• Asu no josei kyoiku / Koizumi Ikuko. 明日の女性教育, Tokyo: Ozorasha, 1996. HQ1762 .A3 S67 1995 V.32
   
 • Bakumatsu kyoikushi no kenkyu / Kurasawa Takashi. 幕末教育史の研究, Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1983-86. LA1311.7 .K87 1983
   
 • "Benkyo" jidai no makuake: kodomo to kyoshi no kinseishi / Emori Ichiro. 「勉強」時代の幕開け:子供と教師の近世史, Tokyo: Heibonsha, 1990. LA1311.5 .E48 1990
   
 • Chugakko gakko gyoji, taikenteki katsudo no shintenkai / Takahashi Tetsuo hen. 中学校学校行事:体験的活動の新展開, Tokyo: Meiji Tosho, 1991. LA1316.7 .C48 1991
   
 • Daigaku kyoiku / Kaigo Tokiomi; Terasaki Masao. 大学教育, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1969. LA1318 .K13
   
 • Daigakuron: daigaku "kaikaku" kara "daigaku" kaikaku e / Aoki Soya. 大学論:大学「改革」から「大学」改革へ, Tokyo: Daigaku Kijun Kyokai, 1996. LA1318 .A75 1996
   
 • Daijo ruiten: Gakusei / Nihon Kindai Kyoiku Shiryo Kenkyukai hen. 太政 ;類典:学制, Tokyo: Ryukei Shosha, 1994. LC94 .J3 D35 1994
   
 • "Dowa" kyoiku e no shakaiteki shiza / Kanegae Haruhiko. 「同和」教育への社会的視座, Tokyo: Akashi Shoten, 1996. LC4097 .J3 K24 1996
   
 • Dotoku kyoiku / Oshitani Yoshio, Naito Takashi hencho. 道徳教育, Kyoto-shi: Mineruva Shobo, 1993. LC315 .J3 O84 1993
   
 • Edo kosodate jijo / Konno Nobuo. 江戸子育て事情, Tokyo: Tsukiji Shokan, 1988. LA1319 .T63 K66 1988
   
 • Fudo no kyoiku: Amerika to Nihon no kyoiku bunka = Climate and education / Nakatani Kaoru. 不動の教育:アメリカと日本の教育文化, Tokyo: Kyoiku Kaihatsu Kenkyujo, 1991. LA209.2 .N22 1991
   
 • Fukuzawa Yukichi kyoiku ronshu / Yamazumi Masami hen. 福沢諭吉教育論集, Tokyo: Iwanami Shoten, 1991. LB775 .F81238 1991
   
 • Gakko /Umihara Toru. 学校, Tokyo: Tokyodo Shuppan, 1996. LA1311 .U45 1996
   
 • Gakko / Umihara Toru.学校, Tokyo: Kondo Shuppansha, 1979. LA1311 .U45 1979
   
 • Gakko kyoiku / Fukaya Masashi. 学校教育, Tokyo: Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai, 1989. LA1312 .F84 1989
   
 • Gakko kyoiku no hensen to tenbo / henchu Gakko Kyoiku Kenkyujo. 学校 教育の変遷と展望, Tokyo: Gakko Kyoiku Kenkyujo, 1996. LA1311.7 .G28 1996
   
 • Gakko kyoiku saiko: jissen to riron o tsunagu mono / Imae Kuniharu cho. 学校教育再考:実践と理論をつなぐもの, Tokyo: Daiichi Hoki, 1996. LA1312 .I44 1996
   
 • Gakko no naka no shukyo: kyoiku taikoku no tabu o kaidokusuru / Shimomura Tetsuo. 学校の中の宗教:教育大国のタブーを解読する, Tokyo: Jiji Tsushinsha, 1996. LC1315 .J3 G35 1996
   
 • Gakko no yukue / Kawai Hayao, Haitani Kenjiro kyodo henshu. 学校の行方, Tokyo: Iwanami Shoten, 1996. DS821 .G436 1996 v.3
   
 • Gakko seido / Yamauchi Taro.学校制度, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1972. LB2957 .Y19
   
