A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Title in Romanization/ English Title in Chinese Frequency Holding Call Number
Anyang wen xian 安陽文獻 Annual 1985- DS793.A577 A5
Aomen jing ji ji kan 澳門經濟季刊 Quarterly 2003-2004 HC430.35.A1 M325
Bai nian chao = Hundred Year Tide 百年潮 Monthly

2000

DS755 .P35
Ban yue tan = China Comment 半月谈 Semimonthly 1996- AP95.C5 P35
Bao xian nian jian 保险年鉴 Annual 1990-1991,1993-2001 HG8711.A4 P36
Beijing da xue xue bao: zhe xue she hui ke xue ban 北京大学学报:哲学社会科学版 Bimonthly 1974-1976,1978- AS451 .P4
Beijing dang an = Beijing Archives 北京档案 Monthly 2002,no.7- CD2057.B45 B45
Beijing dang an shi liao 北京档案史料 Quarterly 2001,no.1- CD2056.P45 P45
Beijing nian jian 北京年鉴 Annual 2001-2004 DS795.A2 B45
Beijing tong ji nian jian 北京统计年鉴 Annual 2001- HA4638.P44 P44
Beijing wen xue  北京文学 Monthly 1980-1981,1985-2006 PL2250 .P4
Beijing zhi chun = Beijing Spring 北京之春 Monthly 1994- DS779.26 .P453
Cai jing = Caijing Magazine 财经 Semimonthly 2002- HG187.C6 C35
Cai mao jing ji 财贸经济 Monthly 1982- HB9 .T85
Cai tuan fa ren hai xia jiao liu ji jin hui jiu shi nian nian bao 财团法人海峽交流基金會九十年年報 Annual 2000- DS799.63.C6 C35
Central Bank of China Annual Report = Annual Report   Annual 1995- HG3280.5.A7 C49
Chenggong da xue xue bao. Ke ji yi xue pian = Journal of Cheng Kung University. Science, Engineering and Medicine Section 成功大學學報科技醫學篇 Annual 1992,1994-1995,1998-2001 AS452.C44 A263
Chenggong da xue xue bao. Ren wen she hui pian = Journal of Cheng Kung University. The Humanities and Social Science Section 成功大學學報人文社會篇 Annual

