 滑稽本集. Tokyo : Nihon Meicho Zenshu Kankokai, 1927. (日本名著全集第一期江戸文藝之部 ; 14). (O.J. PL755.35 .N68 v.14) •  
 • Kokubungaku fukusei honkoku shomoku soran. 国文学複製翻刻書目総覧. Ichiko Teiji, Osone Shosuke hen. 市古貞次、大曽根章介編. Tokyo : Nihon Koten Bungkukai, 1982. (O.J. Z3308 .L5 I28 1982) •  
 • Kokubungaku kenkyu shomoku kaidai. 国文学研究書目解題. Ichiko Teiji hen. 市古貞次編. Tokyo : Tokyo Daigaku Shuppanai, 1982. (O.J. Z3308 .L5 I227) •  
 • Kokubungaku mihonkoku shiryoshu. 国文学未翻刻資料集. Okubo Tadashi, ed. 大久保正編. Tokyo : Ofusha, 1981. (O.J. PL755.1 .K64 1981) •  
 • Komada, Shinji, 1914- . 駒田信二. Edo kobanashi. 江戸小咄. Tokyo : Iwanami Shoten, 1985. (O.J. PL746 .K638 1985) •  
 • Kondo, Tadayoshi, 1900-1976. 近藤忠義. Kabuki to jyoruri. 歌舞伎と浄瑠璃. Tokyo : Shin Nihon Shuppansha, 1997. (O.J. PL737 .K66) •  
 • Kondo, Tadayoshi, 1901- . 近藤忠義. Kinsei bungaku ron. 近世文学論. [Tokyo] : Nihon Hyoronsha, [1948]. (O.J. Pl726.35 .K82) •  
 • Koten Nihon bungaku zenshu. 古典日本文学全集. Tokyo : Shogakukan, 1970-74. 37 v. (O.J. PL753 .N69) •  
 • Koten Nihon bungaku zenshu. 古典日本文学全集. [Tokyo] : Chikuma Shobo, [1959-62]. 37 v. (O.J. PL753 .K87) •  
 • Kubota, Jun, 1933- . Literature of late mediaeval Japan. Tokyo : Centre for East Asian Cultural Studies, 1977. (PL726.5 .K83 1977) •  
 • Kubota, Utsubo, 1877-1967. 窪田空穂. Edo jidai meika hyoshaku. 江戸時代名歌評釈. Tokyo : Hibonkaku, 1935. (O.J. PL728 .K94) •  
 • Kuki, Shuzo, 1888-1941. 九鬼周造. "Iki" no kozo. 「いき」の構造. Tokyo : Iwanami Shoten, 1979. (O.J. N69 .K8) •  
 • Kyoden, Ikku, Shunsui. 京伝・一九・春水. Henshu iin Jinbo Kazuya, Kobayashi Tadashi, Kitahara Susumu. 編集委員神保五弥、小林忠、北原進. (図説日本の古典; 18). Tokyo : Shueisha, 1980. (O.J. PL747.5 .K9) •  
 • Maeda, Ai, 1932- . 前田愛. Bakumatsu ishinki no bungaku. 幕末維新期の文学. Tokyo : Hosei Daigaku Shuppankyoku, 1972 (1977 printing). (O.J. PL726.5 .M3 1972) •  
 • Maeda, Ai, 1932- . 前田愛. Bakumatsu ishinki no bungaku : Narushima Ryuhoku. 幕末維新期の文学:成島柳北. Tokyo : Chikuma Shobo, 1989. (O.J. PL726.5 .M3 1989) •  
 • Matsuura, Ichiroku, 1930- . 松浦一六. Kinsei no bungaku. 近世の文学. Tokyo : Furukawa Shobo, 1972. (PL726.35 .M388 1972) •  
 • Meika manpitsu shu. 名家漫筆集. Hasegawa Tenkei kotei. 長谷川天渓校訂. Tokyo : Hakubunkan, 1929. (O.J. PL772 .M52) •  
 • Mienai sekai no bungakushi : Edo bungaku kokyu. 見えない世界の文学誌. Takada Mamoru hen. 高田衛編. Tokyo : Perikansha, 1994. (O.J. PL726.35 .M54 1994) •  
 • Mitamura, Engyo, 1870- , ed. 三田村鴛魚編. Edo bungaku rinko. 江戸文学輪講. Tokyo : Seiabo, 1959. (O.J. PL767.35 .M67) •  