 • Gakureki no shakaishi: kyoiku to Nihon no kindai / Amano Ikuo. 学歴の社会史:教育と日本の近代, Tokyo: Shinchosha, 1992. LC191.8 .J3 A45 1992
   
 • Gakureki shugi no hatten kozo / Iwata Ryushi. 学歴主義の発展構造, Tokyo: Nihon Hyoronsha, 1981. HD53 .I94 1981
   
 • Gakusei hyaku-nijunenshi / Monbusho. 学制百二十年史, Tokyo: Gyosei, 1992. LA1311.7 .G35 1992
   
 • Gendai kyoiku no shiso to kozo / Horio Teruhisa.現代教育の思想と構造, Tokyo: Iwanami Shoten, 1992. LC75 .H67 1992
   
 • Gendai Nihon no kyoiku ideorogi / Washida Koyata, Tabata Minoru, Sasada Toshimitsu hencho. 現代日本の教育イデオロギー, Tokyo: Seikyusha, 1983. LA1311.82 .G43 1983
   
 • Gendai no kyoshi to gakko kyoiku / Namimoto Katsutoshi. 現代の教師と学校教育, Tokyo: Hokuju Shuppan, 1991. LB2126 .J3 N36 1991
   
 • Gendai shakai to kyoiku / Horio Teruhisa cho. 現代社会と教育, Tokyo: Iwanami Shoten, 1997. LA1311.82 .H57 1997
   
 • Hanko, juku, terakoya: kindai kyoiku no genten / Tsuda Isamu hen. 藩校. 塾. 寺子屋:近代教育の原点, Urawa-shi: Saitama Shinbunsha, 1993. LA1311.5 .H354 1993
   
 • Hanko to terakoya / Ishikawa Matsutaro. 藩校と寺子屋, Tokyo: Kyoikusha, 1978. LA1311.5 .I83
   
 • Hikaku kyoikugaku to kyoiku seisaku / E. Kingu cho; Okihara Yutaka, Ishizuki Minoru kanyaku. 比較 教育学と教育政策, Tokyo: Nansosha, 1977  LA132 .K515116 1977
   
 • Hiroshima no shakai kyoiku 50-nen shi / Niimi Yutaka. 広島の社会教育 quot;; 50年史, Hiroshima-shi: Niimi Yutaka, 1995.  LC191.8 .J32 H56 1995
   
 • Ibunkaken komyunikeshon to kyoiku: Nichi, Bei kyoiku no genba kara / Kamogawa Michiko. 異文化間コミュニケーションと教育:日、米教育の現場から, >Tokyo: Ajia Bunka Sogo Kenkyujo Shuppankai, 1994, LA210 .K36 1994
   
 • Inoue Kowashi no kyoiku shisho / Noguchi Isaaki. 井上毅の教育思想, Tokyo: Kazama Shobo, 1994. LA1311.7 .N58 1994
   
 • Iwate kindai kyoikushi / Iwate-ken Kyoiku Iinkai hen. 岩手近代教育史, Morioka-shi: Iwate-ken Kyoiku Iinkai, 1981. LA1319 .I93 I93 1981
   
 • Jinjo chugakko no seiritsu / Shinya Yasuaki. 尋常中学校の成立, Fukuoka-shi: Kyushu Daigaku Shuppankai, 1997 LA1315 .S55 1997
   
 • Joshi kyoiku kotohajime / Ogo Orie. 女子教育事始, Tokyo: Maruzen, 1995. LC2362 .O38 1995
   
 • Kiki no gimu kyoiku: saisei no michi wa aru ka / Yomiru Shinbun Kaisetsubu hen. 危機の義務教育:再生の道はあるか, Tokyo: Yuhikaku, 1984. LC136 .J3 H56 1984
   
 • Kindai Ainu kyoiku seidoshi kenkyu / Ogawa Masahito. 近代アイヌ教育制度史研究, Sapporo-shi: Hokkaido Daigaku Tosho Kankokai, 1997 LA1319 .H65 O33 1997
   
