More often than not, the titles in the monographic series take the form of small booklets or brochures, mostly under 100 pages in length. The following list includes only those titles that are present in the BHRZ collection at IUB. A "series title" search in WorldCat may enable you to identify other titles included in each series.
 
Aktualne problemy polityki partii i rządu 
          Diamand, H. Aktualne problemy polityki płac. (1957) 
          Krukowski, M. Aktualne problemy płac w przedsiębiorstwach socjalistycznych. Na 
               podstawie stenogramu wykładu wygłoszonego na kursie Wydziału Propagandy i Agitacji KC
               PZPR. (1958) 
          Skalecki, H. Problemy polityki kredyowej na wsi. Na podstawie stenogramu 
               wykładu wygłoszonego na centralnym kursie aktywu propagandowego. (1957)
          Zawadzki, S. O polskiej drodze do socjalizmu. (1957)

Biblioteczka gromada "Rolnik Polski" 
          Jacyna, I. Kobieta w spółdzielni produkcyjnej. (1953)
          Roch, J. Sprawy i sprawki pana Mikołajczyka. (1955)

Biblioteczka historyczna 
          Rostowski, S. and F. Szejgis. Jak fabryki stały sie własnością narodu. (1966) 
          Zlotorzycka, M. Walery Wroblewski. (1966) 

Biblioteczka Marksizmu-Leninizmu
          Kieszczyński, L. Syndykalizm. (1983)
 
Biblioteczka Peperowca
          Gomułka, W. PPR w walce o niepodległość Polski (do ukonstytuowania się Krajowej Rady Narodowej).
               (1945) 
          Kliszko, Z. Walka PPR o front narodowy w okresie okupacji (powstanie Krajowej Rady Narodowej i
               Armii Ludowej). (1945) 

Biblioteczka planu odbudowy gospodarczej
          Plan odbudowy gospodarczej. (1946)
         
Biblioteczka po prostu
          Katz, H. Odkłamać Marksizm. (1957) 
          Kuszko, E. Wolność w systemie dyktatury proletariatu. (1956) 
  
Biblioteczka pracownicza
          Olesinski, J. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. (1994) 
           
Biblioteczka przyjaciela przy pracy 
          Asztemborski, A. Jak prowadzić dochodzenie powypadkowe. (1962) 
          Roslanowski, E. Praktyczne sposoby ewidencji i statystyki wypadków w zakładzie pracy i jednostkach
                    nadrzędnych. (1957) 

Biblioteczka społecznego inspektora pracy
          Kepniak, T. Poradnik społecznego inspektora pracy. (1987)
 
Biblioteczka świetlicowa 
          Kana, V. Brygada szlifierza Karhana. (1950) 

Biblioteczka szkoleniowa rady zakładowej
          Kowalewska, S. Człowiek w procesie produkcji. (1968)
          Szczot, S. Kierunki działania zakładowej organizacji związkowej. (1968) 
 
Biblioteczka szkoleniowa samorządu robotniczego 
          Stachulski, R. Samorząd robotniczy a koszty własne produkcji. (1971)

Biblioteczka trybuna wolności
          Nowicki, A. Droga zdrady. (1953)
 
Biblioteczka wiedzy o Sląsku
          Ziemba, J. Biedaszyby Górnego Sląska i zagłębia Dąbrowskiego. (1967)
 
Biblioteczka współzawodnika
          Górnik Alfred Kawczyk: inicjator współzawodnictwa "cykl na dobę." (1951)

Biblioteczka Wszechnicy NSZZ Solidarność 
          Bojarski, W. Kryzys gospodarki polskiej: przyczynek do analizy. (1981)
 
Biblioteczka wykładowcy BHP
          Szubert, W. Zagadnienia prawne ochrony pracy. (1954)
    
Biblioteczka zagadnień ekonomiki i polityki gospodarczej Polski Ludowej 
          Blinowski, F. Wydajność pracy i drogi walki o jej podniesienie. (1955)
          Kuziński, S. O proporcjach między przemysłem a rolnictwem w Polsce Ludowej. (1955)

Biblioteczka żołnierza
          Demokracja i reakcja w powstaniach narodowych. (1945)
 