 • Mitamura, Engyo, 1870- , ed. 三田村鴛魚編. Edo zenki rinko. 江戸前期輪講. Tokyo : Seiabo, 1960. (O.J. PL726.4 .M672) •  
 • Mitamura, Engyo, 1870-1952. 三田村鴛魚. Kokkeibon meisaku shu. 滑稽本名作集. Tokyo : Kodansha, 1936. (O.J. PL777.35 .M67) •  
 • Mitamura, Engyo, 1870-1952, ed. 三田村鴛魚編. Sohaku jisshu. 鼠璞十種. Tokyo : Chuo Koronsha, 1978. 3 v. (O.J. AC145 .M52 1978) •  
 • Mizuno, Minoru, 1911- . 水野稔. Edo shosetsu ronso. 江戸小説論叢. Tokyo : Chuo Koronsha, 1974. (O.J. PL747.5 .M5) •  
 • Mizuno, Minoru, 1911- . 水野稔. Santo Kyoden no kibyoshi. 山東京傳の黄表紙. Tokyo : [n.s.], 1976. (O.J. PL798 .A6 Z7) •  
 • Mizutani, Yumihiko, 1858-1943. 水谷[不倒]弓彦. Kusazoshi to yomihon no kenkyu. 草雙紙と讀本の研究. Tokyo : Shunnansha, 1934. (O.J. Z3308 .L5 M68) •  
 • Mizutani, Yumihiko, 1858-1943. 水谷[不倒]弓彦. Kusazoshi to yomihon no kenkyu. 草雙紙と讀本の研究. Tokyo : Shunnansha, 1934. (O.J. Z3308 .L5 M68) •  
 • Mizutani, Yumihiko, 1985-1943. 水谷[不倒]弓彦. Mizutani Futo chosakushu. 水谷不倒著作集. Tokyo : Chuo Koronsha, 1973-75. (O.J. PL726.35 .M68) •  
 • Mizutani, Yumihiko, 1858-1943. 水谷[不倒]弓彦. Shinsen Retsudentai shosetsu shi, zenpen. 新撰列傳體小説史 前編 Tokyo : Shunyodo, 1929. (O.J. PL747.35 .M68) •  
 • Mori, Senzo, 1985- .森銑三. Kibyoshi kaidai. 黄表紙解題. Tokyo : Chuo Koronsha, 1972. (O.J. PL740.6 .M85) •  
 • Mori, Senzo, 1985- . 森銑三. Kinsei bungei shi kenkyu. ゚「カ藝j、. Tokyo : Kobunso, 1934. (O.J. PL726.35 .M85) •  
 • Mori, Shu, 1917- . 森修. Saikaku, Basho, Chikamatsu : kinsei bungaku no hyogen to goho. 西鶴・芭蕉・近松 : 近世文学の表現と語法. Osaka-shi : Izumi Shoin, 1992. (O.J. PL726.35 .M88 1992) •  
 • Mori, Shu, 1917- . 森修. Saikaku, Basho, Chikamatsu : kinsei bungaku no seisei kukan. 西鶴・芭蕉・近松: 近世文学の生成空間. Osaka-shi : Izumi Shoin, 1992. (O.J. PL726.35 .M 87 1992) •  
 • Morikawa, Kyoroku, 1656-1715, ed. 森川許六撰. Fuzoku monzen tsushaku. 風俗文選通釋. Kyoto : Asada Shoten, 1929. (O.J. Pl770 .A2 M85 1929) •  
 • Moriyama, Shigeo, 1914- . 森山重雄<. Hoken shomin bungaku no kenkyu. 封建庶民文学の研究. Kyoto : Sanichi Shobo, 1960. (O.J. PL726.35 .M86) •  
 • Muto, Sadao, 1926- ed. 武藤禎夫編. Edo kobanshi jiten. 江戶小咄辞典. Tokyo : Tokyodo Shuppan, 1973. (Or.Ref. PL746 .M99) •  
 • Nagoya-shi Hosa Bunko. 名古屋市蓬左文庫. Ozaki Kyuya korekushon shurokusho somokuroku : Hosa Bunko shozo. 尾崎久弥コレクション収錄書総目錄 : 蓬左文庫所蔵. [henshu Yushodo Firumu Shuppan]. Tokyo : Yushodo Shoten, 1985. (Microform serv. PL755.33 .N346 1984 ; Or Ref. PL755.33 .N346 1984) •  