 • Kindai kyoiku no shiteki tenkai / Matsushima Hitoshi Hakushi Taikan Kinen Ronbunshu Kanko Iinkai. 近代教育の史的展開:松島博士退官記念論文集, Yokohama-shi: Shiho Tosho, 1988    LA11 . K56 1988
   
 • Kindai kyoiku no tennosei ideorogi: Meijiki gakko gyoji no kosatsu / Yamamoto Nobuyoshi, Konno Toshihiko. 近代教育の天皇制イデオロギー:明治期学校行事の考察, Tokyo: Shinsensha, 1987.  LC94 .J3 Y35 1987
   
 • Kindai kyoikushi / Kyoshi Yosei Kenkyukai. 近代教育史, Tokyo: Gakugei Tosho, 1996. LA1311 .K56 1996
   
 • Kindai Nihon chiiki minshu kyoiku seiritsu katei no kenkyu: kindai gakko no seiritsu to jiyu minken undo no tenkai /  Chiba Masahiro. 近代日本地域民衆教育成立過程の研究:近代学校の成立と自由民権運動の展開, Chiba-ken: Azusa Shuppansha, 1996. LA1311.7 .C55 1996
   
 • Kindai Nihon karikyuramu seisakushi kenkyu / Mizuhara Katsutoshi. 近代日本カリキュラム政策史研究, Tokyo: Kazama Shobo, 1997.   LA1311.8 .M59 1997
   
 • Kindai Nihon kyoiku shisoshi / Nakauchi Toshio. 近代 日本教育思想史, Tokyo: Kokudosha, 1973 LA1311.7 .N35 1973
   
 • Kindai Nihon no gakko to chiiki shakai: mura no kodomo wa do ikita ka / Hijikata Sonoko. 近代日本の学校と地域社会:村の子供はどう生きたか,
   
 • Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1994.     LA1319 .G65 H54 1994
   
 • Kindai Nihon no komin kyoiku: kyokasho no naka no jiyu, ho, kyoso / Matsuno Osamu. ew Rom an; ms近代日本の公民教育:教科書の中の自由、法、競争, Nagoya-shi: Nagoya Daigaku Shuppankai, 1997. LB1584.5 .J3 M38 1997
   
 • Kindai Nihon no kyoiku to Chosen / Sano Michio. 近代日本の教育と朝鮮, Tokyo: Shakai Hyoronsha, 1993 LA1331 .S27 1993
   
 • Kindai no kyoiku shiso / Miyazawa Yasuto. 近代の教育思想, Tokyo: Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai, 1993. LA91 .K56 1993
   
 • Kindaika to kyoiku / Nagai Michio. 近代化と教育, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1975. LA1311 .N28 1975
   
 • Kinsei kyoiku shisoshi no kenkyu: Nihon ni okeru "kokyoiku" shiso no genryu / Tsujimoto Masashi. 近世教育思想史の研究:日本における「公教育」思想の源流, Kyoto-shi: Shibunkaku Shuppan, 1990. LA1311.5 .T78 1990
   
 • Kinsei Nihon kyoiku bunkashi / Uchiyama Ktsumi hoka cho. 近世日本教育文化史, Tokyo: Gakugei Tosho, 1991. LA1311 .U34 1967
   
 • Kinsei no gakko to kyoiku / Umihara Toru. 近世の学校と教育, Kyoto-shi: Shibunkaku Shuppan, 1988. LA1311.5 .U48 1988
   
 • Kinsei no kokugaku to kyoiku / Yasukawa Junosuke hencho. 近世の国学と教育, Tokyo: Taga Shuppan, 1998 B5243 .K6 Y36 1998
   
 • Kokumin gakko: kokoku no michi / Toda Kinichi. 国民学校:皇国の道, Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1997. LA1313 .T63 1997
   
 • Koto gakko shin kyoiku katei no kaisetsu: kaitei / Monbushonai Kyoiku Katei Kenkyukai kanshu. 高等学校新教育課程の解説:改訂, Tokyo: Gyosei, 1991. LA1318.7 .T68 1991
   