1991

AS452.C44 A262
China Human Rights Report = Zhongguo ren quan guan cha bao gao 中国人权报告 Annual 2004- JC599.C6 Z46
China Information = Zhongguo qing bao 中国情报 Quarterly 2000-2004 DS701 .C3929
China Rights Forum = Ren yu ren quan 人与人权 Quarterly 1993- JC599.C6 H87
Chinese American forum   Quarterly 1990- E184.C5 C446
Chinese Pen 当代台湾文学选译 Quarterly 1975- PL2250 .C539
Chu ban jie = Publishers  出版界    1992- Z464.T357 C486
Chu ban nian jian 出版年鑒 Annual 1982,1984,1986,1988,1990-1991,1993-1996,1998- Z464.T35 C53
Chuan tong yi shu 傳統藝術  Monthly 2004-2005 NX583.A3 T359
Chun qiu 春秋   1964-1993 AP95.C4 C537
Da ji yuan shi bao = The Epoch Times 大紀元時報 Weekly    
Da lu gong zuo jian bao 大陸工作簡報 Monthly 1993- DS799.63.C6 T32
Da lu qing shi 大陸情勢 Monthly 2002- DS779.15 .D32
Da xue tu shu guan = University Library Journal 大学图书馆 Semiannual 1998-2002,2004 Z671 .D3
Da zhong dian ying 大众电影 Monthly 1989-2000 PN1993 .T2
Dan jiang ping lun = Tamkang Review 淡江評論 Quarterly 1970-1991,1993-2004 PL2274 .T15
Dang dai = Con-temporary 当代 Monthly 1988-1998 AP95.C4 T47
Dang dai dian ying 当代电影 Bimonthly 1992- PN1993 .T34
Dang dai wen tan = Modern Literary Magazine 当代文坛 Bimonthly 1999- PL2303 .D36
Dang dai Zhongguo shi yan jiu 当代中国史研究 Bimonthly 2003- DS777.15
Dang dai Zhongguo yan jiu = Modern China Studies (Princeton) 当代中国研究 Quarterly 1996- DS779.15 .T36
Dang dai zhongguo yan jiu tong xun = Contemporary China Newsletter 当代中国研究通讯 Semiannual 2004- DS779.15 .D35
Dang dai zhongguo yan jiu =  Modern China Studies 当代中国研究 Semiannual 2004- DS779.15 .D35
Danjiang ren wen she hui xue kan = Tamkang Journal of Humanities and Social Sciences 淡江人文社會學刊 Semiannual 1998- AS455.A1 D36
Di li xue bao = Journal of Geographical Science 地理學報 Quarterly 2000- DS798.92 .D5
Dian ying yi shu 电影艺术 Bimonthly 1963-1966,1980- PN1993 .T5
Dongbei wen xian 东北文献 Quarterly 1987-2000 DS781 .T87
Dong Wu fa lü xue bao. Soochow Law Review 东吴法律学报 Semiannual 1982- K24 .U44
Dong Wu li shi xue bao 东吴历史学报   1995- DS703.4 .T86
Dong wu jing ji shang xue xue bao = Soochow Journal of Economics and Business 东吴经济商学学报 Quarterly 2000- HB9 .D66
Dong Wu she hui xue bao = Soochow Journal of Sociology 东吴社会学报 Biennial 1992-1994,1996- H8.C47 T863
Dong Wu zhe xue xue bao = Soochow Journal of Philosophical Studies 东吴哲学学报 Annual 1996- B8.C5 C462
Dong ya lun tan = East Asia Forum 東亞論壇      
Dong ya wen ming yan jiu tong xun 東亞文明研究通訊 Quarterly 2003- DS509.3 .D67
Duo yun 朵云 Semiannual 1984- ND1042 .T6
e tian xia e天下 Monthly 2004-2005 HF3846 .E85
E yu xue bao 俄语学报   2003-2005 PG2009 .O2
Education about Asia   3 no. a year 1996- DS32.8 .E38
Er shi yi shi ji 二十一世纪 Bimonthly 1992-2003 AP95.C4 E72
Fa xue yan jiu 法学研究 Bimonthly 1995- K6 .A2175
Fa zhi shi yan jiu 法制史研究 Semiannual 2004- K6 .F3
Fagu shan nian jian 法鼓山年鉴 Annual 2002- BQ5155 .F34
Fan yi xue bao = Journal of Translation Studies 翻译学报 Semiannual 1997-2004 PN241.A1 F34
Fang yan 方言 Quarterly 1987- PL1501 .F35
Fo xue yan jiu zhong xin xue bao = Journal of the Center for Buddhist Studies 佛学研究中心学报 Annual 2001- BQ4068.C5 F6
Fu dan xue bao. She hui ke xue ban 复旦学报社会科学版 Bimonthly 1981- H8.C49 F8
Fu nü yu liang xing xue kan = Journal of Women and Gender Studies  婦女與兩性學刊 Annual 1992,1994,1996-2001 HQ1104 .F82
Fu nü yu xing bie yan jiu tong xun = Bulletin of Women and Gender Studies 妇女与性别研究通讯 Quarterly 2002-2003 HQ1111 .F82
Fu rong 芙蓉 Bimonthly 1980- PL2250 .F8
Fu yan zong heng = Forum in Women's and Gender Studies 婦研緃橫 Quarterly 2003- HQ1104 .F82
Fujian lun tan. Ren wen she hui ke xue ban = Fujian Tribune. The Hummanities & Social Sciences 福建论坛人文社会科学版 Monthly 2002- AP95.C4 F8
Fujian wen xue 福建文学 Monthly 1985- PL2513 .F8
Gaoliyana= Koreana (Chinese) 高丽亜那 Quarterly 2000- LA1133 .G36
Gao xiao ying yong shu xue xue bao = Applied Mathematics: a Journal of Chinese Universities 高校应用数学学报 Quarterly 2006-  
Gong gong xing zheng xue bao 公共行政學報 Semiannual 2001,2003- JQ1521.A1 K74
Gu dian wen xue 古典文學 Annual 1979-1998 PL2250 .K822
Gu dian wen xue zhi shi 古典文学知识 Bimonthly 1987- PL2250 .K8218
Gu gong bo wu yuan yuan kan 故宫博物院院刊 Quarterly 1982- DS715 .K775
Gu gong xue shu ji kan = The National Palace Museum Research Quarterly  故宮學術季刊  Quarterly 1983- AS455.K855 K9
Gu Han yu yan jiu 古汉语研究 Quarterly 2003- PL1004 .G8
Guandu yin yue xue kan = Guandu Music Journal 関渡音樂學刊 Semiannual 2004- ML5 .G83
Guo hui tu shu guan guan xun 国会图书馆馆讯 Quarterly 2000- Z675.G7 G85
Guo li zheng zhi da xue li shi xue bao 國立政治大學歷史學報   1983-1988,1990- DS701 .K93
Guo ji yi shu jiao yu xue kan = The International Journal of Arts Education  國際藝術教育學刊  Quarterly 2003- NX280 .G865
Guo jia fa zhan yan jiu = Journal of National Development Studies 國家發展研究 Semiannual 2001- DS777.A595 C532
Guo jia tu shu guan guan xun = National Central Library News Bulletin 國家圖書館館訊 Quarterly 1996- Z846.K864 K86
Guo li bian yi guan guan kan  國立編譯館館刊  Quarterly 1982- AS455.A1 K83
Guo li Taibei shi fan xue yuan xue  bao. Shu li ke ji jiao yu lei = Journal of National Taipei Teachers College. Science & Technology Education. 國立臺北教育大學學報(原名:國立臺北師範學院學報)數锂科技敎育類 Semiannual 2002- Q183.4 .T28
Guo li Taibei shi fan xue yuan xue bao. Jiao yu lei = Journal of National Taipei Teachers College. Education. 國立臺北教育大學學報(原名:國立臺北師範學院學報)敎育類 Semiannual 2002- L71 .G84
Guo li Taibei shi fan xue yuan xue bao. Ren wen yi shu lei.= Journal of National Taipei Teachers College. Humanities & Arts. 國立臺北教育大學學報(原名:國立臺北師範學院學報)人文藝術類 Semiannual 2003- AS455.A1 G96