 • Nagoya-shi Hosa Bunko. 名古屋市蓬左文庫. Ozaki Kyuya korekushon : Hosa Bunko shozo microform. 尾崎久弥コレクション : 蓬左文庫所蔵. [genpon shozo Nagoya-shi Hosa Bunko ; seisaku Yushodo Firumu Shuppan]. Maikurofirumuban. マイクロフィルム版. Tokyo : Yushodo Shoten, 1984-1985. (Microforms. PL755.35 .N346 1984) •  
 • Nagoya-shi Hosa Bunko. 名古屋市蓬左文庫. Hosa Bunko zuroku. 蓬左文庫図録. [Nagoya-shi] : Nagoya-shi Kyoiku Iinkai, 1983. (1984 printing) (O.J. Z955.N124 N34 1984) •  
 • Naito, Torajiro, 1866-1934. 内藤湖南[虎次郎]. Kinsei Bungaku shiron. 近世文学史論. (Nihon bunka meicho sen). (O.J. PL726.35 .N15) •  
 • Nakamura, Yukihiko, 1911- . 中村幸彦. Bijutsushoshu. 美術書集. 1978-1979. 3 v. (TEMP) •  
 • Nakamura, Yukihiko, 1911- . 中村幸彦. Hachimonjiya bonshu to kenkyu. 八文字屋本集と研究. (Mikan koubun shiryo dai-1ki dai-6 satsu). Toyohashi-shi : Mikan Kokubun Shiryo Kankokai, [1957]. (O.J. PL726.4 .N16) •  
 • Nakamura, Yukihiko, 1911- . 中村幸彦. Kinsei bungei shicho ko. 近世文藝思潮攷. Tokyo : Iwanami Shoten, 1975. (O.J. PL726.35 .N158) •  
 • Nakamura, Yukihiko, 1911- . 中村幸彦. Kinsei sakka kenkyu. 近世作家研究. [Tokyo] : Sanichi Shobo, [1961]. (O.J. PL726.35 .N16) •  
 • Nakamura, Yukihiko, 1911- . 中村幸彦. Kinsei shosetsu shi no kenkyu. 近世小説史の研究. Tokyo : Ofusha, 1961. (O.J. PL747.35 .N16) •  
 • Nakamura, Yukihiko, 1911- . 中村幸彦. Nakamura Yukihiko chojutsushu. 中村幸彦著述集. Tokyo : Chuo Koronsha, [1982]-1989. 15 v. (O.J. PL726.35 .N26 1982) •  
 • Nakao, Mitsutoshi, 1935- . 中野三敏. Gesaku kenkyu. 戯作研究. Tokyo : Chuo Koronsha, 1981. (O.J. PL747.4 .N3) •  
 • Nakayama, Aiko. 中山あい子. Koibutai, Edo bungaku no onnatachi. 恋舞台: 江戸文学の女たち. Tokyo : Kamakura Shobo, 1978. (O.J. PL716.35 .N35) •  
 • Nihon koten bungaku daijiten. 日本古典文学大辞典. Nihon Koten Bungaku Daijien Henshuiinkai Ichiko Teiji, Noma Koshin. 日本古典文学大辞典編集委員会 市子貞次、 野間光辰. Tokyo : Iwanami Shoten, 1983. (Or. Ref. PL726.1 .N45 1983) •  
 • Nihon meicho zeshu dai 1-ki edo bungei no bu. 日本名著全集第一期江戸文藝之部. Tokyo : Nihon Micho Zenshu Kankokai, 1926-29. (O.J. PL755.35 .N69) •  
 • Ninjobon kessakushu. 人情本傑作集. Yamazaki Fumoto kotei. 山崎麓校訂. Tokyo : Hakubunkan, 1928. (O.J. PL770 .A2N7) •  
 • Ninjobon shu. 人情本集. Tokyo: Nihon Meicho Zenshu Kankokai, 1928. (日本名著全集第一期江戶文藝之部 第15卷) . (O.J. PL755.35 .N69 v.15) •  
 • Niwa, Chozan, fl. 1716-1735. 丹羽樗山. Inaka soji. Imayo heta dangi. Tosei anasagashi.田舎荘子. 当世下手談義. 当世穴さがし. Nakamura Mitsutoshi kochu. 中野三敏校注. Tokyo : Iwanami Shoten, 1990. (O.J. PL755.35 .N5 1990) •  