 • Koza Nihon kyoikushi / Koza Nihon Kyoikushi Henshu Iinkai. 講座日本教育史, Tokyo: Daiichi Hoki, 1984. LA1311 .K69 1984
   
 • Kuraku to Uchimura Kanzo no kyoiku / Yamamasu Masanobu. クラークと内村鑑三の教育, Tokyo: Nisshin Shuppan, 1981. BR1317 .U25 Y27 1981
   
 • "Kyoiku chokugo" ni nani o motomeru ka: atarashii dotoku kyoiku o mosakusuru / Mori Nobuyuki. 「教育勅語」に何を求めるか:新しい道徳教育を模索する, Tokyo: Nisshin Hodo Shuppanbu, 1983. LC315 .J3 M59 1983
   
 • Kyoiku daikakumei no teian / Kato Nobuyuki. 教育大革命の提案, Osaka-shi: Toho Shuppan, 1995. LA1312 .K255 1995
   
 • Kyoiku, gakko, shiso / Yoshimoto Takaaki, Yamamoto Tetsuji. 教育、学校、思想, Tokyo: Nihon Edita Sukuru Shuppanbu, 1983. LA1312 .Y685 1983
   
 • Kyoiku hakubutsukan to Meiji no kodomo / Ishizuki Minoru. 教育博物館と明治の子供, Tokyo: Fukumura Shuppan, 1986. LA1311.7 .I87 1986
   
 • Kyoiku kagaku no tanjo: Kyoiku Kagaku Kenkyukai shi. 教育科学の誕生:教育科学研究会史, Tokyo: Otsuki Shoten, 1997. LB1028.25 .J3 K96 1997
   
 • Kyoiku kaikaku: tenbo to kanosei / Kuroha Ryoichi hen. 教育改革:展望と可能性, Tokyo: Kokudosha, 1984. LA1312 .K9855 1985
   
 • Kyoiku kaikaku o kangaeru / Amano Ikuo. 教育改革を考える, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1985. LA1312 .A69 1985
   
 • Kyoiku kaikaku to kyoiku gyosei / Suzuki Eiichi. 教育改革と教育行政, Tokyo: Keiso Shobo, 1995. LC94 .J3 K96 1995
   
 • Kyoiku katei: soron / Hakoishi Yasukazu hoka cho. 教育課程:総論, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1975. LB1692.5 .J3 H6
   
 • Kyoiku katei no hensen kara mita sengo koko kyoikushi / Yamaguchi Mitsuru hencho. A">教育課程の変遷からみた戦後高校教育史, Tokyo: Gakuji Shuppan, 1995. LA1315 .K95 1995
   
 • Kyoiku kihon hosei to kyokasho mondai / Katsuno Naoyuki. 教育基本法則と教科書問題, Kyoto: Horitsu Bunkasha, 1982. KQP .K377
   
 • Kyoiku mondai joho jiten. 教育問題情報事典, Tokyo: Nichigai Asoshietsu, 1993. LB15 .K883 1993
   
 • Kyoiku no dojidaishi / Yamazumi Masami. 教育の同時代史, Tokyo: Heibonsha, 1984. LA1312 .Y345 1984
   
 • Kyoiku no jinminteki hasso: kindai Nihon kyoiku shisoshi kenkyu e no ichi shikaku / Sakamoto Tadayoshi. 教育の人民的発想:近代日本教育思想史への一視角, Tokyo: Aoki Shoten, 1982. LA1311 .S17 1982
   
 • Kyoiku no rekishi: kingendai no kyoiku o chushin ni / Ishikawa Matsutaro. 教育の歴史:近現代の教育を中心に, Tokyo: Hoso Daigaku Kyoiku Shinkokai, 1995. LA1312 .K988 1995
   
 • Kyoiku no senso sekinin: kyoikugakusha no shiso to kodo / Nagahama Isao. 教育の戦争責任:教育学者の思想と行動, Tokyo: Akashi Shoten, 1992. LC94 .J3 N215 1992
   
 • Kyoiku no taikei / Yamazumi Masami kochu. 教育の体系, Tokyo: Iwanami Shoten, 1990 LA1311.7 .K98 1990
   
 • Kyoiku o tsukuru / Nakajima Kuni hen. 教育をつくる, Tokyo: Nihon Tosho Senta, 1996. HQ1762 .S518 1996 v.6
   
 • Kyoiku rinen / Yamazumi Masami, Horio Teruhisa. 教育理念, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1976. LA1312 .Y19
   
 • Kyoikushi zenpon sosho. Nihon kyoikushi. 教育史善本叢書:日本教育史, Tokyo: Yushodo, 1988. LA1311 .K98 1988
   
 • Kyoikushi zenpon sosho. Seiyo Kyoikushi. 教育史善本叢書:西洋教育史, Tokyo: Yushodo Shuppan, 1988 LA11 .K987 1988
   
 • Kyoikushizo no saikochiku / Fujita Hidenori . . . <et al.> hen. 教育史像の再構築, Kanagawa-ken: Seori Shobo, 1997 LA1312 .K99 1997
   
 • Kyoin yosei / Kaigo Tokiomi . . .<et al.> hen. 教員養成, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1971. LB1727 .J35 K13
   
 • Kyokashi / Yamashita Tokuji. 教科史, Tokyo: Iwanami Shoten, 1982. LA1311.7 .Y363 1982
   
 • Kyokasho de tsuzuru kindai Nihon kyoiku seidoshi / Hirata Munefumi. 教科書でつづる近代日本教育制度史, Kyoto-shi: Kitaoji Shobo, 1991. LB3048 .J3 H57 1991
   
 • Kyokasho saiban / Ienaga Saburo. 教科書裁判, Tokyo: Nihon Hyoronsha, 1981. KQP .I223
   
 • Kyoshi zuisoroku / Nakayama Kiyoharu. 教師随想録, Tokyo: Nihon Zuihitsuka Kyokai, 1992. LA1312 .N34 1992
   
 • Kyusei koto gakko no kyoiku to gakusei / Takahashi Samon. 旧制高等学校の教育と学生, Tokyo: Kokusho Kankokai, 1992. LA1317 .T35 1992
   
 • Kyusei koto gakko zensho / Kyusei Koto Gakko Shiryo Hozonkai hensan. 旧制高等学校全書, Tokyo: Maruzen, 1980-85. LA1318 .K95 1980
   
 • Kyusei senmon gakkoron / Amano Ikuo. 旧制専門学校論, Machida-shi: Tamagawa Daigaku Shuppanbu, 1993. LA1317 .A6 1993
   
 • Meiji Ishin to kyoiku / <chosa Okubo Toshiaki>. 明治維新と教育, Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1987. LA1311.7 .O37 1987
   
 • Meiji kokumin kyoikushi / Machida Sokubun. 明治国民教育史, Tokyo: Nihon Tosho Senta, 1981. LA1311.7 .M33 1981
   
 • Meiji kyoju rironshi kenkyu: kokyoiku kyoju teikei no keisei / Inagaki Tadahiko cho. 明治教授理論史研究:公教育教授定型の形成, Tokyo: Hyoronsha, 1995. LA1311.7 .I53 1995
   
 • Meiji zenki gakko seiritsushi: kindai Nihon no chuto kyoikushi / Motoyama Yukihiko hencho. 明治前期学校成立史:近代日本の中等教育史, Kyoto: Rinsen Shoten, 1990. LA1315 .M68 1990
   
 • Meijiki chugaku kyoikushi: Yamagata Chugakko o chushin ni / Nagaoka Yasutaro. 明治期中学教育史:山形中学校を中心に, Tokyo: Taimeido, 1991. LA1319 .Y25 N34 1991
   
 • Meijiki gakko taiiku no kenkyu: gakko taiso no kakuritsu katei / Nose Shuichi. 明治期学校体育の研究:学校体操の確立過程, Tokyo: Fumaido Shuppan, 1995. GV295 .N65 1995
   
 • Meiji zenki kyoiku gyoseishi kenkyu / Kaneko Terumoto. 明治前期教育行政史研究, Tokyo: Kazama Shobo, 1980. LB2957 .K36 1967
   
 • "Mite minufuri" no kenkyu: gendai kyoiku no shinso bunseki / Shinbori Michiya. 「見て見ぬふり」の研究:現代教育の深層分析, Tokyo: Toshindo, 1996. LA1312 .S58 1996
   
 • Momotaro shugi no kyoiku / Iwaya Sazanami. 桃太郎主義の教育, Tokyo: Kuresu Shuppan, 1990. LC37 .K33 1990 v. 10
   
 • Monbusho no kenkyu: kyoiku no jiyu to kenri o kangaeru / Sakamoto Hideo, Yamamoto Kozo hencho. 文部省の研究:教育の自由と権利を考える, Tokyo: Sanichi Shobo, 1992. LC117 .J3 M66 1992
   
 • Nihon gakkoshi no kenkyu / Ishikawa Ken. 日本学校史の研究, Tokyo: Shogakkan, 1960. LA1311 .I8
   
 • Nihon kinsei kyoikushi no shomondai / Ogata Toshio. 日本近世教育史の諸問題, Tokyo: Azekura Shobo, 1988. LA1311.5 .O46 1988
   
 • Nihon kinsei minshu kyoikushi kenkyu / Umemura Kayo. 日本近世民衆教育史研究, Chiba-ken: Azusa Shuppansha, 1991. LA1311.5 .U44 1991
   
 • Nihon kyoiku bunka shi / Takahashi Shunjo. 日本教育文化史, Tokyo: Kodansha, 1978. LA1311 .T318 1978
   
 • Nihon kyoiku no hikari to kage: Nichi-Bei no hikaku o chushin to shite / Kato Juhachi hencho. 日本教育の光と影:日米の比較を中心として, Tokyo: Panrisachi Shuppankyoku, 1990. LA1312 .N535 1990
   
 • Nihon kyoiku seidoshi: tsuketeri, kyoiku hoho / Mori Hideo. 日本教育制度史:付教育方法, Tokyo: Gakugei Tosho, 1984. LA1311 .M675
   
 • Nihon kyoiku shi / Yoshida Noboru ta hen. 日本教育史, Tokyo: Yuhikaku, 1979. LA1311 .N52373
   
 • Nihon kyoiku shiron / Haruyama Sakuki. 日本教育史論, Tokyo: Kokudosha, 1979. LA1311 .H37 1979
   
 • Nihon kyoiku shisoshi / Adachi Hisashi. 日本教育 思想史, Tokyo: Ozorasha, 1991. LA1311 .A383 1991
   
 • Nihon kyoiku shoshi / Kaigo Tokiomi. 日本教育小史, Tokyo: Kodansha, 1978. LA1311 .K248 1984 LA1311 .S273 K34
   
 • Nihon kyoikushi / Ishikawa Matsutaro. 日本教育史, Tokyo: Tamagawa Daigaku Shuppanbu, 1987. LA1311 .N52374 1987
   
 • Nihon kyoikushi / Miyoshi Nobuhiro hen. >日本教育史, Tokyo: Fukumura Shuppan, 1993 LA1311 .N52384 1993
   
 • Nihon kyoikushi / Monbusho. 日本教育史, Tokyo: Ozorasha, 1991. LA1311 .N5238 1991
   
 • Nihon kyoikushi / Nagura Eizaburo hen. 日本教育史, Tokyo: Yachiyo Shuppan, 1984. LA1311 .N523735
   
 • Nihon kyoikushi / Yorita Michio, Yamanaka Yoshikazu hencho. o-ansi-language: EN-US; 日本教育史, Kyoto-shi: Mineruva Shobo, 1993. LA1311 .N52385 1993
   
 • Nihon kyoikushi ronso / Motoyama Yukihiko Kyoju Taikan Kinen Ronbunshu Henshu Iinkai hen. 日本教育史論叢, Kyoto: Shibunkaku Shuppan, 1988. LA1311 .N52389 1988
   
 • "Nihon Kyoikushi Shiryo" no kenkyu / Nihon Kyoikushi Shiryo Kenkyukai hen. 「日本教育史資料」の研究, Tokyo: Tamagawa Daigaku Shuppanbu, 1986. LA1311 .N5239 1986
   