Guo li Taipei shi fan xue yuan xue bao = Journal of National Taipei Teachers College 國立臺北教育大學學報(原名:國立臺北師範學院學報) Annual 1999-2001 AS455.A1 T32
Guo li Taiwan bo wu guan kan 国立台湾博物馆學刊 Semiannual 2005-  
Guo li Taiwan da xue fa xue lun cong 國立臺灣大學法律学系 Semiannual 1991-1997  
Guo li Taiwan da xue gai kuang 國立臺灣大學概况 Annual 2001-2003 LG55.T33 K84
Guo li Taiwan shi fan da xue guo wen yan jiu suo ji kan = Journal of Research Institute of Chinese Language and Literature, National Taiwan Normal University 國立臺灣師範大學國文研究所集刊 Annual 1973-1992,1994-1997,1999-2003 PL2250 .K84
Guo li zheng zhi da xue gong gong xing zheng xue bao = Journal of Public Administration, National Zhengchi University 国立政治大学公共行政学报      
Guo li zheng zhi da xue xue bao = National Zhengchi University Journal 國立政治大學學報 Semiannual 1998-2002 AS452.C43 A2
Guo shi guan guan kan = Academia Historica Journal 國史館館刊 Semiannual 1987- DS701 .K82
Guo shi guan xue shu ji kan = Bulletin of Academia Historica 国史馆学术集刊 Semiannual 2001- DS701 .G85
Guo wen tian di = The World of Chinese Language and Literature 國文天地 Monthly 1988- PL2250 .K845
Guo wen xue bao = Bulletin of Chinese of National Taiwan Normal University  國文學報  Annual 1988-1992,1994-1998,2000- PL2250 .K842
Hai ou 海鷗 Quarterly 2001- PL2543 .H255
Hai wai xue ren 海外学人 Monthly 1970- LC3051 .H14
Hai wai zhong xin jian xun 海外中心简讯 Monthly 1992-1997 LC3051 .H32
Hai xia ping lun = Straits Review 海峽評論 Monthly 1995-1998,2000- DS799.847 .H35
Han sheng = Echo Magazine 漢聲 Irregular 1980- AP95.C4 H23
Han xue yan jiu tong xun = Newsletter for Research in Chinese Studies 漢學研究通讯 Quarterly 1982- DS734.97.T28 H35
Han xue yan jiu = Chinese Studies 漢學研究 Semiannual 1983- DS701 .H36
Hong lou meng xue kan 红楼梦学刊 Bimonthly 1979,1981,1983- PL2727.S2 H869
Hong lou meng yan jiu ji kan 红楼梦研究集刊 Irregular 1979-1985,1989 PL2727.S2 H879
Hsiang Lectures on Chinese Poetry. Centre for East Asian Research, McGill Univ.     2005- PL2307 .H75
Hua cheng 花城 Bimonthly 1979-1981,1983-1985,1987- PL2250 .H887
Hua fan xue bao = Hua fan Annual Journal= Hua fan Academic Journal 华梵学报 Annual 1993-2001 AS455.A1 H798
Hua qiao jing ji nian jian dong nan ya pian 華僑經濟年鑑東南亞篇 Biennial 2001/2002 DS732 .H783
Hua qiao jing ji nian jian ya tai pian 華僑經濟年鑑亞太篇 Biennial 2001/2002 DS732 .H788
Huagang she ke xue bao 華崗社科學報 Biennial 1997-2001 H8.C47 H88
Huang guan = Crown 皇冠  Monthly 1963- PL2250 .H91
Huang hua gang = Huang Hua Gang Magazine 黄花岗历史文化季刊 Quarterly 2003- DS773.32 .H83
INK Literary Monthly = Yin ke wen xue sheng huo zhi 印刻文学生活誌   Monthly 2006- PL3031.T3 Y56
International Journal of Information and Management Sciences   Quarterly 2003- T58.6 .I579
Issues & Studies: a Journal of Chinese Studies and International Affairs     Bimonthly 1965- DS777.55 .I86
Ji chu jiao yu xue bao = Journal of Basic Education  基础教育学报 Semiannual 1997- LA1134.H6 J5
Ji nan xue bao. Zhe xue she hui ke xue 暨南学报 Quarterly 1983- AS452.C45 C45
Jian zhu yu cheng xiang yan jiu xue bao = Bulletin of Environmental Studies 國立臺灣大學建築與城鄉研究學報      
Jiang hai xue kan = Journal of Jianghai Academia 江海学刊 Bimonthly 1988- AS452.N38
Jiang han lun tan 江汉论坛 Monthly 1985- AP95.C4 C542
Jiang huai lun tan = Jianghuai Forum 江淮论坛 Bimonthly 1985- AS452.H6 C5
Jiao yu diao cha 敎育調查統計曁普查司      
Jiao yu xue bao (Hong Kong, China) 教育学报 Semiannual 1988- L64 .H75
Jiao yu zi liao yu tu shu guan xue = Journal of Educational Media & Library Sciences 教育资料与图书馆學 Quarterly 1983- LB1043 .C46
Jin dai shi yan jiu 近代史研究 Bimonthly 1981,1983- DS701 .C417
Jin dai shi zi liao 近代史资料 Irregular 1954-1955,1959-1983,1987,1989-1994,1996-1998  
Jin dai Zhongguo shi yan jiu tong xun = Newsletter for Modern Chinese History 近代中国史研究通讯 Semiannual 1986- DS755 .C4348
Jin dai zhongguo 近代中國  Bimonthly 1978- DS799.A2 C46
Jin dai Zhongguo = Modern China (Beverly Hills [Calif.] Sage Publications) 近代中國    1975- DS701 .M712
Jin ri he ku 今日合庫   2004,2006- HG2039.T35
Jin ri you zheng = Postal Service Today 今日郵政 Monthly 1996- HE6009.C5 C5
Jin ri Zhongguo = China Today 今日中国 Monthly 2000,2002-2003,2005- DS701 .H676
Jin tian = Today 今天 Quarterly 1978-1980,1993- PL2254 .C5
Jing ji dao bao = Economic Bulletin 经济导报 Weekly 1983- HC426 .C53
Jing ji guan li 经济管理 Monthly 1979- HC427.92 .C5
Jing ji lun wen cong kan = Economic Essays 經濟論文叢刊 Quarterly 2000- HC430.5.A1 J56
Jing ji ti zhi gai ge 经济体制改革 Bimonthly 1984-1991,1993- HC427.92 .C56
Jing ji xue ji kan = China Economic Quarterly 经济学集刊 Quarterly 2001-2002 HB9 .J46
Jing ji yan jiu 经济研究 Monthly 1959- HB9 .C53
Journal of Basic Education 基礎敎育學報 Semiannual 1997- LA1134.H6 J5
Journal of Chinese American Studies : JCAS = Hua Mei zu yan jiu ji kan 华美族研究集刊 Semiannual 2001- E184.C5 J68
Journal of Chinese Linguistics 中国语文学报 Semiannual 1976- PL1001 .J68
Journal of Comparative Asian Development   Two no. a year 2002,2004- HC411 .J585
Journal of Contemporary China  当代中国 Quarterly 1993- DS701 .J68
Journal of Futures Studies   Quarterly 1998- CB158 .J68
Journal of Oriental Studies (Hong Kong)   Semiannual 1954-1998 DS501 .J86
Journal of the Chinese Language Teachers Association = Zhong wen jiao shi xue hui xue bao 中文教师学会学报 Three no. a year 1987- PL1001 .J685
Ju ben 剧本 Monthly 1952-1957,1961-1966,1985- PL2565 .C55
Kao gu 考古 Monthly 1959-1966,1972- DS701 .K15
Kao gu xue bao 考古学报   1936-1999,2001- DS701 .K16
Kao gu yu wen wu 考古与文物 Bimonthly 1981- DS701 .K28