 • Noda, Hisao, 1913- . 野田寿雄. Kinsei shosetsu shi ronko. 近世小説史論考. Tokyo : Haniwa Shobo, 1961. (O.J. PL747.35 .N76) •  
 • Noguchi, Takehiko. 野口武彦. "Aku" to Edo bungaku. 「悪」と江戸文学. Tokyo : Asahi Shinbunsha, 1980. (O.J. PL726.37 .E9 N6) •  
 • Noguchi, Takehiko. 野口武彦. Edo hyakki yako. 江戸百鬼夜行. Tokyo : Perikansha, 1985. (O.J. PL726.35 .N658 1985) •  
 • Noguchi, Takehiko. 野口武彦. Edojin no hiru to yoru. ]江戸人の昼と夜. Tokyo : Chikuma Shobo, 1984 (1985 printing) (O.J. DS722.2 .N64 1985) •  
 • Noma, Koshin, 1901- . 野間光辰. Kinsei shikidoron. 近世色道論. Tokyo : Iwanami Shoten, 1976. (傔vz蚣 ; 60) (O.J. B5240 .N69 v.60) •  
 • Okitsu, Kaname, 1924- . 興津要. Edo shomin no fuzoku to ninjo. 江戸庶民の風俗と人情. Tokyo : Ofusha, 1979. (O.J. Pl726.35 .47) •  
 • Okitsu, Kaname, 1924- . 興津要. Tenkanki no bungaku : edo kara Meiji e. 転換期の文学 : 江戶から明治へ. Tokyo : Waseda Daigaku Shuppanbu, 1960. (O.J. PL726.6 .O43) •  
 • Ono, Susumu, 1909-1980. 小野晋. Kinsei shoki yujo hyobanki shu. 近世初期遊女評判記集. Tokyo : Koten Bunko, Showa 40 [1965] 2 v. (O.J. PL721.P7 O56 1965) •  
 • Otogi-zoshi : monogatari, shiso, kaiga. 御伽草子:物語・思想・絵画. Hen Kuroda Hideo, Sato Masahide, Furuhashi Nobuyoshi. 編 黒田日出男、佐藤正英、古橋信孝. Tokyo : Perikansha, 1990. (O.J. PL726.3 .O87 1990) •  
 • Otogi-zoshi. 御伽草子. Nihon Bungaku Kenkyu Shiryo Kankokai hen. 日本文学研究資料刊行会編. Tokyo : Yuseido, 1985. (O.J. PL745 .O8 1985) •  
 • Otogizoshi. 御伽草子. Henshu iin Ichiko Teiji, Takahashi Fujihiko, Toyoda Takeshi. 編集委員 市子貞次、高橋富士彦、豊田武. Tokyo : Shueisha, 1980. (O.J. PL747.3 .O86) •  
 • Otogizoshi. 御伽草子. Ichiko Teiji kochu. 市子貞次校注. Tokyo : Iwanami Shoten, 1958. (日本古典文学体系; 38). (O.J. PL753 .N688 v.38) •  
 • Otogizoshi. 御伽草子. Shimazu Hisamoto hen ko. 島津久基編校. Tokyo : Iwanami Shoten, 1964. (O.J. PL777.35 O88 1964) •  
 • Otogizoshi no sekai. 御伽草子の世界. Nara Ehon Kokusai Kenkyu Kaigi hen. 奈良絵本国際研究会議編. Tokyo : Sanseido, 1982. (O.J. Z3308 .L5 O88 1982) •  
 • Otogizoshi shu. 御伽草子集. Matsumoto Ryusin kochu. 松本隆信校注. Tokyo : shinchosha, 1980. (O.J. PL777.3 O.82 1980) •  
 • Otogizoshi shu. 御伽草子集. Oshiama Tatehiko kochu, yaku. 薈 Z, ・ Tokyo : Shogakkan, 1974. (日本古典文学全集 ; 36). (O.J. PL753 .N69 v.36) •  
 • Ozaki, Kyuya, 1890-1972. 尾崎久彌. Edo bungaku kenkyu. 江戸文学研究. Tokyo : Kashiwa Shobo, 1981. (Ozaki, Kyuya, 1890-1972. Edo nanpa kenkyu. Reprint. Originally published monthly, irregular, 1930-1932 with supplementary volumes added); Nagoya-shi : Edo Bungaku Kenkyu HakkO.J.o. (O.J. PL726.35 .O93) •  