 • Nihon minshu kyoikushi kenkyu / Takahashi Satoshi. 日本民衆教育史研究, Tokyo: Miraisha, 1978. LA1311 .T316 1978
   
 • Nihon ni okeru chugakko keiseishi no kenkyu / Kanbe Yasumitsu cho. 日本における中学校形成史の研究, Tokyo: Taga Shuppan, 1993. LA1315 .K36 1993
   
 • Nihon ni okeru daigaku jichi seido no seiritsu / Terasaki Masao. 日本における大学自治制度の成立, Tokyo: Hyoronsha, 1979. LB2331.4 .T44 1979
   
 • Nihon no kyoiku Doitsu no kyoiku / Nishio Kanji.日 本の教育ドイツの教育, Tokyo: Shinchosha, 1982. LA133 .N57 1982
   
 • Nihon no kyoiku to kigyo shakai: ichigenteki noryoku shugi to gendai no kyoiku = shakai kozo / Inui Akio. 日本の教育と企業社会:一元的能力主義と現代の教育=社会構造, Tokyo: Otsuki Shoten, 1990. LC67 .J3 I58 1990
   
 • Nihon no shogakusei: kokusai hikaku de miru / Sengoku Tamotsu, Iinaga Kiichiro. 日本の小学生:国際比較で見る, Tokyo: Nihon Hoso Shuppan Kyokai, 1979. LA1314.7 .S46 1984
   
 • Nihon senryo to kyoiku kaikaku / Suzuki Eiichi. e w Roman; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: JA; mso-bidi-language: AR-SA">日本占領と教育改革, Tokyo: Keiso Shobo, 1983. LA1311.8 .85 1983
   
 • Nihon shihan kyoikushi no kozo: chiiki jittaishi kara no kaiseki / Miyoshi Nobuhiro. 日本師範教育史の構造:地域実態史からの解析, Tokyo: Toyokan Shuppansha, 1991. LB2126 .J3 M58 1991
   
 • Ningen to bunka no mieru kyoiku / Kawai Akira. 人間と文化の見える教育, Tokyo: Shin Nihon Shuppansha, 1996. LA1311.82 .K38 1996
   
 • Ryosai kenbo shugi no kyoiku / Fukaya Masashi cho. 良妻賢母主義の教育, Nagoya-shi: Reimei Shobo, 1998. In Process Sengo kyoiku gojunen / Nohara Akira. 戦後 教育五十年, Tokyo: Maruzen, 1995. LA1311.82 .N653 1995
   
 • Sengo kyoiku no tenkai to kadai / Kida Ko. LA1311.82 .K49
   
 • Sengo kyoiku o kangaeru / Inagaki Tadahiko. 戦後教育を考える, Tokyo: Iwanami Shoten, 1984. LA1311.82 .I5 1984
   
 • Sengo kyoiku shiryo sogo mokuroku / Sengo Kyoiku Shiryo Shushu Iinkai hen. 戦後教育資料総合目録, Tokyo: Nihon Tosho Senta, 1996. Z5815 .J3 S46 1996
   
 • Sengo minshu shugi to kyoiku: jubaku o toku / Konishi Masao. 戦後民主主義と教育:呪縛を解く, Tokyo: Meiji Tosho, 1995. LA1311.82 .K67 1995
   
 • Shakaika kyokasho no Nichi-Bei hikaku: Nichi-Bei Shakaika Kyokasho Purojekuto godo hokokusho 1981 / Kyokasho Kenkyu Senta hencho. 社会科教科書の日米比較:日米社会科教科書プロジェクト合同報告書 1981, Tokyo: Daiichi Hoki, 1981. H62.5 .J3 S435 1981
   
 • Shichinin no ronkaku Nihon no kyoiku o kataru / Musashi Kokusai Sogo Gakuin hen. 七人の論客日本の教育を語る, Tokyo: Gakubunsha, 1996. LA1312 .S483 1996
   
 • Shiken no shakaishi: kindai Nihon no shiken, kyoiku, shakai / Amano Ikuo. 試験の社会史:近代日本の試験, 教育, 社会, Tokyo: Tokyo Daigaku Shuppankai, 1983. LB3058 .J3 A4 1983
   
 • Shinpan gendai kyoiku yoron: kyoshoku kyoyo no kyoikugaku / Matsushima hitoshi, Shimura Kyoichiro kanshu. 新版現代教育要論:教育教養の教育学, Tokyo: Nihon Bunka Kagakusha, 1996. LA1312 .G43 1996
   
 • Shinsei kyoiku genri / Nagura Eizaburo hen. 新制教育原理, Tokyo: Yachiyo Shuppan, 1990. LA1312 .S535 1990
   
 • Shiryo ni miru kinsei kyoiku no hatten to tenkai / Kimura Masanobu. 資料に見る近世教育の発展と展開, Tokyo: Tokyo Horei Shuppan, 1995. LA1311.5 .K56 1995
   
 • Shiryo Nihon no kyoiku / Kanda Osamu, Yamazumi Masami hen. 資料日本の教育, Tokyo: Gakuyo Shobo, 1986. KNX3138 .S55 1986
   
 • "Shiryo" waga kuni no kyoiku gyosei: sono suii to haikei / Sasamori Takeshi hen. 資料我が国の教育行政:その推移と背景, Tokyo: Sakai Shoten, 1996. KNX3138 .S555 1996
   
 • Shogakko no rekishi / Kurasawa Takashi. 小学校の歴史, Tokyo: Nihon Hoso Shuppan Kyokai, 1989. LA1313 .A2 K87 1989
   
 • Showa kyoikushi: tennosei to kyoiku no shiteki tenkai / Kubo Yoshizo. 昭和教育史:天皇制と教育の史的展開, Tokyo: San'chi Shobo, 1994. LA1311.8 .K83 1994
   
 • Showa sensoki no kokumin gakko / Toda Kin'chi cho.昭和戦争期の国民学校, Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1993. LA1314 .T57 1993
   
 • Soryokusen taisei to kyoiku kagaku: senzen Kyoiku Kagaku Kenkyukai ni okeru "kyoiku kagaku" ron no kenkyu / Sato Hiromi. 総力戦体制と教育科学:戦前教育科学研究会における 「教育科学」論の研究, Tokyo: Otsuki Shoten, 1997. LC94 .J3 S24 1997
   
 • Taisho jiyu kyoiku no kenkyu / Nakano Akira. 大正自由教育の研究, Nagoya-shi: Reimei Shobo, 1998. LA1311.8 .N34 1998
   
 • Taisho showa kyoiku no tennosei ideorogi / Yamamoto Nobuyoshi, Kondo Toshihiko. 大正昭和教育の天皇制イデオロギー, Tokyo: Shinsensha, 1986. LC94 .J3 Y36 1986
   
 • Teikoku Gikai to kyoiku seisaku / Motoyama Yukihiro hencho. 帝国議会と教育政策, Kyoto: Shibunkaku Shuppan, 1981. KQP .T45 1981
   
 • Zenkoku fuzoku shogakko no shinkenkyu / Kinkodo Henshubu hen. 全国附属小学校の新研究, Tokyo: Ozorasha, 1991. LA1313 .A2 Z46 1991
   
 • Zenkoku gakko enkakushi / Nagasaka Kaneo hen. 全国学校沿革史, Tokyo: Ozorasha, 1991. LA1311 .Z45 1991
   
 • Zoho gakusei ronko / Inoue Hisao. 増補学制論考, Tokyo :Kazama Shobo, 1991. LA1311.7 .I58 1991
   
 • Nihon kindai kyoiku to sabetsu: buraku mondai no kyoikushi-teki kenkyu / Yasukawa Junosuke hencho. 日本近代教育と差別:部落問題の教育史的研究, Tokyo: Akashi Shoten, 1998 LC4097 .J3 Y35 1998

Last updated 7/15/2009
Comments: Wen-ling Liu (wliu@indiana.edu)