Kao shi yuan gong bao 考試院公報   Semimonthly 1999,2001- KNP297.4.A15 K3
Ke xue yue kan = Science Monthly 科學月刊  Monthly 1999,2001- Q4 .K597
Kong Meng xue bao = Journal of Confucius-Mencius Society of the Republic of China 孔孟學報 Annual 1961-1968,1970- B8.C5 K8
Kong Meng yue kan = Kong-Meng Monthly 孔孟月刊  Monthly 1978- B8.C5 K95
Late imperial China  清史问题 Semiannual 1996-2000, 2003- DS754.A2 C53
Li fa bao zhang zi liao zhuan ti suo yin 立法報章資料專題索引 Bimonthly 2001- KNP251.2.A15 L535
Li fa yuan gong bao 立法院公報  Semiweekly 1965- JQ1513 .L7
Li fa yuan guo hui tu shu guan guan xun = Library Communications Quarterly http://npl.ly.gov.tw 立法院國會圖書館館訊 (季刊) Quarterly 2000- Z675.G7 G85
Li shi dang an 历史档案 Quarterly 1982- DS701 .L67
Li shi jiao xue 历史教学   1954-1957,1960-1962,1964,1983- DS701 .L6
Li shi xue bao 歷史學報   1973,1975-1999 DS703.4 .L5
Li shi yu yan yan jiu suo ji kan 歷史語言研究所集刊 Irregular 1952,1986- DS701 .C75
Li shi yue kan = Historical Monthly 歷史月刊  Monthly 1988- DS701 .L685
Lian he wen xue = Unitas 聯合文學 Monthly 1984- PL2250 .L54
Lian zheng gong zuo nian bao 廉政工作年報 Annual 2003- JQ1521.A1 L53
Long men zhen = Teahouse Tale Monthly 龙门阵 Bimonthly 1996- AP95.C4 L86
Lu Xun yan jiu 鲁迅研究 Quarterly 1981-1983, 1988-1993 PL2754.S5 F8
Tamkang Journal of Chinese Literature 淡江中文學報 Semiannual 2005- New
Makesi zhu yi zhe xue yan jiu = Marxist Philosophical Research 马克思主义哲学研究 Annual 2001-2002 B809.8 .M35
Man xue yan jiu  满学研究 Biennial 1992-2000 DS782 .M27
Man zu wen hua = Manchu Culture Quarterly 满族文化 Semiannual 1984-2000 DS731.M35 M386
Man zu yan jiu 满族研究 Quarterly 1990-1995,1997- DS781 .M26
Mei shu shi yan jiu ji kan 美术史研究集刊 Annual 1994- N8.C5 M4255
Mei xue. B7.  美学 Monthly 1988-2000 BH8.C4 F8
Mei Zhong she hui he wen hua = American-Chinese Society & Culture 美中社会和文化 Semiannual 1998-2003 AP95.C4 M45
Meng ya 萌芽 Monthly 1981,1985- PL2250 .M44
Min guo dang an 民国档案 Quarterly 2000,no.4- DS773.89 .M55
Min jian wen hua = Folk Culture 民间文化 Quarterly 1999-2001 GR334 .M47
Min jian wen hua lun tan = Forum on Folk Culture 民间文化论坛 Bimonthly 2004- new
Min jian wen xue 民间文学 Monthly 1984- GR334 .M5
Min zu xue yan jiu suo zi liao hui bian 民族学研究所资料汇编   1991- DS730 .M56
Min zu yan jiu 民族研究 Bimonthly 1990- DS701 .M55
Min zu yu wen 民族语文 Bimonthly 1979-1980,1983- PL3301 .M66
Ming bao yue kan. 明報月刊 Monthly 1966- AP95.C4 M66
Ming Qing xiao shuo yan jiu 明清小说研究 Two no. a year 1985-1987,2002- PL2436 .M53
Ming shi yan jiu 明史研究 Annual 1991-1997 DS753 .M5932
Ming Studies   Semiannual 1975- DS753 .M594
Modern Chinese Literature and Culture = Zhongguo xian dai wen xue 中国现代文学 Semiannual 1999-2000,2002- PL2303 .M63
Nan kai xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban 南开学报哲学社会科学版 Bimonthly 1981- AS451 .N34
Nan Ya yan jiu ji kan = South Asian Studies Quarterly 南亚研究季刊 Quarterly 1991- DS331 .N36
Nanjing da xue xue bao = Journal of Nanjing University (zhe xue, ren wen ke xue, she hui ke xue) 南京大学学报(哲学,人文科学,社会科学) Quarterly 1987-1989,1991-1994,1996-1997,2002-2003,2005- AS452.N36 A3
National Central Library Newsletter = Guo li zhong yang tu shu guan    Quarterly 1970- Z846.T13 A22
Nei ming   Monthly 1987-1997 BQ3 .N44
Nong ye jing ji wen ti = Problems of Agricultural Economics 农业经济问题 Monthly 1988- HD1401 .N78
Qing hua xue bao (Taipei, Taiwan) = Tsing hua Journal of Chinese Studies 清華學報 Semiannual 1956-1994 AS452.C485 A2
Qing ming 清明 Bimonthly 1979,1981,1985- PL2513 .C5457
Qing nian wen xue 青年文学 Monthly 1991- PL2303 .C4267
Qing shi lun cong 清史论丛 Annual 1979-1991, 2000-2005 DS753.82 .C44
Qing shi yan jiu 清史研究 Quarterly 1991- DS753.82 .C46
Qing shi yan jiu ji 清史研究集 Irregular 1982-1997 DS753.82 .C45
Qiu shi 求实 Semimonthly 1988- AP95.C4 H93
Qu yi 曲艺 Monthly 1989-1998,2000- PN2009 .C84
Quan guo bao kan suo yin. Che she pan 全国报刊索引 Monthly 1987-1998,2001 AI19.C5 C45
Quan guo xin shu mu 全国新书目 Monthly 1997- Z3101 .C514
Quan guo xin shu zi xun yue kan = New Books Monthly 全國新書資訊月刊  Monthly 2002- Z3113 .Q83
Quan guo zong shu mu 全国总书目 Annual 1958,1960,1962-1965,1970,1973-2003 Z3101 .C515
Quan min = The People 全民 Semimonthly 1985-1992 AP95.C4 C548
Ren kou xue kan = Journal of Population Studies 人口學刊 Semiannual 1986- HB3656.A3 J46
Ren kou yan jiu 人口研究 Bimonthly 1985- HB3654.A3 J467
Ren kou yu ji hua sheng yu 人口与计划生育 Bimonthly 1993-2001,2003- HQ766.5.C6 J46
Ren lei xue xue bao = Acta Anthropologica Sinica 人类学学报 Quarterly 1989- GN1 .J4
Ren min jiao yu 人民教育 Monthly 1982- LA1130 .J46
Ren min ri bao suo yin 人民日报索引 Monthly 1971- AI21 .J51
Ren min wen xue 人民文学 Monthly 1949-1966,1976-1985,1987-2006 PL2250 .J51
Ren min yin yue 人民音乐 Monthly 1959-1964,1995- ML5 .J51
Ren sheng za zhi = Humanity 人生雜誌 Monthly 2003- BQ4570 .L5 R46
Ren wen ji she hui ke xue ji kan = Journal of Social Sciences and Philosophy 人文及社會科學集刊 Quarterly 1990- AS455.T2575 A26
Ren wen ji she hui xue ke jiao xue tong xun = Newsletter for Teaching the Humanities and Social Sciences 人文及社會學科教學通訊  Bimonthly 1990- LA1135 .J4
Ren wen xue bao = Journal of Humanities East/West 人文學報  Annual 1987- AS455.K857 A26
Ren wen za zhi  人文杂志 Bimonthly 1983- AP95.C4 J54
Ren wen Zhongguo xue bao = Sino-Humanitas 人文中国学报 Semiannual 1995-1996,1998-1999  AS457 .J4
Ren wu (Beijing, China) 人物 Bimonthly 1981- CT1820 .J42
Renditions   Semiannual 1973- PL2658.E1 R39
Riben qin hua yan jiu = The Journal of Studies of Japanese Aggression against China 日本侵华研究 Quarterly 1992-1997 DS777.53 .J55
Rice Paper   Semiannual 2000