 • Ozaki, Kyuya, 1890- . 尾崎久彌. Edo nan bungaku koi. 江戶軟文學考異. Tokyo : Nakanishi Shobo, 1928. (O.J. PL726.35 .O968) •  
 • Ozaki, Kyuya, 1890-1972. 尾崎久彌. Edo nanpa kenkyu. 江戸軟派研究. Tokyo-to : Kashiwa Shobo, 1981. Continued by: Edo bungaku kenkyu. (Reprint. Originally published monthly: Nagoya-shi : Edo Nanpa Kenkyu Hakkojo. Founded and written by Ozaki Fusui Kyuya. With notes added by Haga Noboru.) (O.J. PL726.35 .O92) •  
 • Ozaki, Kyuya, 1890- .尾崎久彌. Hoso Edo bungaku kowa. 放送江戸文学講話. Tokyo : Mikasa Shobo, 1995. (O.J. PL726.35 .O97) •  
 • Ozaki, Kyuya, 1890-1972. 尾崎久彌. Kinsei shomin bungaku ronko. 近世庶民文学論考l. Nakamura Yukihiko hen. 中村幸彥編. Tokyo : Chuo Koronsha, 1973. (O.J. PL726.35 .O935 1973) •  
 • Pre-Meiji works in the Library of Congress : Japanese literature, performing arts, and reference books. Library of Congress. Shojo Honda, comp. Jin'ichi Konishi, annotater. Washington, D.C. : Library of Congress, 1995. (Temp.) •  
 • Rai, Tsutomu, 1922- . 頼惟勤. Kanbun koten I : Edo jidai koki no jugaku. 漢文古典 I : 江戶時代後期の儒学. Tokyo : Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai : Hatsubaijo Nihon Hoso Shuppan Kyokai, 1987. (O.J. PL726.53 .K36 1987) •  
 • Sekine, Masanao, 1860-1932. 関根正直. Tokugawa bungaku, tsuketari genroku jidai no kokubungaku. 徳川文学 附元禄時代の国文学. [n.p.] [n.d.] (O.J. PL726.35 .S46) •  
 • Sharebon. Kokkeibon. Ninjobon. 洒落本、滑稽本、人情本. Nakano Mitsutoshi ko chu yaku. 中野三敏校注訳. Tokyo : Shogakkan, 1971. (Nihon koten bungaku zenshu; 47). (O.J. PL753 .N69 v.47) •  
 • Sharebon taisei. 洒落本大成. [Hensha Sharebon Taisei Henshu Iinkai, daihyo Mizuno Minoru]. [編者 洒落本大成編集委員会 代表 水野稔]. Tokyo : Chuo Koronsha, 1987- . (O.J. PL775.35 .S5) •  
 • Sharebon shu. 洒落本集. Tokyo : Daitokyu Kinen Bunko, 1976. (大東急記念文庫善本叢刊近世編 ; 3). (O.J. PL755.35 .D13 v.3) •  
 • Sharebon shu. 洒落本集. Tokyo : Nihon Meicho Zenshu Kankokai, 1929. (日本名著全集第一期 江戶文藝之部 ; 12). (O.J. PL755.35 .N68 v.12) •  
 • Shigetomo, Ki, 1899- . 重友毅. Nihon kinsei bungakushi. 日本近世文學史. Tokyo : Iwanami Shoten, 1956. (O.J. PL726.35 .S55) •  
 • Shigetomo, Ki, 1899- . 重友毅. Edo no chonin bungaku. 江戸の町人文學. Tokyo : Nihon Hoso Shuppan Kyokai, 1950. (O.J. PL726.35 .S548) •  
 • Shiraishi, Yoshio, 1948- . 白石良夫. Edo no nonfikushon. ]江戸のノンフィクション. Shirais hi Yoshio, Nozuki Toshihiko, Watanabe Kenji. 白石良夫、法月敏彦、渡辺憲司. Tokyo : Tokyo Shoseki, 1993. (O.J. PL747.35 .S55 1993) •  
 • Showa meisau shu. 笑話名作集. Fujimura Tsukuru kaisetsu. 藤村作解説. Tokyo : Yuzankaku, 1940. (O.J. PL776 .S55) •  