Biblioteczka związkowa
          Upowszechnianie kultury w zakładzie pracy. (1987)
          Blachowska, B. Związki zawodowe a stosunki pracy. (1985)
          Brzozowski, L. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy. (1989)
          Góralski, W. Związki zawodowe w państwach kapitalistycznych: geneza, organizacja, orientacje
               polityczne, instytucjonalizacja w ustroju państwowym. (1987)
          Grzelak, A. Kształtowanie postaw pracowników wobec problemów BHP. (1987)
          Karney, E. Człowiek w srodowisku pracy : wybrane zagadnienia (1988)
          Krajewski, M. Czy Polska może wybić się na dobrobyt: kilka aspektów teoretycznych i praktycznych.
               (1988)
          Malysz, F. Pracownicze urlopy wypoczynkowe. (1987)
          Okrasa, R. Organizacja, finansowanie i formy wczasów pracowniczych. (1988)
          Stachulski, R. Organizacja pracy związku zawodowego w zakładzie. (1989)
 
Biblioteka dialogu społecznego
          Pliszkiewicz, M. Negocjacje zbiorowe we Francji. (1997)
          Sobótka, E. Reprezentatywność partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy. (1996) 
  
Biblioteka drogi
          Jastrzebski, W. Organizacja pracy fizycznej: wykonywanie wysiłków. (1933)
 
Biblioteka estrady
          Litwiniuk, J. Ziemia rzeczywista: wspólczesna poezja polska na estradzie. (1965)
          Szczegodzińska, L. Praca i pieśń: repertuarowe materiały rocznicowe. (1964)
 
Biblioteka klasyków pedagogiki 
          Dawid, J. W. Inteligencja, wola i zdolność do pracy. (1966)

Biblioteka Komisji Centralnej Związków Zawodowych w Polsce
          Dobrowolski, L. Higiena: pracy, wczasów, snu. (1948)
          Szymczak, K. Pamiętniki robotników z czasów okupacji. (1948) 
 
Biblioteka Komitetu Helsinskiego w Polsce
          Wolność związkowa: zbiór zasad MOP. (1988) 
 
Biblioteka krakowska
          Kotewicz, R. Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939. (1981) 

Biblioteka kultura i życie
          Niedzielska, Z. Domy kultury: architektura i wnętrze. (1963) 

Biblioteka lekarza przemysłowego 
          Butarewicz, L. Ochrona zdrowia kobiety pracującej. (1975) 

Biblioteka narodowa
          Hillebrandt, B. Postępowy ruch młodzieżowy w Polsce. (1968) 
 
Biblioteka nauki o pracy
          Banka, J. Narodziny filozofii nauki o pracy w Polsce: studium o ergonomii humanistycznej
               Wojciecha Jastrzebowskiego. (1970) 
          Danecki, J. Podział pracy w socjalizmie z doświadczeń i dyskusji radzieckich. (1967) 
          Doktór, K. Przedsiębiorstwo przemysłowe: studium socjologiczne Zakładów Przemyslu Metalowego "H.
               Cegielski". (1964) 
          Kordaszewski, J. Płaca według pracy: studium systemu płac w przemyśle. (1963) 
          Rosner, J. Zagadnienia czasu pracy. (1962) 
          Sokolowka, M. Kobieta współczesna z badań socjologów, lekarzy, ekonomistów, pedagogów i
               psychologów. (1966) 
          Strumilin, S. Problemy wydajności pracy. (1959) 
          Vinogradov, M. Procesy fizjologiczne w pracy człowieka. (1967) 
 
Biblioteka polskiego towarzystwa ekonomicznego
          Wiśniewski, J. Jak korzystać z danych statystycznych. (1948) 
 
Biblioteka popularyzacji prawa 
          Wójtowicz, B. Honor pracy. (1951) 

Biblioteka pracownika kulturalno-oświatowego 
          Beyreuther, W. Ku wyzynom kultury socjalistycznej z doświadczeń działalności kulturalno-oświatowej
               związków zawodowych w NRD. (1963) 
          Olszewski, H. Organizacja pracy kulturalno-oświatowej zakład pracy, dom kultury, klub, świetlica.
               (1965) 

Biblioteka pracy
          Rakowski, M. Wzrost wydajności pracy podstawa wzrostu dobrobytu. (1951) 

Biblioteka przodowdników pracy
          Ananiewa, L. Zwiększymy produkcję przędzy. (1950) 
          Apryas, F. Moje życie i praca. (1949) 
          Chabowska, T. Rok w "Grodżcu" na trzynaście miesięcy. (1950) 
          Chebalin, P. Bohater pracy socjalistycznej--Iwan Walegura. (1950) 
          Czernin, M. Serdeczne uczucie. (1950) 
          Jankin, I. Ze wspomnień Stachanowca. (1950) 
          Jeremienko, S. We wnętrzu góry wysokiej. (1951) 
          Karpiński, B. Niegdyś "Zieleniewskiego". (1950) 
          Kożniewski, K. Extry i primy: bitwa o jakość w przemyśle bawełnianym. (1950) 
          Kopec, C. Walka o szybkość, jakość i oszczędność. (1950) 
          Kowalska, J. Nauczycielka w Polsce Ludowej. (1950) 
          Królak, S. Nasza brygada remontowa. (1950) 
          Kuprijanow, M. Przez przełęcze Uralu. (1950) 
          Litvak, A. Słowo pięciolatki. (1950) 
          Lubimow, B. Edward Friebergs: łotewski przodownik pracy. (1950) 
          Małcużyński, K. Ofensywa hutnicza rozwija front. (1950) 
          Mazur, S. Nazwali mnie "mistrzem" urodzajów. (1950) 
          Obarzanek, A. Krowa pyskiem doi. (1950) 
          Orłow, P. O tych, co budują fabryki i domy. (1950) 
          Prokopiak, I. Wiodła nas jedna mysl. (1949) 
          Rossijskij, M. Zespołowa organizacja pracy stachanowskiej: referat wygłoszony w Wszechzwiązkowym
               Towarzystwie do Spraw Rozpowszechniania Wiedzy Politycznej i Naukowej. (1951) 
          Ścibor-Rylski, A. "Pancerz" Józefa Szulca. (1950) 
          Ścibor-Rylski, A. Górnicze gołebie pokoju: o Wiktorze Markiewce. (1950) 
          Sobczykowa, S. Trzeba rządzić robotą. (1950) 
          Suchecka, W. Jadwiga Niewolik : będzie pierwszym wytapiaczem. (1951) 
          Suplicki, J. Myślą i ramieniem. (1950) 
          Terpilakowa, M. Moja walka o jakość. (1950) 
          Ulin, I. Bohater pracy socjalistycznej--Paweł Podżarow. (1950) 
          Uszkiewicz, J. Gazeta w każdej rodzinie chłopskiej. (1950) 
          Warneńska, M. Kilofy wykuwają pokój. (1951) 
          Witkowska, I. Młodzież buduje: pierwszy dzień nowych norm. (1950) 
          Wójcik, H. Walczyłem, teraz pracuję. (1950) 
          Zakharow, A. Budowniczy metra -- Paweł Anankow. (1950) 
          Zetowa, K. Włodzimierz Woroszyn i jego brygada. (1950) 
 
Biblioteka ruchu ludowego
          Program i statut. (1946) 

Biblioteka samorządowca
          Srokowski, S. Podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej. (1948) 

Biblioteka samorządu pracowniczego 
          Gilejko, L. Samorząd pracowniczy a związki zawodowe. (1987) 
          Miłaczewski, B. Inicjatywy eksportowe samorządu załogi. (1985) 

Biblioteka Słupska 
          Rybicki, H. Partie i stronnictwa polityczne na Pomorzu zachodnim w latach 1945-1947. (1967) 

Biblioteka służby pracowniczej
          Marek, E. Zakładowa działalność socjalna: organizacja, planowanie, finansowanie. (1980) 
Biblioteka społeczna
          Maj, K. Tło historyczne i społeczne ruchu nauczycielskiego w Polsce. (1947) 
          Sokołowski, K. Struktura społeczno-godpodarcza Polski odrodzonej. (1948) 

Biblioteka szkolenia partyjnego
          Gospodarka Polski Ludowej i drogi jej rozwoju. (1948) 
          Partia-czołowy oddział klasy robotniczej i narodu. (1948) 

Biblioteka szkoleniowa rady zakładowej
          Mirończuk, A. Ochrona pracy. (1974) 
          Wasiak, K. Zadania i formy pracy zakładowej komisji do spraw młodzieży. (1974) 
          Wybraniec, E. Zakładowe i terenowe komisje rozjemcze. (1978) 
 
Biblioteka wiedzy o klasie robotniczej 
          Jaworski, T. Udział załóg w zarządzaniu: formy i uwarunkowania. (1976) 

Biblioteka wiedzy o krajach socjalistycznych 
          Ogarek-Czoj, H. Korea Pólnocna - kraj Czhollima. (1965) 

Biblioteka wiedzy o Sląsku
          Rechowicz, H. Proletariat Górnego Sląska w walce o poprawę warunków bytowych (1923-1924).
               (1965) 
 
Biblioteka wiedzy wojskowej
          Blum, I. Z dziejów aparatu politycznego Wojska Polskiego: szkice i dokumenty. (1957) 

Biblioteka wiedzy współczesnej Omega 
          Rechowicz, H. Konsekwentna lewica: Komunistyczna Partia Polski. (1972) 
         
Biblioteka wychowania obywatelskiego 
          Kąkol, K. Prawa i obowiązki obywatelskie w PRL. (1969) 
          Krzemień-Ojak, S. Zagadnienia wspólczesnej kultury. (1968) 
          Rutkowski, J. Problemy rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski Ludowej. (1966) 

Biblioteka zawodowa BHP
          Zalasiński, E. Poradnik pracownika leśnego. (1969) 
 
Bieżące zagadnienia polityki międzynarodowej 
          Vasil'eva, V. Walka klasy robotniczej krajów kolonialnych z imperializmem. (1951)

Biuletyn komitetu przestrzennego zagospodarowania kraju 
          Wilczewski, R. Dynamika produkcji i przesunięcia przestrzenne przemysłu w Polsce w latach 1946-
          1965. (1968) 
           
Chiny Ludowe
          Ducnicz, T. Kobiety nowych Chin. (1951) 
 
Człowiek w procesie pracy
          Czarnik, H. Adaptacja młodych pracowników. (1980) 

Drogowskazy 
          Klimek, J. O odpowiedzialności karnej pracowników. (1966) 
          Koziorowski, M. Prawa i obowiązki absolwentów. (1968) 
          Krakowski, L. Twoje prawo do urlopu wypoczynkowego. (1965) 
          Lazowska, H. Przywileje i wyróżnienia za prace. (1965) 
          Masewicz, W. Gdzie i jak możesz dochodzić roszczeń pracowniczych. (1966) 
          Masewicz, W. Jakie uprawnienia daje staż i ciągłość pracy. (1968) 
          Salwa, Z. Prawa i przywileje pracujących kobiet. (1966) 
          Wolberg, I. Kiedy nie wolno wypowiedzieć tobie umowy o prace. (1965) 
   
Gospodarka Polski 1918-1939 
          Gradowski, R. Przyczynek do zagadnienia kapitalu państwowo-monopolistycznego w Polsce 1918-
               1939. (1965) 
          Kowalak, T. Spółdzielczość niemiecka na Pomorzu 1920 - 1938. (1965) 

Ideologia, polityka, obronność 
          Czechowicz, A. Kapitan Czechowicz wykonał zadanie: fragmenty relacji Andrzeja Czechowicza dla
               prasy, radia i telewizji. (1971) 
          Filler, W. Literatura małej emigracji. (1970) 
          Gajda, E. Polska polityka zagraniczna 1944-1974: podstawowe problemy. (1974) 
          Krasicki, I. Z tej i z tamtej strony Spizowej Bramy. (1973) 

Komentujemy ustawe o związkach zawodowych
          Brol, J. Rozwiązywanie sporów zbiorowych. (1983) 
          Salwa, Z. Prawno-ustrojowa pozycja związków zawodowych. (1983) 
 
Materiały szkoleniowe dla aktywu związkowego 
          Przywara, B. Wybrane problemy polityki społecznej w okresie wychodzenia z kryzysu. (1983) 

Materiały z zagranicy
          Grela, L. Poprawa warunków i wzbogacanie treści pracy monotonnej w krajach socjalistycznych.
               (1984) 
 
Monografie działalności wojewódzkich instancji SD 
          Wojciak, J. Stronnictwo Demokratyczne w województwie bydgoskim. (1983) 

Monografie popularnonaukowe Prawo
          Salwa, Z. Wychowawcza rola prawa Polski Ludowej. (1954) 
 
Monografie śląskie Ossolineum 
          Mahl, J. Problemy zatrudnienia i rynku pracy w województwie wrocławskim w latach 1956-1960.
              (1965) 

Najnowsze osiągnięcia nauki 
          Wyczański, A. Z dziejów polskiego społeczeństwa i kultury. (1989) 

Podręczniki szkolenia partyjnego 
          Czubiński, A. Polski ruch robotniczy: zarys historii. (1972) 

Podstawowe zagadnienia pracy kolei
          Czerwiński, R. Zagadnienia socjalno-bytowe w kolejnictwie. (1954) 

Podstawy wiedzy społeczno-politycznej 
          Wesołowski, W. Klasa robotnicza i przeobrażenia struktury społecznej w PRL. (1969) 

Poprawka z historii
          Fiszer, J. Niemiecka Republika Demokratyczna: geneza i przesłanki 1945 - 1949. (1986) 

Poradnik aktywisty ochrony pracy
          Balcerzak, J. Jak układać kompleksowy plan poprawy warunków pracy. (1969) 
          Chludziński, T. Organizacja i działalność społecznej inspekcji pracy. (1969) 
          Dąbrowski, L. Jak kontrolować stan BHP w zakładzie. (1966) 
          Fal, J. Na czym polega działalność komisji ochrony pracy. (1968) 
          Kozieł, W. Jak kwalifikować wypadki, którym ulegają pracownicny. (1971) 
          Sieradzki, W. Jak prowadzić dochodzenie powypadkowe. (1970) 

Praca socjalna
          Mikulski, J. Przygotowanie zawodowe pracownika socjalnego. (1976) 
          Oleszczyńska, A. Pracownik socjalny w pomocy społecznej. (1978) 
          Rosner, J. Polityka społeczna w pracy socjalnej. (1979) 

Problemy, polemiki, dyskusje 
          Gierek, E. Nauka u społeczeństwo: [referat wygłoszony w dn. 27 II 1964 r. na spotkaniu z aktywem
               partyjnym i pracownikami nauki w Katowicach]. (1964) 

Propozycje 
          O roli związków zawodowych: wybór publicystyki. (1972) 
          Kierunki poprawy warunków pracy. (1972) 
          Ratyński, W. Problemy polityki zatrudnienia. (1972) 
          Żuk, D. Polityka socjalna a rozwój społeczny. (1972) 
 
Refleksje & poglądy
          Rakowski, M. Partnerstwo. (1982) 

Samorząd załogi
          Księżopolski, B. Zarys prawa samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego. (1987) 

Seria Lex 
          Taniewska-Peszko, M. Kodeks pracy z ważniejszymi przepisami wykonawczymi i aktami
               pozakodeksowymi. (1995) 
    
Wiedza powszechna
          Jaworski, K. Plan 6-letni budownictwa. (1950) 
Wiedza to potęga
          Krasowski, S. Watykan i Polska. (1948) 
          Trąbalski, F. Pól wieku socjalizmu polskiego na Śląsku. (1947) 
         
Wybrane zagadnienia Leninizmu 
          Lenin a polski ruch robotniczy i wyzwoleńcze dążenia narodu polskiego. (1969) 
          Leninowska teoria imperializmu a kapitalizm współczesny. (1969) 

Z badań klasy robotniczej i inteligencji
          Malanowski, J. Robotnicy Warszawskiej Fabryki Motocykli. (1962) 
          Szczepański, J. Studia nad rozwojem klasy robotniczej: praca zbiorowa. Cz. 1. (1961) 

Zeszyty dokumentacji politycznej
          Kozłowski, C. Polskie partie robotnicze w warunkach I Wojny Światowej: ich rola w walce o odzyskanie
               niepodległości. (1984)
 
Zeszyty dokumentacji politycznej
          Godlewski, T. Międzynarodowy ruch komunistyczny wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980-1982
               (materiały opracowany w Instytucie Ruchu Robotniczego WSNS przy KC PZPR). (1983) 
          Woznicki, B. KOR - dokumentacja tematu. (1983)
          Wybrane komentarze prasy zachodniej o podróżach i pontyfikacie Jana Pawla II. (1983) 

Zeszyty OBS