LC2638.B6 R5

Saksaha : A Review of Manchu Studies   Annual 1996- DS781 .S25
San lian sheng huo zhou kan 三联生活周刊 Biweekly 2002- AP95.C4 S45
Shanghai wen hua nian jian = Shanghai Culture Yearbook 上海文化年鉴 Annual 1999- DS796.S25 S434
Shanghai wen xue  上海文学 Monthly 1980-l985,1987- PL2250 .S5
Shanghai xi ju 上海戏剧 Bimonthly 1980- PN2009 .S52
Shanxi wen xian 山西文獻  Semiannual 1983-1984,1986- DS793.S3 S46
She hui ke xue  社会科学 Monthly 1981- AS451 .S48
She hui ke xue zhan xian 社会科学战线 Bimonthly 1979,1985- AS451 .S5
She hui zhi biao tong ji nian bao 社會指標統計年报  Annual 2005- HN747.7 .C58
Shen zhou xue ren = China's Scholars Abroad 神州学人 Monthly 1987- AP95.C4 S295
Sheng xian  聖賢 Monthly 2005- BJ966 .S54
Sheng xun  嵊訊 Semiannual 1997-2001 AP95.C4 S34
Shi jie Han xue = World Sinology 世界汉学 Irregular 1998- DS734.95 .S52
Shi jie han yu jiao xue = Chinese Teaching in the World 世界汉语教学 Quarterly 1989- PL1065 .S5
Shi jie wen xue  世界文学 Bimonthly 1978-1979,1981- PN9 .S5
Shi kan 诗刊 Semimonthly 1957,1959-1964,1976- PL2250 .S55
Shi ting jiao yu shuang yue kan = Audio Visual Education Bimonthly 视听教育双月刊   1996-1997,1999- LB1043.2.T28 S55
Shi xue ji kan 史学集刊 Quarterly 1989- DS734.7 .S478
Shi xue shi yan jiu 史学史研究 Quarterly 1987- DS701 .S46
Shi yue 十月 Bimonthly 1979-1984,1986- PL2250 .S535
Shi yue ping lun = October Review 十月評論 Monthly 1985- AP95.C4 S46
Shou du shi fan da xue xue bao. She hui ke xue ban 首都师范大学学报社会科学版 Bimonthly 1993-2000,2002- AS451 .P36
Shou huo 收获 Bimonthly 1980- PL2250 .S7
Shu mu ji kan = Bibliography Quarterly  書目季刊  Quarterly 1966-1972, 1998- Z1007 .S56
Shu pin  书品 Quarterly 2002- Z1035.8.C5 S583
Shu yu hua 书与画   2006-  
Si yu yan = Thought and Word 思與言  Bimonthly 1966- AP95.C4 S9
Sichuan Daxue xuebao = Journal of Sichuan University. Social Science Edition 四川大学学报   1957-1959 H8 .S75
Song dai wen xue yan jiu nian jian 宋代文学研究年鉴 Annual 2000/2001-2002/2003 PL2293 .S653
Tai da li shi xue bao 台大历史学报 Irregular 1996- D1 .K8
Tai da Zhong wen xue bao = Bulletin of the Department of Chinese Literature, National Taiwan University 台大中文学报   1985-1994,1996-1997,2001- AS455.K87 T3
Taibei hua kan = Taipei Pictorial  台北畫刊  Monthly 1968-1972,1974-1975,1977- AP95.C4 T12
Taibei shi li shi fan xue yuan xue bao. Jiao yu lei = Journal of Taipei Municipal Teachers College 臺北市立師範學院學報(教育类) Annual 1988- AS452.T123 N8
Taipei journal = Taiwan Journal  臺北市立師範學院學報(人文艺术类) Weekly 2000-2003 DS798.92 .T35
Taiwan gong yi = Taiwan Crafts 臺灣工藝 Quarterly 2001- TT102.5 .T338
Taiwan guang hua za zhi = Taiwan Panorama 臺灣光華雜志 Monthly 2006- DS799.A2 K8
Taiwan jing ji yu ce yu zheng ce 臺灣經濟預測與政策 Semiannual 1988- HC430.5.A1 T12
Taiwan Journal   Weekly 2003- DS798.92 .T35
Taiwan Journal of East Asian Studies 臺灣東亞文明學刊 Semiannual. 2004- DS501.T35
Taiwan mei shu 臺灣美术 Quarterly 1993-1999,2002- N7349.8 .T3447
Taiwan min zhu ji kan = Taiwan Democracy Quarterly 臺灣民主季刊 Quarterly 2004- DS799.84 .T34
Taiwan ren lei xue kan = Taiwan Journal of Anthropology 臺灣人類學刊 Semiannual 2003- DS730 .C585
Taiwan Review = Taipei Review    Monthly 2003- DS701 .F74
Taiwan she hui xue = Taiwanese Sociology 臺灣社會學 Semiannual 2002- HM413 .T34
Taiwan shi da li shi xue bao = Bulletin of Historical Research 臺灣師大歷史學報(cat under 歷史學報) Annual 2000- DS703.4 .L5
Taiwan shi yan jiu 台湾史研究 Semiannual 1998- DS798.92 .T323
Taiwan shi yan jiu wen xian lei mu 台湾史研究文献类目 Annual

2004

Z3116 .T248
Taiwan tu di jin rong ji kan = Journal of the Land Bank of Taiwan 台灣土地金融季刊 Quarterly 2001- HD101 .T33
Taiwan wen xian 台灣文獻 Quarterly 1957-1961,1963,1965-1979,1981-2001 DS799.A2 T12
Taiwan wen xue guan tong xun 台湾文学馆通讯 Quarterly 2005- new
Taiwan wen xue nian jian 台湾文学年鉴 Annual 1996-1997 PL3031.T3 T3495
Taiwan yan jiu = Taiwan Studies 臺灣研究 Quarterly, 1988-2003, Bimonthly, 2004- 2003- DS798.92 .T338
Taiwan yin hang ji kan 臺灣銀行季刊 Quarterly 2001- HC430.5 .T373
Taiwan yu Zhongguo ren quan shi jian hui bian : Meiguo guo wu yuan ... nian du ge guo ren quan bao gao ji xin wen ping lun  臺灣與中國人權實踐彙編: 美國國務院 ... 年度各國人權報告及新聞評論  Annual

2005

JC599.T28 T37
Taiwan yuan yi 臺灣園藝 Quarterly new  
Taiwan yue kan = Taiwan Monthly 臺灣月刊 monthly 1995- AP95.C4 T125
Tamkang Review   Quarterly 1970-1991,1993- PL2274 .T15
Tang Studies   Annual 1982,1985,1987-2002/2003 DS749.3 .T3
Tian xia za zhi = CommonWealth
天下雜誌  Semimonthly 1986- HF5001 .T6
Tian ya 天涯 Bimonthly 2004- PL2250 .T549
Tianjin da xue xue bao = Journal of Tianjin University 天津大学学报 Bimonthly 1983-1999 Q4 .T43
Tong ji da xue xue bao = Journal of Tung-chi University 同济大学学报 Quarterly 1983-1999 Q4 .T8
Tsinghua Science and Technology   Bimonthly 2006- new
Tu shu 图书 Monthly 1980-1982,1985- Z1003 .T88
Tu shu guan xue yu zi xun ke xue = Journal of Library & Information Science  圖書館學與資訊科學    1975- Z671 .T79
Tu shu guan za zhi 图书馆杂志 Bimonthly 1982-1986,1989- Z671 .T833
Tu shu guan za zhi = Library Journal 圖書館雜誌 (上图) Bimonthly 1982-1986,1989- Z671 .T833
Tu shu qing bao gong zuo 圖書情報工作 Bimonthly 2006- new
Tu shu qing bao zhi shi = Document, Information & Knowledge 圖書情報知識 Bimonthly 2003- Z671 .T76
Views & Policies : Taiwan Forum   Quarterly 2004- JA26 .V54
Wen hua jiao liu = Cultural Dialogue 文化交流 Bimonthly 2001- DS701 .W36
Wen shi 文史 Quarterly 1963-1965,1979-1985,1987-1999 PL2250 .W475
Wen shi zhe 文史哲 Annual 1951,1954-1958,1961-1965,1980- DS701 .W44
Wen shi zhi shi 文史知识 Monthly 1981,1987- DS701 .W453
Wen shi zi liao xuan ji 文史资料选辑 Irregular 1960-1984,1989-1990,1992,1994-2002 DS795.A2 W47
Wen ti yu yan jiu 問題與研究 Bimonthly 1989- JX18 .W46
Wen wu 文物 Monthly 1959- DS701 .W46
Wen wu tian di 文物天地 Bimonthly 1981-1985,1987- DS701 .W475
Wen xue ping lun 文学评论 Bimonthly 1959-1966,1978- PL2250 .W46
Wen xue Taiwan = Literary Taiwan 文學臺灣 Quarterly 1991- PL3031.T3 W4565
Wen xue yi chan 文学遗产 Bimonthly 1980-1984,1987- PL2250 .W4
Wen xun za zhi 文訊 = 文訊雜誌 Bimonthly 1985-1986,2006- PL3031.T3 W457
Wen yi bao 文艺报 Weekly 1950-1951,1953-1956,1958-1966,1978-1985,1987-1992,1995- AP95.C4 W44
Wen yi li lun yu pi ping 文艺理论与批评 Bimonthly 1992- NX583.A1 W4267
Wen yi yan jiu 文艺研究 Bimonthly 1987,1993- NX583.A1 W47
Wen zi xue bao = Journal of Culture Resources 文資學報   2005- DS799.3 .W45
Wuhan da xue xue bao. Ren wen ke xue ban = Wuhan University Journal. Humanity Sciences 武漢大学学报(人文科学版) Bimonthly 2001- AS451 .W822
Wuhan da xue xue bao. She hui ke xue ban  = Wuhan University Journal. Social Sciences Edition 武漢大学学报(社會科学版) Bimonthly 1982-1993, 2003- AS451 .W82
Wuhan da xue xue bao. zhe xue she hui ke xue ban = Wuhan University Journal Philosophy & Social Sciences 武漢大学学报 (哲学社会科学版) Bimonthly 1994-2000, 2004- AS451 .W823
Xi bei da xue xue bao = Journal of Northwest University 西北大學學報 (哲学社会科学版) Quarterly 1983- AS451 .H745
Xi bei min zu yan jiu = Research in N.W. National Minorities 西北民族研究 Semiannual 1990- DS730 .H7
Xi bei shi da xue bao. She hui ke xue ban 西北师大学报社会科学版 Bimonthly 1989- AS451 .H74
Xi ju : Zhong yang xi ju xue yuan xue bao = Drama : the Journal of the Central Academy of Drama 戏剧 Quarterly 1992- PN2009 .H73
Xi ju xue kan = Taipei Theatre Journal 戲劇學刊   2005- PL2357 .X5
Xian zheng shi dai = Constitutional Review 憲政時代  Quarterly 1975- K8 .S53
Xiang Gang dian ying = Hong Kong Films 香港电影 Annual 1996-1997/1998 PN1993.5.H6 X5
Xianggang jing ji nian jian 香港经济年鉴 Annual 1962-1999  
Xianggang zhong wen da xue jiao yu xue bao = The Chinese University Education Journal. 香港中文大学教育学恶报 Semiannual 1980-1982, 1986-1987 L64 .H75
Xianggang Zhongguo jin dai shi xue bao = Hong Kong Journal of Modern Chinese History 香港中国近代史学报 Annual 2003- DS755 .X54
Xiao shuo jie 小说界 Bimonthly 2002- PL2653 .X53
Xin hua wen zhai 新华文摘 Semimonthly 1981- AP95.C4 H85
Xin hua yue bao 新华月报 Monthly 1983-1985,1987- DS701 .H62
Xin shi ji tu shu guan 新世纪图书馆 Bimonthly 2003,2005 Z845.C5
Xin shi xue = New History 新史學       
Xin ti yu 新体育 Monthly 1964-2000 GV561 .H8
Xin wen jing zhou kan = The News Mirror Weekly 新闻镜周刊 Weekly 1991-2000 AP95.C4 H864
Xin wen tian di 新闻天地 Weekly 1945-2000 AP95.C4 H865
Xin wen xue shi liao 新文学史料 Quarterly 1978- PL2250 .H885
Xin wen xue yan jiu  新聞學研究  Semiannual 1993- PN4705 .H73
Xin wen yu chuan bo yan jiu = Journalism & Communication 新闻与传播研究 Quarterly 1994- PN4705 .H882
Xin wen zi you dao bao = Press Freedom Herald 新聞自由導報      
Taiwan di qu, xin zi yu sheng chan li tong ji nian bao = Yearbook of Earnings and Productivity Statistics, Taiwan Area, Republic of China 薪资与生产力统计年报 Annual 1990-1992;1995-1997 HD4946.T28 T34
Xing da ren wen xue bao 兴大人文学报 Annual 2002-2004 NX8.C45 W53
Xing zheng yuan da lu wei yuan hui nian bao 行政院大陆委员会年报 Annual 2000-2003 JQ1531 .X56
Xizang yan jiu 西藏研究 Quarterly 1982,1987-1988,1990-1998,2000- DS785.A1 H48
Xue shu yan jiu 学术研究 Bimonthly 1983- AP95.C4 H878
Xue shu yue kan 学术月刊 Monthly 1983- AP95.C4
Ya lü jiang : Wen xue yue kan 鸭绿江 Semimonthly 1985- PL2250 .Y25
Ya Tai yan jiu lun tan 亚太研究論坛 Three no. a year 2004- DS1 .Y25
Ya tai zong he an quan nian bao = Asia-Pacific Comprehensive Security Review  亞太綜合安全年報 Annual 2002/2003 DS1 .Y26
Yazhou yan jiu = Asian Studies 亚洲研究 Five no. a year 1992- AP8 .Y2
Yi shu jia = Artist 藝術家  Monthly 1980- N8.C5 S47
Yi shu lun wen ji kan 藝術論文集刊(創刊號) Semi-annual 2003- new
Yi shu ping lun = Arts Review 藝術評論 Annual 1989,1991-2004 NX583.A1 I1565
Yi shu xin shang = Art Appreciation 藝術欣賞  Monthly 2005- NX643 .Y52
You shi wen yi  幼獅文藝  Monthly 1966- PL2250 .Y8
Yu wen jian she 语文建设 Monthly 1986-1987,1989-2003,2005 PL1004 .W46
Yu yan jiao xue yu yan jiu 语言教学与研究 Quarterly 1987-1988,1990,2002- PL1065 .Y893
Zhan lüe yu guan li 战略与管理 Bimonthly 1996-1998,2002- HD70.C5 C5
Zhang yin zi liao  彰銀資料 Monthly 2001- HG3349.Z43 Z4
Zhe xue lun ping 哲學論評 Semiannual 1981-2003 B8.C5 C34
Zhe xue yan jiu 哲学研究 Monthly 1958-1964,1978-1997,2004- B8.C5 C3
Zhe xue yu wen hua = Monthly Review of Philosophy and Culture 哲學與文化  Monthly 1978- B8.C4 C4
Zhejiang xue kan 浙江学刊 Bimonthly 1994,no.1-2000,no.6; 2002,no.1- AS451 .C35
Zheng da lao dong xue bao = Bulletin of Labour Research 政大勞動學報 Semiannual 2000- HD8746 .Z54
Zheng ming 争鸣   1980-1981,1983-1988,1991- AP95.C4 C5366
Zheng zhi ke xue lun cong = Political Science Review 政治科學論叢 Quarterly 1990- JA26 .C46
Zhong gong dang shi yan jiu 中共党史研究 Bimonthly 2002,no.4- JQ1519.A5 Z544
Zhong gong nian bao 中共年報 Annual 1969-2000,2003 DS777.55 .C5665
Zhong gong yan jiu = Studies on Chinese Communism 中共研究  Monthly 1989- DS777.55 .F285
Zhong pian xiao shuo xuan kan 中篇小说选刊 Bimonthly 1983,1991-1998,2001- PL2653 .C65
Zhong shan 中山 Bimonthly 1995- PL2513 .C587
Zhong wai hua kan = Cosmorama 中外画刊 Monthly 1995-1996 AP95.C4 C574
Zhong wai lun tan = East West Forum 中外论坛 Bimonthly 1991- DS701 .C78
Zhong wai wen xue = Chung-wai Literary Monthly 中外文學    1972- PL2250 .C65
Zhong wai za zhi = Kaleidoscope 中外雜誌  Monthly 1967- AP95.C4 C7
Zhong wen xue bao = Journal of Chinese Literature 中文學報 Semiannual 2003- PL2250 .Z46
Zhong yang min zu da xue xue bao 中央民族大学学报 Bimonthly 1994- DS730 .C57
Zhong yang yan jiu yuan jin dai shi yan jiu suo ji kan = Bulletin of the Institute of Modern History 中央研究院近代史研究所集刊   1969- DS755 .C91
Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan 中央研究院历史语言研究所集刊 Irregular 1952,1986- DS701 .C75
Zhong yuan xue bao = Chung Yuan Journal 中原学报 Quarterly 1995- Q4 .Z466
Zhongguo bao kan da quan 中国报刊大全 Annual 1992-1994,1996,1999-2000,2002/2003 Z6958.C5 C5834
Zhongguo chu ban nian jian 中国出版年鉴 Annual 1981- Z462.7 .C48
zhongguo da lu yan jiu = Mainland China Studies 中國大陸研究  Semimonthly 1971-1974, 1985- DS777.55 .C5654,DS779.15 .C54
Zhongguo dian ying nian jian 中国电影年鉴 Annual 1981- PN1993.3 .C45
Zhongguo dui wai jing ji tong ji nian jian = China Foreign Economic Statistical Yearbook 中国对外经济统计年鉴 Annual 2000,2003- HF3831.5 .Z56
Zhongguo fa lü nian jian = Law Year Book of China 中国法律年鉴 Annual 1992,1998- KNQ440.A13
Zhongguo fu nü 中国妇女 Semimonthly 1964-1966,1985-2000 HQ1736 .C4
Zhongguo gai ge = China Reform 中国改革 Monthly 1994- HC427.92.A1 C52
Zhongguo gang tie gong ye nian jian 中国钢铁工业年鉴 Annual 2000,2003- HC411 .C55
Zhongguo gao deng jiao yu 中国高等教育 Monthly

2000

LA1133 .C548
Zhongguo gong ye fa zhan bao gao 中国工业发展报告 Annual 2000- HC426 .Z5
Zhongguo gong ye jing ji = China Industrial Economy 中国工业经济 Monthly 2002-2004,2006 HC427.92 .Z46
Zhongguo gong ye jing ji tong ji nian jian 中国工业经济统计年鉴 Annual 2003- HC427.92 .Z466
Zhongguo guo jia di li = Chinese National Geography 中国国家地理 Monthly 2002,no.1- G1 .Z46
Zhongguo guo qing guo li 中国国情国力 Monthly 2000- HC427.92 .C54874
Zhongguo huan jing nian jian 中国环境年鉴 Annual 1992- TD171.5.C6 C486
Zhongguo jia ge ji cheng zhen ju min, jia ting shou zhi diao cha tong ji nian jian 中国价格及城镇居民家庭收支调查统计年鉴 Annual 2001- HD7058 .Z46
Zhongguo jiao yu nian jian 中国教育年鉴 Annual 1949/1981,2001- L101.C5 C52
Zhongguo jin dai shi. K3 中国近代史 Monthly 1981-1982,1992-2000 DS701 .C7284
Zhongguo jin rong nian jian = Almanac of China's Finance and Banking 中国金融年鉴 Annual 1999- HG3331 .C48
Zhongguo jing ji nian jian (Beijing) 中国经济年鉴 Annual 1984,1986-1998,2003- HC427.92 .C615
Zhongguo jing ji shi yan jiu 中国经济史研究 Quarterly 2002- HC427 .Z44
Zhongguo jing ji ti zhi gai ge nian jian 中国经济体制改革年鉴 Annual 2002- HC426 .Z4664
Zhongguo jing ju 中国京剧 Monthly 1992,1994- PN2870 .C46
Zhongguo jing mao dao kan 中国经贸导刊 Semimonthly 2002- HC426 .Z466
Zhongguo ke ji shi za zhi 中国科技史杂志 Quarterly 2005- Q127.C5 C564
Zhongguo lao dong tong ji nian jian 中国劳动统计年鉴 Annual 1999,2001- HD8733 .C52
Zhongguo li shi xue hui shi xue ji kan 中国历史学会史学集刊 Semiannual 1984- DS701 .C733
Zhongguo li shi xue nian jian 中国历史学年鉴 Annual 1979,1981-1999 DS701 .C5969
Zhongguo lü shi 中国律师 Monthly

2005-

KNQ1629.A15 Z565
Zhongguo lü shi nian jian 中国律师年鉴 Monthly 2004- KNQ1630.A15 Z49
Zhongguo min zheng 中国民政 Monthly 2002- HV416 .Z46
Zhongguo min zu = China Ethnicity 中国民族 Monthly 2001- DS701 .M71
Zhongguo qing nian (Beijing, China : 1948) 中国青年 Monthly 1952-1966,1992-2001 HQ799.C5 C4
Zhongguo ren kou tong ji nian jian = China Population Statistics Yearbook 中国人口统计年鉴 Annual 1990- HA4635 .C48
Zhongguo ren quan guan cha bao gao 中国人权观察报告 Annual 2004- JC599.C6 Z46
Zhongguo ru xue nian jian 中国儒学年鉴 Annual 2001- B127.C65 Z453
Zhongguo she hui jing ji shi yan jiu 中国社会经济史研究 Quarterly 1982-1983, 2003- HC426 .C558
Zhongguo she hui ke xue 中国社会科学 Bimonthly 1981- H8.C47 C48
Zhongguo she hui ke xue yuan yan jiu sheng yuan xue bao 中国社会科学院研究生院学报 Bimonthly 1985- AS452.P443 A2
Zhongguo shi wu = China Affairs 中国事务  

2001

new
Zhongguo shi yan jiu 中国史研究 Quarterly 1979-2000,2002- DS701 .C745
Zhongguo shu fa 中国书法 Bimonthly 2002- NK3634.A2 Z46
Zhongguo tong ji nian jian 中国统计年鉴 Annual 1981- HA4631 .C47
Zhongguo tong ji zhai yao 中国统计摘要 Annual 1984,1987-1992,1994- HA4631 .C46
Zhongguo tu shu nian jian 中国图书年鉴 Annual 2000,2002- Z462.7 .Z46
Zhongguo wen hua yan jiu = Chinese Culture Research 中国文化研究 Quarterly 1993- DS701 .C748
Zhongguo wen hua (Hong Kong) 中国文化 Semiannual 1990-1994 DS701 .C598
Zhongguo wen hua yan jiu suo xue bao 中国文化研究所学报 Annual 1992- AS451 .H622
Zhongguo wen hua yue kan = Chinese Culture Monthly 中国文化月刊 Monthly 1980- DS701 .C76
Zhongguo wen xue nian jian 中国文学年鉴 Biennial 1989/1990,1991/1992-1994/1995, 1997/1998- PL2251 .C48
Zhongguo wen xue yan jiu 中国文学研究   1987-1997,2001- PL2250 .C637
Zhongguo wen zhe yan jiu ji kan = Bulletin of the Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica 中国文哲研究集刊 Annual 1991- AS451 .C46
Zhongguo wen zhe yan jiu tong xun = Newsletter of the Institute of Chinese Literature and Philosophy, Academia Sinica 中国文哲研究通讯 Quarterly 1991- AS451 .C47
Zhongguo wen zi 中國文字 Irregular 1980-1999,2003,2005 PL1004 .C577
Zhongguo wu jia nian jian 中国物价年鉴 Annual 1999- HB236.C55 Z5
Zhongguo xi ju = Chinese Theatre 中国戏剧 Monthly 1988- PN2870 .J46
Zhongguo xian dai shi. K4. 中国现代史 Monthly 1982,1992-2000 DS754 .C547
Zhongguo xian dai wen xue li lun = Modern Chinese Literary Theory 中国现代文学理论 Quarterly 1996-2000 PL2303 .C48469
Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong kan 中国现代文学研究丛刊 Irregular 1979-1983,1988-2000 PL2302 .C523
Zhongguo xian dai, dang dai wen xue yan jiu. J3 中国现代当代文学研究 Monthly 1979-1982,1988-2000 PL2250 .C612
Zhongguo xiang zhen qi ye nian jian 中国乡镇企业年鉴 Annual 2000- HC427 .Z566
Zhongguo xin xi chan ye nian jian 中国信息产业年鉴 Annual 2005- HD9696.A1 Z46
Zhongguo Xizang 中国西藏 Bimonthly 1990- DS785.A1 C54
Zhongguo Xizang 中国西藏 Quarterly 1989-2000,2004- DS785.A1 C58
Zhongguo xue shu nian kan 中国学术年刊  Annual 1976,1982- PL1071 .C554
Zhongguo yin mu 中国银幕 Monthly 1996- PN1993.5.C4 C54
Zhongguo yin shi wen hua 中國飲食文化 Semiannual 2005- GT2853.C6 Z458
Zhongguo yin yue = Chinese Music 中国音乐 Quarterly 1994- ML5 .C56
Zhongguo yu wen 中國語文 Monthly 1978- PL1004 .C58
Zhongguo yu wen (Beijing) 中国语文 Bimonthly 1962-1965,1978-1985,1987- PL1004 .C56
Zhongguo yuan yi = Journal of the Chinese Society for Horticultural Science 中國園藝  Quarterly 1998-2003,2005- SB13 .Z46
Zhongguo Zang xue = China Tibetology 中国藏学 Quarterly 1990- DS785.A1 C6
Zhongguo zhe xue 中国哲学 Monthly 1998-2000 B8.C5 F8
Zhongguo zuo jia (Beijing, China) 中国作家 Monthly 2003,no.1-2003,no.4; 2003,no.9- PL2513 .Z4698
Zhonghua du shu bao 中华读书报 Weekly 2002- Z1003.5.C45 Z46
Zhonghua fo xue xue bao 中華佛學學報 Annual 1992-1999,2001-2003,2005-2006 BQ620 .C46
Zhonghua fo xue yan jiu = Zhonghua Buddhist Studies 中华佛学研究 Annual 2002- BQ620 .Z46
Zhonghua fu nü = China’s Woman 中華婦女 Monthly 1960,1993- AP95.C4 C5372
Zhonghua min guo she hui zhi biao tong ji = Social Indicators the Republic of China 中華民國社會指標統計 Annual 1980,1982-1986 HN747.7 .S54
Zhonghua min guo Taiwan di qu chu ban ji gou ming lu [electronic resource] = Publishers' directory in Taiwan. 中華民國臺灣地區出版機構名錄[electronic resource] Annual

2003

Z464.T355 Z46
Zhonghua min guo Taiwan di qu fu nu hun yu yu jiu ye diao cha bao gao 中华民国台湾地区妇女婚育与就业调查报告   1993, 2000, 2003 HD6202.A6 Z46
Zhonghua min guo tong ji nian jian 中華民國統計年鑒 Annual 1984, 1991,1993,1995,1998- HA4631 .C454
Zhonghua min guo, Tai Min ren kou tong ji ji kan 中華民國台閩人口統計季刊 Quarterly 1994- HA1710.5 .A213
Zhonghua min guo qi kan lun wen suo yin (1972-) 中華民國期刊論文索引   1972-1996 Z3103 .C62
Zhonghua za zhi 中華雜志 Monthly 1967-1992 AP95.C4 C5374
Zhonghua min guo tu shu guan nian jian 中華民國圖書館年鑒  Irregular 1981,1988,2001- Z845.C5 C5
Zhongguo tu shu guan xue hui hui bao = Bulletin of the Library Association of China 中國圖書館學會會報 Semiannual 1986- Z671 .C58
Zhonghua min guo tu shu guan xue hui hui xun = Zhongguo tu shu guan xue hui hui xun = Library Association of China Newsletter 中國圖書館學會會訊   1996- Z845.C5 C55
Zhonghua min guo wai jiao nian jian 中华民国外交年鉴   1992- DS799.848 .C48
Zhonghua Minguo ... Taiwan di qu gong ye sheng chan tong ji nian bao  中華民國台灣地區工業生產統計年報. Annual 2004- HC430.5.Z9 I529
Zhonghua nong xue hui bao = Journal of the Agricultural Association of China 中華農學會報  Bimonthly 2001- S19 .Z46
Zhonghua Renmin Gongheguo guo wu yuan gong bao 中华人民共和国国务院公报 3 no. a month 1984-1987 JQ1501.A1 C63
Zhonghua Renmin Gongheguo quan guo fen xian shi ren kou tong ji zi liao 中华人民共和国全国分县市人口统计资料 Annual 1986,1992-2004 HA4631 .C453
Zhonghua shang ye = Monthly Bulletin, the General Chamber of Commerce, Republic of China 中華商業月刊 Monthly 1991-2001 HF3846 .S5
Zhonghua wen shi lun cong 中华文史论丛 Irregular 1962-1965,1978- PL2272.5 .C58
Zhongshan da xue xue bao. She hui ke xue ban = Journal of Sun Yatsen University. Social Science Edition. 中山大学学报社会科学版 Quarterly 1991,1993- AS451 .C48
Zhuan ji wen xue = Biographical Literature 傳記文學   Monthly 1962- PL2250 .C55
Zhuo yue = Excellence  卓越  Monthly 1988- HD28 .C53
Zi xun chuan bo yu tu shu guan xue = Journal of Information, Communication, and Library Science  資訊傳播與圖書館學  Quarterly 1995- Z665 .T9
Zong jiao. B9 宗教 Bimonthly 1996-2000 BL9.C5 T87
Zong jiao xue yan jiu  宗教学研究 Quarterly 1991- BL9.C4 T85
Zuo pin 作品 Monthly 1981,1985-1990,1992- PL2250 .T7
Zuo pin yu zheng ming 作品与争鸣 Monthly 2003- PL2303 .T72

Last updated on 9/16/2009
Comments: Wen-ling Liu (wliu@indiana.edu)