 • Stubbs, Judith Ann, 1953- . "Omi Hakkei." Thesis (Ph. D.) University of Chicago, Dept. of Art, 1993. (ND1053.4 .S78 1993) •  
 • Sugiura, Minpei, 1930- . 杉浦明平. Ishin zenya no bungaku. 維新前夜の文学. Tokusoban. Tokyo : Iwanami Shoten, 1993. (O.J. PL726.35 .S84 1993) •  
 • Sugiura, Minpei, 1913- . 杉浦明平. Ishin zenya no bungaku. 維新前夜の文学. Tokyo : Iwanami Shoten, 1967. (O.J. PL726.5 .S94) •  
 • Suisei Edo seikatsu kenkyu. 彗星江戸生活研究. (Originally published monthly : Tokyo : Shun'yodo.) Tokyo : Yumani Shobo, 1984. (O.J. PL726.35 .S9) •  
 • Suwa, Haruo, 1934- . 諏訪春雄. Kinsei no geibun to Chugoku. 近世の芸文と中国. Tokyo: Gakushuin Daigaku Toyo Bunka Kenkyujo, 1986. (O.J. PL726.35 .S935 1986) •  
 • Takahashi, Hiromi, 1946- . 高橋博巳. Edo no barokku : Soraigaku no shuhen. ]江戸のバロック:徂徠ण 8;の周辺. Tokyo : Perikansha, 1991. (O.J. PL726.35 .T26 1991) •  
 • Takahashi, Toshio, 1931- .高橋俊夫. Nagai Kafu to Edo bunen. 永井荷風と江戸文苑. Tokyo : Meiji Shoin, 1983. (O.J. PL812 .A4 Z888 1983) •  
 • Takasu, Yoshijiro, 1988-1948. 高須芳次郎. Ranjukuki taihaiki no Edo bungaku. 爛熟期・頹廃期の江戶文学. Tokyo : Meiji Shoin, 1931. (O.J. PL726.35 .T13) •  
 • Tanaka, Shin, 1920- . 田中伸. Kanazoshi no kenkyu. 仮名草子の研究. Tokyo : Ofusha, 1974. (O.J. PL747.35 .T16) •  
 • Tenmei bungaku : shiryo to kenkyu. 天明文学:資料と研究. Hamada Giichiro hen. 浜田義一郎編. Tokyo : Tokyodo Shuppan, 1979. (O.J. PL755.5 .T4) •  
 • Teruoka, Yasutaka, 1903- . 暉峻康隆. Genroku no enshutsushatachi. 元祿の演出者たち. Tokyo : Asahi Shinbunsha, 1976. (O.J. PL726.35 .T39) •  
 • Teruoka, Yasutaka, 1903- . 暉峻康隆. Kinsei bungaku hyoron. 近世文學評論. Tokyo : Ikuei Shoin, 1942. (O.J. PL726.35 .T33) •  
 • Tokuda, Kazuo, 1948- . 徳田和男. Otogi-zoshi. Isoho monogatari. ィお伽草子・伊曽保物語. Tokuda Kazuo and Yashiro Seiichi. 徳田和男、矢代静一. Tokyo : Shinchosha, 1991. (新潮古典文学アルバム ; 16) (O.J. PL704 .S545 1990 v. 16) •  
 • Tokuda, Takeshi, 1944- . 徳田武. Edo Kangaku no sekai. 江戸漢学の世界. Tokyo : Perikansha, 1990. (O.J. PL726.35 .T65 1990) •  
 • Tsuneyoshi, Yukiko, 1957- . 常吉幸子. Kinsei ni okeru bungeiteki ryoiki no seiritsu to iso. 近世における文芸的領域の成立と位相. Tokyo : Ofu, 1994. (O.J. PL726.35 .K565 1994) •  
 • Tsurumi, Shunsuke, 1992- . 鶴見俊輔. Chushingura to Yotsuya kaidan ; Nihonjin no Komyunikeshon. 忠臣蔵と四谷怪談:日本人のコミュニケーション. Tsurumi Shunsuke; Yasud a Takeshi cho. 鶴見俊輔、安田武著. Tokyo : Asahi shinbunsha, 1983. (O.J. PL737 .T78 1983) •  
 • Uji shui monogatari, Otogiazoshi. 宇治拾遺物語、お伽草子. Nagazumi Yasuaki hen. 永積安明編. Tokyo : Chikuma Shobo, 1961. (古典日本文学全集 ; 18). (O.J. PL753 .K87 v.18) •  
 • Ukiyozoshi shu. 浮世草子集. Tokyo : Nihon Meicho Zenshu Kankokai, 1928. (日本名著全集第一期 江戶文藝之部第9巻). (O.J. PL755.35 .N69 v.9) •  
 • Ukiyozoshi shu. 浮世草子集. Noma Koshin kochu. 野間光辰校注. Tokyo : Iwanami Shoten, 1966. (日本古典文学体系 ; 91) (O.J. PL753 .N688 v.91) •  
 • Ukiyozoshishu. 浮世草子集. Tokyo : Dai Tokyu Kinen Bunko, 1976. (大東急記念文庫善本叢刊近 990;編 ; 2). (O.J. PL755.35 .D13 v.2) •  
 • Ukiyozoshishu. 浮世草子集. [Henshu Tenri Toshokan Zenpon Sosho Washonobu Iinkai]. [編集天理図書館善本叢書和書之部編集委員会]. Tenri : Tenri Daigaku Shuppanbu, 1974- . (天理図書館善本叢書:和書之部; 25- ). (O.J. Z955 .T454 v.25- ) •  
 • Wada, Mankichi, 1865-1934. 和田萬吉. Yomihon kessaku shu. 讀本傑作集. Tokyo : Dai Nihon Yubenkai Kodansha, 1935. (評釈江戸文学叢書 : 9). (O.J. PL777.35 .W12) •  
 • Word in flower : the visualization of classical literature in seventeenth-century Japan. Edited by Carolyn Wheelwright. New Haven, Conn. : Yale University Art Gallery, c1989. (FINE ARTS N7353.5 .W67 1989) •  
 • Yamaguchi, Takeshi, 1884-1932. 山口剛 Edo bungaku kenkyu. 江戶文學研究. Tokyo : Tokyodo, 1942. (O.J. PL726.35 .Y17 1942) •  
 • Yamaguchi, Takeshi, 1884-1932. 山口剛. Kinsei Shosetsu. 近世小説. Tokyo : Sogensha, 1941. 3 v. (O.J. PL747.35 .Y19) •  
 • Yamaguchi, Takeshi, 1884-1932. 山口剛 Shimi bungaku. 紙魚文学. Tokyo : Sanseido, 1932. (O.J. PL726.35 .Y19) •  
 • Yamaguchi, Takeshi, 1884-1932. 山口剛. Yamaguchi Takeshi chosakushu. 山口剛著作集. 6v.Tokyo : Chuo Koronsha, 1972. (O.J. PL726.35 .Y196) •  
 • Yokoyama, Kuniharu, 1932- . 横山邦治. Yomihon no kenkyu. 讀本の研究. Tokyo : Kasama Shobo, 1974. (O.J. PL745 .Y54) •  
 • Yomihonshu. 讀本集. Tokyo : Nihon Meicho Zenshu Kankokai, 1927. (日本名著全集第一期 江戶文藝之部第13巻). (O.J. PL755.35 .N69 v.13) •  
 • Yoshida, Kogoro, 1902- . Tanrokubon, rare books of seventeenth century Japan. Tokyo ; New York : Kodansha Internatinoal, 1984. (O.J. Z186 .J3 Y68 1984) •  
 • Yujo hyobanki shu. 遊女評判記集. Tenri : Tenri Daigaku Shuppanbu, 1973. (天理図書館善本叢書:和書之部 ; 11). (O.J. Z955 .T454 v.11) •  
 • Zoku otogizoshi. 續お伽草子. Shimazu Hisamoto hen; Ichiko Teiji kotei. 島津久基 編 ; 市古貞次 校訂. Tokyo : Iwanami Shoten, 1956. (O.J. PL777.35 .O88 1956) •  
 • Zuihitsu hyakkaen. 随筆百花苑. Mori senzo hoka hen. 森銑三他編. Tokyo : Chuo Koronsha, 1979-. v. (O.J. PL755.35 .Z78) •  
 • Zuihitsu jiten. >随筆辞典. Tokyo : Tokyodo, 1966. 5 v. (Or.Ref. PL726.35 .Z94)


 

Last updated 7/16/2009
Comments: Wen-ling Liu (wliu@indiana.edu)

 

Location: