A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
 • Aying,1900-1977.  Di hou jih ji 敌后日记. Nanjing 南京: Jiangsu ren min chu ban she 南京市江苏人民出版社, 1982.
   
 • Ai, Wu 艾芜, 1908-. Wo de qing nian shi dai 我的青年时代. Shanghai 上海: Kai ming shu dian 开明书店, 1949.  
   
 • Budenz, Louis Francis, 1891-. Wo de zi zhuan 我的自傳. Bodunci zhu 波敦慈著, Zhao Junhui yi 趙君晦譯, Taibe 臺北i: Guo li bian yi guan 國立編譯館 , 1953.
   
 • Cha, Liang-yung. Tsai t'ai so chien, so wen, so ssu. Hsiang-kang:Ming pao, 1973.
   
 • Chang, Ai-p'ing. Ch'ing nien yun tung hui i lu. Pei-ching:Chung-kuo ch'ing nien ch'u pan she, 1978-.
   
 • Chang, Chao-yuan, 1982-. Chang Chao-yuan hui i lu. T'ai-pei:Cheng chung shu chu, 1976.
   
 • Chang, Chi. Chang Pu-ch'uan hsien sheng hui i lu, jih chi.T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan3 pien; 24)
   
 • Chang, Ch'i-yun, 1900-. Ching fu men hui i lu. T'ai-pei:Chung- kuo hsin wen ch'u pan kung ssu, 1962.
   
 • Chang, Ch'ien, 1853-1926. Chang Ch'ien jih chi. Hsiang-kang:Lung men shu tien, 1968.
   
 • Chang, Chien, 1853-1926. Chang Nan-t'ung jih chi. Hsiang-kang:Lung men shu tien, 1968.
   
 • Chang, Chien, 1853-1926. Liu hsi ts'ao t'ang jih chi. T'ai-pei:Wen hai ch'u pan she. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan 3 pien; 181-189). (with Nieh Tseng Chi-fen, Ch'ung-te lao jen tzu ting nienp'u and Chao, T'ien-hsi, Chao Lu-an tzu ting nien p'u.)
   
 • Chang, Ch'ien, 1853-1926. Su weng tzu ting nien p'u. T'ai-pei:Wen hai ch'u pan she.
   
 • Chang, Ch'ien, 1853-1926. Su weng tzu ting nien p'u. Hsiang-kang:Lung wen shu t'ien, 1965.
   
 • Chang, Chih-chung, 1891-. Chang Chih-chung hui i lu. Pei-ching:Wen shih tzu liao ch'u pan she, 1985.
   
 • Chang, Chih-pen. Chang Chih-pen hsien sheng nien p'u. T'ai-pei:Chang Chih-pen hsien sheng chiang hsueh chin tung shih hui, 1975.
   
 • Chang, Chin-chien, 1905-. Ming ch'eng ch'i shih tzu shu.T'ai- pei: Chung-kuo hsing cheng hsueh hui, 1972.
   
 • Chang, Ching-han, 1938-. Wo ti ch'en ssu yu fen tou. Nan-t'ou:tso che, 1977.
   
 • Chang, Ching-lu. Tsai ch'u pan chieh erh shih nien: Chang Ching-lutzu chuan. Han-k'ou: Shang-hai tsa chih kung ssu, 1938.
   
 • Chang, Ching-lu. Tsai ch'u pan chieh erh shih nien: Chang Ching-lutzu chuan. Shang-hai: Shang-hai tsa chih kung ssu, 1938.
   
 • Chang, Ching-lu. Tsai ch'u pan chieh erh shih nien: Chang Ching-lutzu chuan. Shang-hai: Shang-hai shu tien, 1984.
   
 • Chang, Ching-lu. Tsai ch'u pan chieh erh shih nien: Chang Ching-lutzu chuan. Shang-hai: Shang-hai shu tien, 1990.
   
 • Chang, Ching-sheng. Shih nien ch'ing ch'ang. Singapore: Yehteng pao she, 19-.
   
 • Chang, Ching-yuan. Chang Ching-yuan tzu chu nien p'u. T'ai-pei:Chang Ching-yuan, 1978.
   
 • Chang, Chueh-chu. Wang shih = My recollections. Hsiang-kang:Tzu yu ch'u pan she, 1955.
   
 • Chang, Chun, 1889?-. Chang yueh kung hsien hua wang shih.T'ai- pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1978.
   
 • Chang, Chung-fu, 1902-. Mi wang chi -- Tsao che tzu chuan.Hsiang-kang: T'ien feng yin shua ch'ang, 1968.
   
 • Chang, Chung-fu, 1902-. Mi wang chi -- Tsao che tzu chuan.Hsiang-kang: Wu hsing chi, 1968.
   
 • Chang, Chung-fu, 1902-. Mi wang chi. T'ai-pei: Wen hai ch'upan she, 1978. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien; 530).
   
 • Chang, Erh-t'ien, 1874-1945. Ch'an shou chai jih chi. [S.l.:s.n.], 19-.
   
 • Chang, Fung-hsu, 1909-1959. Kuo ch'u ti chiao yin. Hsiang-kang:Shang-hai shu chu, 1961.
   
 • Chang, Hen-shui, 1895-. Pa shih i meng. Hsiang-kang: Hsiang-kangmin sheng shu chu, 1957.
   
 • Chang, Hsi. Fu i jih chi. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she.(Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 387-388).
   
 • Chang, Hsing-lang, 1887-. Ssu-yang Chang T'ung-ku chun shih nienp'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.
   
 • Chang, Hsu-pen. Chi che sheng ya ssu shih nien. T'ai-pei:Tzu li wan pao she, 1982.
   
 • Chang, Hsu-tzu. Chan yu sheng: San ping ssu ling Chang Hsu-tzu huii lu. T'ai-pei: Hsiang yun, 1991.
   
 • Chang, Hsueh-cheng. Chih fei jih cha. Pei-ching: Chung huashu chu, 1986.
   
 • Chang, Hsueh-men, 1880-. Wo ti t'ung nien. T'ai-pei: Wenhua t'u shu kung ssu, 1970.
   
 • Chang, Hsiu-ya, 1918-. Wo yu wen hsueh. T'ai-pei: San minshu chu, 19-. 
   
 • Chang,I-p'ing, 1900-. I chen jih chi. Shang-hai: Pei hsin, 1931. 
   
 • Chang, Jo-hsu. Pa nien liu li chi. Shang-hai: Erh t'ung shuchu, 1948.
   
 • Chang, Jun-shu, 1939-. Liu mei ching yen t'an. Hsiang-kang:Wen i shu wu, 1970.
   
 • Chang, Jun-shu, 1939-. Liu mei ching yen t'an. T'ai-pei:Wen hsin shu tien, 1967.
   
 • Chang, Jun-tsung. Jen hai ts'ang sang liu shih nien. T'ai-pei:Wu chou, 1971.
   
 • Chang, Kan-p'ing. Tan yu yu sheng shu. Hsiang-kang: Hsiang-kangwen shih ch'u pan she, 1968-69.
   
 • Chang, Kan-p'ing. Tan yu yu sheng shu. T'ai-pei: Lung wench'u pan she. (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu).
   
 • Chang, Kia-ngau, 1889-1979. Last chance in Manchuria: the diary of Kia-ngau. Standford, CA: Hooover Institution Press, c1989.
   
 • Chang, Kuo-an, 1926-. Li lien: Chang Kuo-an tzu chuan. T'ai-pei:Ching chi yu sheng huo ch'u pan she, 1987.
   
 • Chang, Kuo-chu, 1904-. I ko nung ts'un ku erh ti tzu shu.Tai- pei: Hsueh sheng t'u shu kung yin she, 1978.
   
 • Chang, Kuo-chu, 1904-. Ku erh hsin yin lu. T'ai-pei: Tung ta t'u shu kung ssu, 1981.
   
 • Chang, Kuo-hsing. Chu mu pa yueh chi. Singapore: Ta kuang ming ch'u pan she, 1950.
   
 • Chang, Kuo-t'ao. Wo ti hui i. Hsiang-kang: Ming pao yueh k'an, 1971.
   
 • Chang, Liang-tse, 1939-. Ssu shih wu tzu shu. Irvine, CA: Tai- wan chu pan she, 1986.
   
 • Chang, Min-min. Hui i wo ti fu ch'in Chang Hen-shui. Hsiang-kang: Kuang chiao ching ch'u pan she, 1979. 
   
 • Chang, Min-min. Hui i wo ti fu ch'in Chang Hen-shui. T'ien-chin: Pai hua wen i ch'u pan she, 1984. 
   
 • Chang, Mo-sheng. Mo-seng tzu shu. T'ai-chung: Lan teng ch'u pan she, 1975.
   
 • Chang, Mo-sheng. Mo-seng tzu shu. Chung-king: [s.n.], 1944.
   
 • Chang, Mo-sheng. Mo-seng tzu shu. Shang-hai: Chi tung yin shu she, 1948.
   
 • Chang, Nai-ch'i. Ch'u yu chien hou. Shang-hai: Shang-hai tsa chih kung ssu, 1937.
   
 • Chang, P'ei-lun, 1848-1903. Chien yu jih chi. T'ai-pei: T'ai-wan hsueh sheng shu chu, 1966.
   
 • Chang, P'ei-lun, 1848-1903. Chien yu jih chi. Feng-jun: Chang shih chien yu tsao t'an, . 
   
 • Chang, P'eng-ho, 1649-1725. Feng shih E-lo-ssu jih chi. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1967.
   
 • Chang, Ping-lin, 1868-1936. T'ai-yen hsien sheng tzu ting nien p'u. Hsiang-kang: Lung men shu tien, 1965.
   
 • Chang, Ping-lin, 1868-1936. T'ai-yen hsien sheng tzu ting nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.
   
 • Chang, Ping-lin, 1868-1936. T'ai-yen hsien sheng tzu ting nien p'u. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1971. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 672).
   
 • Chang, Shen-chieh. Wo yu wo ti ssu-hsiang. Tai-chung: Chung yang shu chu, 1965.
   
 • Chang, Shu-t'ang. Chang T'i-fa kung nien p'u. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1971.
   
 • Chang, Shu-t'ang. Chang T'i-fa kung nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.
   
 • Chang, Tai, 1597-1676. T'ao an meng i. [S.l.]: Shih chieh shu chu, 1943.
   
 • Chang, T'ai-yen, 1868-1936. Chang T'ai-yen hsien sheng tzu ting nien p'u. Shang-hai: Shang-hai shu tien, 1986.
   
 • Chang, Tao-fan, 1897-1968. Suan t'ien ku la ti hui wei. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1968.
   
 • Chang, Tao-fan, 1897-1968. Suan t'ien ku la ti hui wei. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1981.
   
 • Chang, T'ieh-chun, 1899-. Ch'u jan meng chueh lu. T'ai-pei: A po lo ch'u pan she, 1971.
   
 • Chang, T'ing-yu, 1672-1755. Ch'eng huai chu jen tzu ting nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.
   
 • Chang, Ting-yu, 1672-1755. Ch'eng huai yuan tzu ting nien p'u. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1970. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 52).
   
 • Chang, Ting-yu, 1672-1775. Ch'eng huai yuan tzu ting nien p'u. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 517).
   
 • Chang, Tsu-yu, ed. Chang Hui-su kung nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.
   
 • Chang, Tsu-yu, ed. Chang Hui-su kung nien p'u. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1971. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 631).
   
 • Chang, Ts'ui-feng. Ta ku sheng yai ti hui i. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1967.
   
 • Chang, Tsung-hsun. Chang Tsung-hsun hui i lu. Pei-ching: Chieh fang chun, 1990.
   
 • Chang, Tzu-p'ing. Tzu-p'ing tzu chuan. Shang-hai: Ti i ch'u pan she, 1934.
   
 • Chang, Tzu-p'ing. Tzu-p'ing tzu chuan. T'ai-pei: Lung wen ch'u pan she. (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu).
   
 • Chang, Tzu-p'ing. Tzu-p'ing tzu chuan. Shang-hai: Ti i ch'u pan she, 1934. 
   
 • Chang, Wei-han, 1886-. Hsi ssu liu p'ing chiu wu nien: chang Wei- han hsien sheng hui i lu. T'ai-pei: Chin tai Chung-kuo ch'u pan she, 1986.
   
 • Chang, Wen-po. Chang Chih-pen hsien sheng nien pu. T'ai-pei: Chang Chih-pen hsien sheng chiang hsueh chin tung shih hui, 1975.
   
 • Chang, Yen-hsien. Erh erh pa shih chien hui i lu. T'ai-pei: Tao hsiang, 1989.
   
 • Chang, Yen-sheng, 1898-1947. Tzu chuan nien p'u in Ch'ang Yen- sheng hsien sheng i chi (v. 8, pp. 26-44). T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1967.
   
 • Chang, Ying, 1823-1901. Ch'i shih jih chi. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1970. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 577- 578).
   
 • Chang, Yu-fa. Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu: ti i chi. T'ai-pei: Lung wen, 1989.
   
 • Chang, Yu-fan. Mo k'u pa nien. T'ai-pei: Chung yang jih pao, 1958.
   
 • Chang, Yuan-chi. Chang Yuan-chi jih chi 1921-1926. Pei-ching: Shang wu, 1981.
   
 • Chang, Yuan-hsi. Chung jen hui i: i ko shui li kung ch'eng shih ti tzu shu. T'ai-pei: Feng nien she fu she ch'u pan pu, 1982.
   
 • Chang, Yueh-jui. Chin jen tzu chuan hsueh. Shang-hai: Shang wu, 1937.
   
 • Chao, Chih-tzu. Fan kung k'ang E ching yen t'an. T'ai-pei: Hao shu ch'u pan she, 1955.
   
 • Chao, Ch'in, 1940-. Yin yueh yu wo. T'ai-pei: Tung ta t'u shu kung ssu, 1975.
   
 • Chao, Ch'ing-ko. Ts'ang hai fan i. Hsiang-kang: Sheng huo, tu shu, hsin chih san lien shu tien, 1982.
   
 • Chao, Ch'ing-ko. Yeh suan tzu chuan in Nu tso chia tzu chuan hsuan chi. Chung-king: Keng yun ch'u pan she, 1944.
   
 • Chao, Ching-shen, 1902-. Hsien tai jih chi hsueh. Shang-hai: Pei hsin shu chu, 1934.
   
 • Chao, Chun. Chu weng tzu ting nien pu. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she.
   
 • Chao, Ho, 1892-. Ch'iu ts'ao i yu. T'ai-chung: [s.n.], 1954.
   
 • Chao, Hsiao-i, 1904-. Pao t'an fu ch'en ssu shih wu nien. T'ai- pei: Chuan chi wen hsueh, 1972.
   
 • Chao, Kuang, 1797-1865. Chao Wen-k'o Kung (Kuang) nien p'u. 1972.
   
 • Chao, Kuang, 1797-1865. Chao Wen-k'o Kung tzu ting nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Chao, Kuang, 1797-1865. Chao Wen-k'o kung (Tui-an) tzu ting nien p'u. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 451).
   
 • Chao, Lao-chu, 1914-. Hsuen lei ti k'ung su - shuang mu shih ming ti lao k'uang kung Chao Lao-chu t'ung shuo chia shih. Hsiang-kang: Chao yang ch'u pan she, 1971.
   
 • Chao, Lieh-wen. Neng-ching chu jih chi. T'ai-pei: Hsueh sheng shu chu, 1964.
   
 • Chao, Lien-fang. Chao Lien-fang po shih hui i lu - i ko fen tou ti jen sheng. T'ai-pei: Chang Chao Hsiao-sung, 1970.
   
 • Chao, Ming. Chu ying fu ch'en lu. Pei-ching: Wen chin ch'u pan she, 1991.
   
 • Chao, Ning. Chao Ning liu Mei chi. T'ai-pei: Huang kuan tsa chih she, 1976.
   
 • Chao, Pien, 1008-1084. Yu shih pei kuan jih chi. T'ai-pei: I wen, 1967.
   
 • Chao, Shih-kuang, 1906-. Erh shih nien hui i. Hsiang-kang: Hsiang-kang ling liang k'an she, 1950.
   
 • Chao, Shih-kuang, 1906-. Meng chao san shih nien. Hsiang-kang: Ling liang kan she, 1960.
   
 • Chao, T'ien-hsi, 1855-1905. Chao Ju-an hsien sheng nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.
   
 • Chao, Tzu-ch'en. Hsi yu chi. Shang-hai: Ch'ing nien hsieh hui shu chu, 1948.
   
 • Chao, Tzu-chen. Hsi yu chi. Hsiang-kang: Chi tu chiao wen i ch'u pan she, 1969.
   
 • Chao, Yen-ch'eng. San yuan t'ang jih chi. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1973.
   
 • Chao, Yu-p'ei, 1913-. Erh shih nien lai wo kuo ti wen i kung tso. T'ai-pei: Kai tsao ch'u pan she, 1971.
   
 • Chao, Yuan-jen. Chao Yuan-jen sheng huo tzu chuan. Pei-ching: Chung-kuo hua chiao ch'u pan she, 1989.
   
 • Chao, Yuan-jen, 1892-. Tsao nien tzu chuan. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1984.
   
 • Chao Yang, Pu-wei, 1889-. I ko nu jen ti tzu chuan. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1967.
   
 • Ch'en, Ai-lien. Wo shih ts'ung ku erh yuan lai ti. Pei-ching: San lien shu tien, 1982.
   
 • Ch'en, Chao-jung, 1920-. Ch'i shih su wang. [T'ai-pei: s.n., 1990]
   
 • Ch'en, Chao-ying, 1888-. Pa shih tzu shu. T'ai-pei: Ch'en Hsiung- fu hsien sheng pa shih hua tan ching chu ch'ou pei wei yuan hui,1967.
   
 • Ch'en, Chi-t'ang, 1890-1954. Ch'en Chi-t'ang tzu chuan kao. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh h'u pan she, 1974.
   
 • Ch'en, Chi-t'ien. Chi yuan hui i lu. T'ai-pei: T'ai-wan shang wu, 1965.
   
 • Ch'en, Chi-ying, 1908-. Wo ti yu yuan yu chi che sheng huo. T'ai-pei: T'ai-wan shang wu, 1988.
   
 • Ch'en, Chia-hsin. I wan fu hao ch'uan ch'i. T'ai-pei: Tzu li wan pao, 1982.
   
 • Ch'en, Chia-keng. Nan ch'iao hui i lu. Singapore: Fu-chou chi mei hsiao yu hui, 1950.
   
 • Ch'en, Chia-keng. Nan ch'iao hui i lu. Nan-t'ai: Fu-chou chi mei hsiao yu hui, 1950.
   
 • Ch'en, Chia-keng. Nan ch'iao hui i lu. T'ai-pei: Lung wen ch'u pan she, 1989. (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu).
   
 • Ch'en, Chia-keng. Nan chiao hui i lu. Taiepi: Lung wen, 1989.
   
 • Ch'en, Chih-mai, 1908-. Chiu yu tsa i. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1975.
   
 • Ch'en, Chin-fang, 1935-. Hua yu shih nien. T'ai-pei: Hsiung shih t'u shu kung ssu, 1974.
   
 • Ch'en, Ching-chih. Wen yuan feng yun erh shih nien. T'ai-pei: Chang liu pan yueh k'an she, 1964.
   
 • Ch'en, Ch'ing-ts'ui, 1900-. Ch'en Ch'ing-ts'ui hsien sheng ch'i shih tzu shu. T'ai-pei: [s.n.], 1969.
   
 • Ch'en, Chung-kuang. Wo tsai i hui pa nien. T'ai-pei: [s.n.], 1969.
   
 • Ch'en, Han-po, d. 1952. Wo tsen yang tang cho Mao Tse-tung ti t'e wu. Kowloon: Tzu-yu ch'u pan she, 1952.
   
 • Ch'en, Han-sheng, 1897-. Ssu ko shih tai ti wo. Pei-ching: Chung- kuo wen shih ch'u pan she, 1988.
   
 • Ch'en, Ho-chin. Wo ti pan sheng. Shang-hai: Hua hua shu tien, 1947.
   
 • Ch'en, Ho-chin. Wo ti pan sheng. T'ai-pei: Lung wen ch'u pan she, 1941. (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu).
   
 • Ch'en, Hsing-shen, 1911-. Hsueh suan ssu-shih nien. Chuan chi wen hsueh, v. 5, no. 5 (Taipei, November 1964), pp. 4-7.
   
 • Ch'en, Jen-hung. Ts'ung min pei tao wan nan. Fu-chou: Fu-chien jen min, 1985.
   
 • Ch'en, Jo-hsi. Wen ko tsa i. T'ai-pei: Hung fan shu tien, 1979.
   
 • Ch'en, Jung. Ju ch'u san shih nien. Hsiang-kang: , 1965.
   
 • Ch'en, Keng. Chen Keng jih chi. Pei-ching: Chan shih, 1982.
   
 • Ch'en, Ku-yuan. Hsiao hsiao hui i lu. [S.l.: s.n.]
   
 • Ch'en, Kung-po, 1892-1946. Ch'en Kung-po, Chou Fo-hai hui i lu. T'ai-pei: Yueh shen wen hua, 1988.
   
 • Ch'en, Kung-po, 1892-1946. Ch'en Kung-po Chou Fo-hai hui i lu ho pien. Hsiang-kang: Ch'un chiu ch'u pan she, 1967.
   
 • Ch'en, Kung-po, 1892-1946. Chen Kung-po tzu chuan ti i chi. Pin- ch'eng: Nan kuo ch'u pan she, 1957.
   
 • Ch'en, Kung-po, 1892-1946. Chen Kung-po tzu chuan. Hsiang-kang: Nan kuo c'hu pan she, 1957.
   
 • Ch'en, Kung-po, 1892-1946. K'u hsiao lu. Hsiang-kang: Hsiang-kang ta hsueh ya chou yen chiu chung hsing, 1979.
   
 • Ch'en, Kung-po, 1892-1946. Pa nien lai ti hui i. Shang-hai: Kuang fu ch'u pan she, 194?.
   
 • Ch'en, Kung-po, 1892-1946. Ssu nien ts'ung cheng lu. Shang-hai: Shang wu, 1936.
   
 • Ch'en, Kung-po, 1892-1946. Wo yu kung ch'an tang in Ch'en Kung-po Chou Fo-hai hui i lu ho pien. Hsiang-kang: Ch'un ch'iu ch'u pan she, 1967, pp. 1-89.
   
 • Ch'en, Kuo-fu, 1892-1951. Ch'en Kuo-fu hsien sheng min kuo erh shih wu nien chih ssu shih nien jih chi chai lu. Tai-pei?: [s.n.], 1951.
   
 • Ch'en, Kuo-fu, 1892-1951. Ssu cheng hui i. T'ai-pei: Cheng chung shu chu, 1951.
   
 • Ch'en, Li. Tung shu tu shu chi. T'ai-pei: Shih chieh shu chu, 1961.
   
 • Ch'en, Lu, 1878-1939. Chih shih pi chi liang chung. [S.l.: s.n.], 1917.
   
 • Ch'en, Mao-hui. I ko hung chun ti ching li. [S.l.: s.n.], 19-.
   
 • Ch'en, Mei-ling. Ch'en Mei-ling tzu shu: yu mei jen chih hua yu. Ch'eng-tu: Ssu-chuan jen min ch'u pan she, 1985.
   
 • Ch'en, Mei-ling. Yu mei jen man yu. Pei-ching: Chung-kuo tien ying ch'u pan she,
   
 • Ch'en, Pai-fan. P'iao yang kuo hai ku hsin yu. T'ai-pei: Lien ho pao she, 1978.
   
 • Ch'en, P'ei-chih. Hsiang wan lo i yu. T'ai-pei: Shih chieh shu chu, 1959.
   
 • Ch'en, Ping-chuan. Ta hsueh chiao yu wu shih nien. Hsiang-kang: Hsiang-kang nan tien shu yeh kung ssu tai li, 1970. 
   
 • Ch'en, Po-chun, 1910-1974. Ch'en Po-chun jih chi. Shang-hai: Jen min ch'u pan she, 1987.
   
 • Ch'en, Po-t'ao, 1855-1930. Chiu lung chen i ch'i shih shu ai shih. Hsiang-kang: Hsin shih yin kuan, 1924?
   
 • Ch'en, Pu-lei, 1890-1948. Chen Pu-lei hui i lu. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1977. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien; 422).
   
 • Ch'en, Pu-lei, 1890-1948. Chen Pu-lei hui i lu. Shang-hai: Erh shih shih chi ch'u pan she, 1949.
   
 • Ch'en, Pu-lei, 1890-1948. Chen Pu-lei hui i lu. Shang-hai: Shang- hai shu tien, 1990.
   
 • Ch'en, Pu-lei, 1890-1948. Chen Pu-lei hui i lu. Hsiang-kang: T'ien hsing ch'u pan she, 1962.
   
 • Ch'en, Pu-lei, 1890-1948. Chen Pu-lei hui i lu. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1987.
   
 • Ch'en, Pu-lei, 1890-1948. Chen Pu-lei hui i lu. T'ai-nan: Wang chia ch'u pan she, 1967.
   
 • Ch'en, Shao-yu, 1907-1974. Ying yung fen tou shih chi nien. [S.l.]: Chen li ch'u pan she, 1940.
   
 • Ch'en, Shih-hsun. Ch'en An-jen hsien sheng hui i lu. Hsiang-kang: 1961.
   
 • Ch'en, Shou-min, 1893-. Pa shih nien fu sheng meng. T'ai-pei: Wen t'an she, 1974.
   
 • Ch'en, Su-nung. Hui i lu. T'ai-pei: chu che, 1974.
   
 • Ch'en, Ta, 1892-. Lang chi shih nien. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1981. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien; 800).
   
 • Ch'en, Ta, 1892-. Lang chi shih nien. Shang-hai: Shang wu, 1946.
   
 • Ch'en, T'ien-hsi, 1885-. Ch'ih chuang hui i lu. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1974.
   
 • Ch'en, T'ien-hsi. Chih-chuang hui i lu. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien; 24-27).
   
 • Chen, Ts'ai, fl. 1764. Hsi shan chen wen chung kung nien p'u. (In Chen Te-hsiu chu Chen wen chung kung chuan chi), T'ai-pei: [s.n.], 1968.
   
 • Ch'en, Tsai-tao. Ch'en Tsai-tao hui i lu. Pei-ching: Chieh fang chun, 1988.
   
 • Ch'en, Ts'an-yun. Feng sha ti ch'eng. Hsiang-kang: Wen sheng ch'u pan she. 1946.
   
 • Ch'en, Ts'un-jen, 1908(or 9)-. Yin yuan shih tai sheng huo shih. Hsiang-kang: Wu hsin chi shu pao she tsung ching hsiao, 1973.
   
 • Ch'en, Tu-hsiu, 1879-1942. Ch'en Tu-hsiu tzu chuan. Hsiang-kang: Hsien tai ch'u pan she, 1969.
   
 • Ch'en, Tu-hsiu, 1879-1942. Ch'en Tu-hsiu tzu shu. T'ai-nan: Wang chia ch'u pan she, 1968.
   
 • Ch'en, Tu-hsiu, 1879-1942. Shih-an tzu chuan. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1967.
   
 • Ch'en, Tun-cheng, 1911-. Tung luan ti hui i. T'ai-pei: Yuan hsia shu she.
   
 • Ch'en, Tzu-chang. Wu nien ti wo. Ch'ung-ch'ing: Lu I-chieh, 1944.
   
 • Ch'en, Tzu-lung, 1608-1647. Ch'en Tzu tzu shu nien p'u. [S.l.: s.n.].
   
 • Ch'en, Yen, 1856-1937. Kan chiu chi hsiao chuan shih i. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1968.
   
 • Ch'en, Yuan. Li yun shu wu wen hsueh chi: shih hsueh chia Ch'en Yuan ti chih hsueh. Pei-ching: San lien shu tien, 1982.
   
 • Ch'en, Yung-sheng. E meng erh shih nien. T'ai-pei: Li ming wen hua shih yueh ku fen yu hsien kung ssu, 1974.
   
 • Cheng, Chen-to, 1897-1958. Che chu san chi. Shang-hai: Shang-hai ch'u pan kung ssu, 1951.
   
 • Cheng, Chen-to, 1897-1958. Ou hsin jih chi. Shang-hai: Liang yu t'u shu yin shua kung ssu, 1934.
   
 • Ch'eng, Chi. Wo ti hui i lu. [S.l.: s.n.].
   
 • Ch'eng, Chien-lu. Nan yang san yueh chi. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1971.
   
 • Ch'eng, Chin-wu. Kung nung tu hsieh chiao hsueh ti shih chi ching yen. Pei-ching: San lien shu tien, 1950.
   
 • Cheng, Chung-ch'ao. 1894-. Chen-hai Cheng Chung-ch'ao hsien sheng liu shih tzu shu. [S.l.: s.n.], 1954.
   
 • Ch'eng, Fa-jen, 1894-. Ta-yeh Ch'eng Chih-yun hsien sheng pa shih tzu shu. T'ai-pei: [s.n.], 1973.
   
 • Ch'eng, Fang-wu. Ch'ang cheng hui i lu. Pei-ching: Jen min, 1987.
   
 • Cheng, Feng-hsi, 1944-1975. Cheng Feng-hsi shou cha. T'ai-pei: Li ming t'u shu she ching hsiao, 1978.
   
 • Cheng, Feng-hsi, 1944-1975. Wang yang chung ti p'o ch'uan. Chia-i: Hung tou ch'u pan she, 1973.
   
 • Cheng, Feng-hsi, 1944-1975. Wei shih san nien. T'ai-pei: Li ming t'u shu she ching hsiao, 1976.
   
 • Cheng, Hsi-p'ien, Wo ti huai nien. T'ai-pei: Yu shih wen hua shih yeh kung ssu, 1979.
   
 • Cheng, Hsueh-chia, 1906-. Wo ti hsueh t'u sheng huo. T'ai-pei: Cheng hsin hsin wen pao, 1965.
   
 • Cheng, Hsueh-chia, 1906-. Yu Mei jih chi. T'ai-pei: Ch'ing nien chan shih pao, 1968.
   
 • Ch'eng, I-ming. Ch'eng I-ming hui i lu. Pei-ching: Ch'un chung ch'u pan she, 1979.
   
 • Cheng, Kuan-ying. Nan yu jih chi. T'ai-pei: T'ai-wan hsueh sheng shu chu, 1965.
   
 • Ch'eng, Shih-ts'ai. Pei chuang ti li ch'eng -- Ko ming tou cheng hui i lu. Shen-yang: Ch'un feng wen i ch'u pan she, 1959.
   
 • Ch'eng, Ssu-yuan. Cheng hai mi hsin. Hsiang-kang: Nan yuehch'u pan she, 1988.
   
 • Ch'eng, Ssu-yuan. Cheng hai mi hsin. Ha-erh-pin: Pei fang wen i ch'u pan she, 1991.
   
 • Ch'eng, Ssu-yuan. Cheng t'an hui i. Hsiang-kang, between 1983 and 1985.
   
 • Ch'eng, Szu-yuan. Cheng t'an hui i. Kuang-hsi: Jen min ch'u pan she, 1983.
   
 • Ch'eng, Ta-hsueh. Pa-ta-wei-ya ch'eng jih chi. T'ai-chung: T'ai- wan sheng wen hsien wei yuan hui, 1990-.
   
 • Ch'eng, T'ien-fang, 1899-1967. Ch'eng T'ien-fang tsao nien hui i lu. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh, 1968.
   
 • Ch'eng, T'ien-fang, 1899-1967. Shih Te hui i lu. T'ai-pei: Cheng chung shu chu, 1967.
   
 • Ch'eng, T'ien-ku. Ch'eng T'ien-ku hui i lu. T'ai-pei: Lung wen ch'u pan she, 1978. (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Ch'eng, T'ing-lu, 1796-1859. Meng an chu shih tzu pien nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.
   
 • Cheng, T'ung-ho, 1899-. Liu shih tzu shu. T'ai-pei: San min shu chu, 1970.
   
 • Ch'eng, Tzu-hua. Ch'eng Tzu-hua hui i lu. Pei-ching: Chieh fang chun, 1987.
   
 • Cheng, Yen-fen. Cheng Yen-fen hsien sheng nien p'u ch'u kao. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh, 1991.
   
 • Cheng, Yen-fen, 1902-. Wang shih i shu. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1972.
   
 • Ch'eng, Yen-sheng, 1887-. Feng shih E-lo-ssu jih chi. [S.l.]: Shen chou kuo kuang she, 1941.
   
 • Cheng, Yu-shu. Wo chien wo ssu hua tung ying. T'ai-pei: Shih pao wen hua ch'u pan shih yueh yu hsien kung ssu, 1978.
   
 • Cheng, Yueh-ch'ang. Ch'ien li yueh chin tu ju ho: ko ming hui i lu. Hsiang-kang: San lien, 1961.
   
 • Ch'eng Chin, Wen-chen, 1894-. Wo ti hui i. [S.l.: s.n.].
   
 • Chennault, Claire Lee, 1890-1958. Wo yu Chung-kuo. T'ai-pei: Hua kuo ch'u pan she, 1952.
   
 • Chi, Chih-ch'ang, 1791-1860. Tan k'uei t'an tzu ting nien p'u. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1974.
   
 • Ch'i, Ju-shan, 1877-1962. Ch'i Ju-shan hui i lu. T'ai-pei: Chung yang wen wu kung ying she, 1956.
   
 • Ch'i, Ju-shan, 1877-1962. Pei-p'ing huai chiu. T'ai-pei: Chung- kuo hsin wen ch'u pan kung ssu, 1952.
   
 • Ch'i, Pai-shih, 1861-1957. Ch'i Pai-shih chuan chi. T'ai-pei: I shu t'u shu kung ssu, 1974?
   
 • Ch'i, Pai-shih, 1863-1957. Chi yuan jih chi: I yu ch'ung yu Kuang-chou. Shih-chia-chuang: Ho-pei mei shu ch'u pan she, 1985.
   
 • Ch'i, Pai-shih, 1863-1957. Pai shih lao jen tzu shu. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1967.
   
 • Ch'i, Pai-shih, 1863-1957. Pai shih lao jen tzu shu. Hsiang-kang: Hsiang-kang Shang-hai shu chu, 1965.
   
 • Ch'i, Pai-shih, 1863-1957. Pai shih lao jen tzu shu. recorded by his disciple Chang T'zu-hsi, Chuan chi wen hsueh, v. 3, no 1- 3. 
   
 • Ch'i, Pai-shih, 1863-1957. Pai shih lao jen tzu chuan. Pei-ching: Jen min mei shu ch'u pan she, 1962.
   
 • Ch'i wu lao jen. Erh ch'i hui i lu. Pei-ching: Kung jen, 1957.
   
 • Chia, I-ti, 1916-. Ying chu erh shih nien. T'ai-pei: Cheng chung shu chu, 1975.
   
 • Chia, Shih-i, 1887-. Ching chai pa shih nien. T'ai-pei: Wen hsin shu tien, 1965.
   
 • Ch'ian, Ta-chun, 1898-. Ch'ian Ta-chun shang chiang pa shih tzu chuan. T'ai-pei: Kuo fang pu shih cheng pien i chu, 1979.
   
 • Chiang, Chao-yueh, 1898-. Lin hsia sheng ya. T'ai-pei: Tung ta t'u shu kung ssu, 1977.
   
 • Chiang, Ch'ao-yueh, 1898-. Wo sheng i mo. T'ai-pei: San min shu chu, 1967.
   
 • Chiang, Ch'ao-yueh, 1898-. Wo sheng i mo. T'ai-pei: [s.n.], 1966.
   
 • Chiang, Ch'ao-yueh, 1898-. Wo sheng i mo pu pien. T'ai-pei: Chung hua shu chu, 196-.
   
 • Chiang, Chih-fang, 1907-. Chi yu ho wo ti sheng huo tao lu. Pei- ching: Wai wen ch'u pan she, Chi yu tsa chih she, 1982.
   
 • Chiang, Chih-fang, 1907-. Chi yu liu shih nien. Hsiang-kang: Nan yueh ch'u pan she, 1981.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Kan nan tso chi. Shang-hai: Ch'ien feng, 1942.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Nan wang ti i nien: ch'i shih sui sheng jih yu kan. T'ai-pei: Li ming wen hua hsih yueh kung ssu, 1980.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Shou fu ling i yueh chi. T'ai-pei: Chung yang wen wu kung ying she, 1975.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Shou fu ling i yueh chi. T'ai-pei: Chung cheng shu chu, 1975.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Tien ti tsai hsin tou. T'ai-pei: Li ming wen hua shih yueh ku fen yu hsien kung ssu, 1976.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. T'zu hu hsiao ssu. T'ai-pei: Li ming wen hua, 1978.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Chiang Ching-kuo tzu shu. Changsha: Hunan jen min, 1988.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Wo so shou ti t'ing hsun. T'ai-pei: Shih chien ch'u pan she, 1976.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Wo ti sheng huo. [S.l.]: Ch'ien feng ch'u pan she, 1947.
   
 • Chiang, Ching-kuo, 1910-1988. Wo tsai ssu lien ti sheng huo. Shang-hai: Chien feng ch'u pan she, 1948.
   
 • Chiang, I, 1903-. Ya hsin che fang hua kuei lai hua chin hsi. Hsiang-kang: Ch'i shih nien tai tsa chih she, 1976.
   
 • Chiang, Kai-shek, 1887-1975. Chiang chu hsi tzu chuan. [S.l.]: Tan ch'ing she, 1946.
   
 • Chiang, Kai-shek, 1887-1975. Meng nan hui i lu. Tai-?: Lu nan ch'u pan she, 1975.
   
 • Chiang, Kai-shek, 1887-1975. Hsi-an pan yueh chi. Nan-ching: Cheng chung, 1937.
   
 • Chiang, Kuei-lin, 1933-. Hsin hua she shih erh nien. T'ai-pei: Cheng sheng kuang po kung ssu, 1962.
   
 • Chiang, Meng-lin, 1886-1965. Hsin ch'ao. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1967.
   
 • Chiang, Meng-lin, 1886-1965. Tides from the west. New Haven: Yale University Press, 1947. 
   
 • Chiang, Meng-lin, 1886-1965. Tides from the west. New Haven: Yale University Press, 1947. 
   
 • Chiang, Pi-wei, 1899-. Chaing Pi-wei hui i lu. Pei-ching: Tso chia, 1988.
   
 • Chiang, Pi-wei, 1899-. Chiang Pi-wei nu shih hui i lu. T'ai-pei: Huang kuan tsa chih she, 196-. 2 v.
   
 • Chiang, Ping-chang, 1754. Tsun hsin jih chi. T'ai-pei: Chung-hua ts'ung shu wei yuan hui, 1955.
   
 • Chiang, Ping-chih, 1907-. Wo tsai hsia ts'un ti shih hou. Pei- ching: San lien shu tien, 1951.
   
 • Chiang, Shang-ch'ing. Wang shih chin t'an. Hsiang-kang: Cheng ch'eng ch'u pan she, 1970.
   
 • Chiang, T'an, Chiu teng so i. T'ai-pei: Shih chieh shu chu, 1959.
   
 • Chiang, Ting-fu, 1895-1965. Chiang Ting-fu hui i lu. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1979.
   
 • Chiang, Tso-pin, 1884-1942. Chiang Tso-pin hui i lu. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1967.
   
 • Chiang, Tso-pin, 1884-1942. Chiang Tso-pin jih chi. [Nan-ching]: Chiang-su ku chi, 1990.
   
 • Chiang, Tzu-lung. Kuo hai jih chi. Pei-ching: Chung-kuo wen i lien ho c'hu pan kung szu, 1983.
   
 • Chiang, Yu-hsien, 1766-1830. Sheng i chai nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen, 1971.
   
 • Chiang Sung, Mei-ling. Hsi-an shih pien hui i lu. Nan-ching: Cheng chung, 1937.
   
 • Ch'ien, Ch'ang-chao, 1901-. Liang nien pan ch'uang pan chung kung yeh chih ching kuo chi kan hsiang. Chung-ch'ing?: , 1942?.
   
 • Ch'ien, Ch'ang-tso, 1901-. Fu sheng pai chi. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1975.
   
 • Ch'ien, Chi-po, 1887-. Ch'ien Chi-po tzu chuan appeared in his Hsien tai Chung-kuo wen hsueh shih. Hsiang-kang: Lung men shu tien, 1965.
   
 • Ch'ien, Chia-chu, 1909-. Ch'i shih nien ti ching li. Hsiang-kang: Hsiang-kang ching pao wen hua ch'i yeh kung ssu, 1986.
   
 • Chien, Ko-ch'uan. K'u kua san jen tzu chuan. Hsiang-kang: Hsiang chiang ch'u pan she, 1986.
   
 • Ch'ien, Mu, 1895-. Pa shih i shuang ch'in. Ch'ang-sha: Yueh lu shu she, 1986.
   
 • Ch'ien, Pao-ch'en, 1785-1895. I shou lao jen nien p'u. T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.
   
 • Ch'ien, Ssu-liang. Wo tsai Mei-kuo ti shih hou. T'ai-pei: Yuan t'ien ch'u pan she, 1971.
   
 • Ch'ien, Su. K'uang je tung yao huan meih I ko ta lu chih shih fen tzu ti tzu pai. T'ai-pei: Chung-hua min kuo kuo chi kuan hsi yen chiu so, 1972.
   
 • Ch'ien, Ta-chun, 1893-. Chien Mu-yin shang chiang ch'i shih tzu chuan. T'ai-pei: Wang yin, 1963.
   
 • Ch'ien, Ta-chun, 1893-. Chien Mu-yin shang chiang ch'i shih tzu chuan. T'ai-pei: Wang yin, 1963.
   
 • Ch'ien, Ta-chun, 1893-. Ch'ien Ta-chun shang chiang pa shih tzu chuan. T'ai-pei: Kuo fang pu shih chengpien i chu, 1979.
   
 • Ch'ien, Ta-hsin. Chu-t'ing jih chi chao. T'ai-pei: Kuang wen, 1971.
   
 • Ch'ien, Ta-hsin. Chu-t'ing chu shih (Ch'ien Ta-hsin) tzu ting nien p'u. Hsiang-kang: Ts'ung wen shu tien, 1974. 
   
 • Ch'ien, Wen-fa, 1909-. Fu wu kung hui erh shih nien. T'ai-pei: T'ai-wan sheng tsung kung hui, 1967.
   
 • Chin, Ch'eng, 1878-1926. Shih pa kuo yu li jih chi; Ou lu shih ts'ao. T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1975?.
   
 • Chin, Hsiung-pai. Chi che sheng ya wu shih nien. T'ai-pei: Yao sheng, 1988.
   
 • Chin, Shih-po. Wo tsai Chung-kuo ti liu shih nien. Pei-ching: Chung-kuo ch'ing nien ch'u pan she, 1991.
   
 • Ch'in, Te-ch'un. Ch'in Te-ch'un hui i lu. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1967.
   
 • Ch'in, Te-ch'un, 1893-1963. Hai-shih t'an wang. T'ai-pei: [s.n.], 1962.
   
 • Chin, Wen. Ts'ung ying tuan i. Ch'eng-tu: Ssu-chuan sheng she hui k'o hsueh yuan ch'u pan she, 1987.
   
 • Chin, Wen-ssu. Wai chiao kung tso ti hui i. T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1968.
   
 • Chin-ching wu-fu. Chin-ching wu-fu hui i lu. Pei-ching: Chung-kuo wen shih, 1987.
   
 • Ch'ing Hsuan-t'ung, Emperor of China, 1906-1967. P'u i tzu chuan. T'ai-pei: Ch'ang ko ch'u pan she, 1975.
   
 • Ch'ing Hsuan-t'ung, Emperor of China, 1906-1967. Wo ti ch'ien pan sheng. Hsiang-kang: Wen tung shu tien, 1964.
   
 • Ch'ing Hsuan-t'ung, Emperor of China, 1906-1967. Wo ti ch'ien pan sheng. Pei-ching: Chung hua shu chu, 1977.
   
 • Ching, Mei-chiu. Tsui an. Pei-ching: Ching chin yin shu chu, 1924.
   
 • Ch'iu, Chiang-hai. Chien ku ti hsing ch'eng; i wei Hsiang-kang ch'ing nien tsai k'ang chan ch'i chien ti sheng huo chien cheng. Hsiang-kang: Ch'i shih nien tai tsa chih she, 1971.
   
 • Ch'iu, Chih-chien, 1901-. Chiu Chih-chien tzu chuan. T'ai-pei: [s.n], 1968.
   
 • Ch'iu, Jung-hsiang. Cheng cha shih nien. T'ai-pei: I ch'un shu tien, 1975.
   
 • Ch'iu, Kuo-chen, 1894-. Feng ti yu sheng lu. Hsiang-kang: [s.n.], 1972.
   
 • Ch'iu, Kuo-chen, 1894-. Ta pieh shan pa nien chan chih hui i. Hsiang-kang: [s.n.], 1970.
   
 • Chiu, Nien-tai. Wo ti fen tou shih. T'ai-pei: Chung hua jih pao, 1981.
   
 • Ch'iu, T'san-chih. San shih nien ch'en meng lu. T'ai-pei: Ta ti yin shua ch'ang, 1966.
   
 • Ch'iung-yao. Wo ti ku shih. T'ai-pei: Huang kuan, 1989.
   
 • Cho, Hsi-tuan. Wo ti mo t'e erh sheng ya. T'ai-pei: Wen hsin shu tien, 1965.
   
 • Cho, Li. Tan tai tso chia tzu chuan chi. Chung-ch'ing: Ch'u pan chieh yueh k'an she, 1945.
   
 • Chou, Chih-tao. Pa shih i wang. Tai-pei?: [s.n.], 1979?
   
 • Chou, Chung-heng. Shih wu tsai ti fang ts'ung cheng hui i lu. [S.l.: s.n.],
   
 • Chou, Erh-fu. Fan shen ti nien yueh. Shang-hai: Ch'en kuang ch'u pan kuang ssu, 1953.
   
 • Chou, Fo-hai, 1897-1948. Ch'en Kung-po Chou Fo-hai hui i lu ho pien. Hsiang-kang: Ch'un ch'iu ch'u pan she, 1967.
   
 • Chou, Fo-hai, 1897-1948. Chou Fo-hai jih chi. Hsiang-kang: Wu hsing chi shu pao she, 19-. 
   
 • Chou, Fo-hai, 1897-1948. Chou Fo-hai jih chi. Hsiang-kang: Ch'uang k'en ch'u pan she. 1955.
   
 • Chou, Fu. Ch'iu p'u Chou shang shu (Fu) tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Wen hai, 
   
 • Chou, Fu. Chou Chueh-shen kung tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Chou, Hsing-yu, 1826-1884.Ou t'an jih chi.  Tai-pei; Wen hai ch'u pan she, 1972. 
   
 • Chou, Huan.  Chu hai ching tu: Li Wan-ch'un hui i lu.  Pei-ching:  Chung-kuo wen shih ch'u pan she, 1990. 
   
 • Chou, Ling-fei.  San shih nien lai hua ts'ung t'ou.  T'ai-pei: Shih  pao wen hua, 1982. 
   
 • Chou, K'ai-ch'ing, 1904-. Chien lu i yu.  T'ai-pei: Ssu-chuan wen  hsien yen chiu she, 1974. 
   
 • Chou, Sheng-ch'uan, 1833-1885. Chou wu chuang kung nien p'u.   T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Chou, Shih-fu.  Chou Shih-fu hui i lu.  T'ai-pei: Tung ta, 1993. 
   
 • Chou, Shih-ti.  Chou Shih-ti hui i lu.  Pei-ching: Jen min, 1979. 
   
 • Chou, Shu-jen, 1881-1936. Lu Hsun jih chi.  Shang-hai: Shang-hai  ch'u pan kung ssu, 1951. 
   
 • Chou, Shu-jen, 1881-1936.  Lu Hsun jih chi.  Hsiang-kang: Wen hsueh  yen chiu ch'u pan she, 1977. 
   
 • Chou, Shu-jen, 1881-1936.  Lu Hsun tzu chuan chi ch'i tso p'in.   Kowloon: Kuang ming shu tien, 1959. 
   
 • Chou, Te-wei.  Wo ti ssu hsiang fen tou: Wo yu Hu Shih-chih hsien  sheng.  [S.l.: s.n.], 
   
 • Chou, Tso-jen, 1885-.  Chih t'ang hui i lu.  Hsiang-kang: San yu  t'u shu, 1980. 
   
 • Chou, Tso-jen, 1885-.  Chih t'ang hui hsiang lu.  T'ai-pei: Lung  wen ch'u pan she, 1989.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung  shu). 
   
 • Chou, Tso-jen, 1885-. Liu hsueh ti hui i in Yao-t'ang tsa wen,  Shang-hai: Pei hsin shu chu, 1942, pp. 93-98. 
   
 • Chou, Yu, 1755-1816. Ts'ung cheng Mien-tien jih chi.  T'ai-pei: I  wen, 1967. 
   
 • Chow, Ching-lie, 1936. Journey in tears: Memory of a girlhood in  China.  New York: McGraw-Hill, c1978. 
   
 • Chu, Cheng, 1876-1951. Mei chuan jih chi.  Ch'ung-ching: Ta tung  shu chu, 1945. 
   
 • Chu, Ch'eng-hsiang. Chu Wa-t'e hui i lu.  T'ai-pei: Kuo fang pu  shih cheng pien i chu, 1979. 
   
 • Chu, Chieh-fan.  P'ao-mo.  T'ai-pei: Shang wu, 1967. 
   
 • Chu, Ch'ien-chih, 1902-.  Fen tou erh shih nien.  Kuang-chou: Kui  li Chung-shan ta hsueh shih hsueh yen chiu hui, 1946. 
   
 • Chu, Ch'ien-chih, 1902-. Hui i.  [s.l.]: Hsien tai shu chu, 1928. 
  Chu, Ch'ien-chih, 1902-. Hui i.  [s.l.: s.n.], 1937. 
   
 • Chu, Ch'ien-chih, 1902-.  Tzu chuan liang chung.  T'ai-pei: Lung  wen ch'u pan she.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Chu, Chih-sheng.  Kang chan chi li.  T'ai-pei: T'ai-wan chung hua  shu chu, 1965. 
   
 • Chu, Chih-sheng.  P'ing yung chi.  T'ai-pei: T'ai-wan Shang wu,  1968. 
   
 • Chu, Ching-chou.  Meng hen chi.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she,  1976.  (Chin tai  Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien;  426). 
   
 • Chu, Chun-i.  Ta lu ch'u lai.  T'ai-pei: Shih pao wen hua ch'u pan  shih yeh yu hsien kung ssu, 1980. 
   
 • Chu, Chun-sheng, 1788-1858. Shih yin shang jen tzu ting nien p'u.   Chiang-su: Chiang-su sheng li Su-chou t'u shu kuan, 1939. 
   
 • Chu, Hsiang, 1904-1933. Wo ti t'ung nien in Chung-kuo hsin wen  hsueh ts hsi v. 6, pp. 253-261.  Shang-hai: Liang yu t'u shu  kung ssu, 1935. 
   
 • Ch'u, Hsiao.  I ko chen cheng mu ma jen ti tzu shu: Ch'u Hsiao t'an  li hsiang yu chui chiu.  Pei-ching: Kuang ming jih pao ch'u  pan she, 1985. 
   
 • Chu, Hsueh-fan.  Wo yu min ko ssu shih nien.  Pei-ching: T'uan  chieh ch'u pan she, 1990. 
   
 • Chu, K'o-chen, 1890-. Chu K'o-chen jih chi.  Pei-ching: Jen min,  1984. 
   
 • Chu, K'o-pao.  Hsueh ku t'an jih chi.  T'ai-pei: Hua-wen shu chu,  1970. 
   
 • Chu, Lin.  Ta shih fu jen hui i lu: Hsiung-ya-li, Yin-ni, Fa-kuo,  Mei-kuo.  Pei-ching: Shih chieh chih shih ch'u pan she, 1991. 
   
 • Chu, Shao-liang.  Chu Ko hsien sheng nien p'u.  T'ai-pei: Chu Shao- liang hsien sheng chi nien chi pien chi wei yuan hui, 1964. 
   
 • Chu, Ta-ching.  Chu Ta-ching pa chih hui i.  T'ai-pei: [s.n.],  1962. 
   
 • Chu, Ta-ching.  Pa chih hui i hsu pien.  Tai-wan: [s.n.], 1965. 
   
 • Chu, Tao-nan.  Hui i kuang-chou ch'i i.  Shang-hai: Wen i, 1959. 
   
 • Chu, Wen.  Hsieh Chin-yuan jih chi ch'ao.  Shang-hai: Cheng yen  ch'u pan she, 1949. 
   
 • Chu, Wen-po.  Ch'i shih hui i.  T'ai-pei: Min sheng ch'ao she,  1973. 
   
 • Chu, Yu-shu.  Hai wai ch'i tsung.  Kuang-chou: Hai nan jen min ch'u  pan she, 1985 
   
 • Chu, Yuen-lin, 1814-1882. Ssu ch'ang jih chi.  Ch'ang-sha:      ,  1933. 
   
 • Chung, I-jen, 1921-. Hsin suan liu shih nien: erh erh pa shih  chien erh ch'i pu tui pu tui chang Chung I-jen hui i lu.   T'ai-pei: Tzu yu shih tai ch'u pan she, 1988. 
   
 • Chung, Kuang-ya.  Hsiao ping i wang.  T'ai-pei: Hsiang yun chu pan  she, 1975. 
   
 • Chung, Li-ho, 1915-1960. Chung Li-ho jih chi.  T'ai-pei: Yuan  hsing, 1977. 
   
 • Ch'ung, Shih.  Ti an tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan  she, 
   
 • Chung-kuo pai wei ming jen hsueh che i ming shih.  T'ung Tsung- sheng chu pien.  Chi-lin sheng Yen-chi shih: Yen pien ta hsueh 
   chu pan she, 1990. 
   
 • E, To-t'ai. E To-t'ai jih chi.  T'ai-pei: Wen hai, 1990. 
   
 • Fa, Chih-jui. Ching-k'ou fen ch'eng lu.  T'ai-pei: Wen hai ch'u  pan she, 1987.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan 3  pien; 166).  (with Chu, Shih-yun.  Ts'ao chien jih chi). 
   
 • Fan, Chi, 1892-1964. Jen sheng li ch'eng.  [S.l.: s.n.], 1964. 
   
 • Fan, Chi, 1892-1964. Jen sheng li ch'eng.  T'ai-pei: Hua lien shu  chu, 1964. 
   
 • Fan, Tseng, 1938-. Fan Tseng tzu shu.  Tien-chin: Pai hua wen i  ch'u pan she, 1988. 
   
 • Fan, Wen-lan.  Ta chang fu.  Shang-hai: K'ai ming shu tien, 1936 
   
 • Fan, Yuan-yen.  Wo chia mi ko shi chiu fei lai.  T'ai-pei: Wen i  ch'u pan she, 1978. 
   
 • Fang, Chih.  Wo sheng chih lu.  T'ai-pei: Tung tai t'u shu, 1986. 
   
 • Fang, Chih-min, 1900-1935. Wo ts'ung shih ko ming tou cheng ti  lueh shu. Pei-ching: Jen min ch'u pan she, 1980. 
   
 • Fang, Chih-min, 1900-1935. Yu chung chi shih.  Pei-ching: Kung jen  ch'u pan she, 1957. 
   
 • Fang, Chu-fen, 1929-. Man ch'ang ti tung nien: Fang Chu-fen hui i  lu.  Pei-ching: Chung-kuo hsi chu ch'u pan she, 1986. 
   
 • Fang, Hao, 1910-.  Fang Hao liu shih tzu ting kao.  T'ai-pei: T'ai- wan hsueh sheng shu ch'u, 1969. 
   
 • Fang, Shih-kan, 1787-1849. Tan che hsuan tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.  (Chung-kuo li tai ming jen  nien p'u hui pien ti i chi 27) 
   
 • Fang, Shih-kan, 1787-1849. Tan che hsuan tzu ting nien p'u.  T'ai- pei: Wen hai ch'u pan she.  (Chin tai Chung-kuo shih liao  ts'ung kan; 341-342). 
   
 • Fei, Hsiao-t'ung, 1910-. Fang mei lueh ying.  Pei-ching: San lien  shu tien, 1980. 
   
 • Fei, Hsiao-t'ung, 1910-. Ts'ung shih she hui hsueh wu shih nien.    Tien-ching: tien-ching jen min, 1983. 
   
 • Feng, P'ing-shan, 1860-1936. Feng P'ing-shan hsien sheng tzu pien  nien p'u.  Hsiang-kang: Hsiang-kang Chung shan t'u shu kung  ssu, 1971. 
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Feng tsai Nan-ching ti erh nien.   Kuei-lin: San hu t'u shu kung ssu, 1938. 
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Feng Yu-hsiang chiang chun tzu chuan:  Wo ti sheng huo.  Hsiang-kang: Po wen, 1974. 
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Feng Yu-hsiang hui i lu.  Pei-p'ing:  Min kuo shih liao pien chi she, 1932. 
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Feng Yu-hsiang hui i lu.  Shang-hai:  Wen hua ch'u pan she, 1949. 
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Feng Yu-hsiang tzu chuan.  Pei-ching:  Chun shih k'o hsueh, 1989.
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Wo ti sheng huo.  Chung-ching: Tso  chia shu wu, 1943. 
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Wo ti sheng huo.  Shang-hai: Chiao yu  shu chu, 1943. 
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Wo ti sheng huo.  Kuang-chou: Yu chou  feng she, 1938. 
   
 • Feng, Yu-hsiang, 1882-1948. Wo ti tu shu sheng huo.  T'ai-pei: San  hu tu shu she, 1965? 
   
 • Feng, Yu-lan, 1895-. San sung t'ang tzu hsu.  Pei-ching: San lien  shu tien, 1989. 
   
 • Feng, Yu-lan, 1895-. Ssu shih nien ti hui ku.  Pei-ching: K'o  hsueh ch'u pan she, 1959. 
   
 • Feng-tzu. Tai shang tai hsia.  Pei-ching: Chung-kuo hsi chu ch'u  pan she, 1985. 
   
 • Fu, Hsueh-wen.  Yung heng ti chi nien.  Pei-ching: T'uan chieh ch'u  pan she, 1990. 
   
 • Hai-shang-chueh-wu-sheng, Chi nu ti sheng huo.  Shang-hai: Ch'un  ming shu tien, 1939. 
   
 • Hai shang hsueh she. Wo ti tu shu ching yen.  Shang-hai: Hai shang  hsueh she, 1931. 
   
 • Han, Chiang-hung.  Wen ko feng yu hua shan hsiang.  [Hsiang-kang: 
   Chung pao chou k'an, 1968.] 
   
 • Han, Kuo-chun, 1857-1942. Chih sou nien p'u  Yung i lu.  T'ai-pei:  Wen hai ch'u pan she, 1966. 
   
 • Han, Ssyin (pseud). [Birdless summer. Chinese] (Han Su-yin tzu  chuan).  Pei-ching: Chung-kuo hua chiao ch'u pan kung ssu,  1991. 
   
 • Han, Ssyin (pseud). [Crippled tree. Chinese] (Han Su-yin tzu  chuan).  Pei-ching: Sheng huo, tu shu, hsin chih san lien shu  tien, 1983. 
   
 • Han, Ssyin (pseud). [Mortal flower. Chinese] (Han Su-yin tzu  chuan).  Pei-ching: Chung-kuo hua chiao ch'u pan kung ssu,  1991. 
   
 • Han, Ssyin (pseud). [My house has two doors. Chinese] (Han Su-yin  tzu chuan).  Pei-ching: Chung-kuo hua chiao ch'u pan kung ssu,  1991. 
   
 • Han, Ssyin (pseud). [Phoenix harvest. Chinese] (Han Su-yin tzu  chuan).  Pei-ching: Chung-kuo hua chiao ch'u pan kung ssu,  1991. 
   
 • Hao, Keng-sheng, 1899-. Hao Keng-sheng hui i lu.  T'ai-pei: Chuan  chi wen hsueh ch'u pan she, 1969. 
   
 • Hao, P'ei-yun, 1899-. Hao P'ei-yun hui i lu.  T'ai-pei: [s.n.],  1971. 
   
 • Hao, Ya-hsiung, 1889-. Hao Ya-hsiung shih pu ssu hui i lu.  [S.l.:  s.n.], 1967. 
   
 • Hao, Yu-lin.  Pan sheng fu yun.  T'ai-pei: Ta hua ch'u pan she,  1992. 
   
 • Ho, Ch'ang-kung, 1900-. Ch'in kung chien hsueh sheng huo hui i.   Pei-ching: Kung jen ch'u pan she, 1958. 
   
 • Ho, Ch'ang-kung, 1900-. Ho Ch'ang-kung hui i lu.  Pei-ching: Chieh  fang chun, 1987. 
   
 • Ho, Ch'eng-chun, 1882-1961.  Pa shih tzu shu.  T'ai-pei: Wen hai  ch'u pan she, 1971.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan;  666-667). 
   
 • Ho, Cheng-chun, 1882-1961. Ho Cheng-chun chiang chun chan shih jih  chi.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh, 1986.
   
 • Ho, Chi-fang, 1912-1977. Huan hsiang jih chi.  Shang-hai: Liang yu  fu hsing tu shu, 1974. 
   
 • Ho, Chi-fang, 1912-1977. I ko ping ch'ang ti ku shih.  Tien-chin:  Pai hua wen i, 1982. 
   
 • Ho, Chi-ming,  1894-1969. Yu chung jih chi.  Ho-nei: Yueh-nan wai  wen ch'u pan she, 1960. 
   
 • Ho, Ching-shan, 1879-.  Ho Ching-shan pa shih tzu chuan.  [S.l.:  s.n.], 1959? 
   
 • Ho, Franklin Lien, 1897-1975. Ho Lien hui i lu.  Pei-ching: Chung  kuo wen shih, 1988. 
   
 • Ho, Kuo-kuang, 1885-1969. Pa shih tzu shu.  T'ai-pei: [s.n.],  1964. 
   
 • Ho, Ping-yu.  Wo yu Li Jo-se.  Hsiang-kang: San lien shu tien,  1985. 
   
 • Ho, Shao-chi, 1799-1893. Ho Shao-chi shou hsieh jih chi.  T'ai- pei: Shih chieh shu chu, 1971. 
   
 • Ho, Wei, 1922-.  Min chu chi ch'eng.  Fu-chien: Fu-chien jen min  ch'u pan she, 1982.
   
 • Horn, Joshua S.  Wo tsai hsin Chung-kuo shih wu nien.  I wei Ying- kuo wai k'o i sheng ti hui i lu.  Hsiang-kang: Wen chiao ch'u  pan she, 1970. 
   
 • Hou, Pao-lin.  Hou Pao-lin tzu chuan.  Ha-erh-pin: Hei-lung-chiang  jen min ch'u pan she, 1982. 
   
 • Hou, Pao-lin.  Wo ti ch'ing shao nien shih tai.  Pei-ching: Pei- ching ch'u pan she, 1983. 
   
 • Hsi, Feng.  Chi chung ying hui i lu.  Hsiang-kang: Feng yu shu wu,  1947. 
   
 • Hsia, Ch'eng-tao.  T'ien feng ko hsueh tzu jih chi.  Hang-chou: Che  chiang ku chi ch'u pan she, 1984. 
   
 • Hsia, Chi-an.  Hsia Chi-an jih chi.  Hsiang-kang: Wen i shu wu,  1976. 
   
 • Hsia, Chin-lin, 1896-. Wo wu tu ts'an chia wei chiao kung tso ti  hui ku yu tsao nien hui ku.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh  ch'u pan she, 1978. 
   
 • Hsia, Jen-hu, 1873-1963. Chih ch'ao chiu shih hui i lu.  [S.l.:  s.n.], 1963. 
   
 • Hsia, Mien-ts'un, 1885-1946. Wo ti chung hsueh shih tai  P'ing wu  tsa wen.  T'ai-pei: T'ien jen ch'u pan she, 1965. 
   
 • Hsia, Yen, 1900-.  Lan hsun chiu meng lu.  Pei-ching: San lien shu  tien, 1985. 
   
 • Hsiao, Ching-kuang, 1903-. Hsiao Ching-kuang hui i lu.  Pei-ching: 
   Chieh fang chun ch'u pan she, 1987. 
   
 • Hsiao, Ching-kuang, 1903-. Hsiao Ching-kuang hui i lu . Hsu chi.   Pei-ching: Chieh fang chun ch'u pan she, 1989 
   
 • Hsiao, Chuan-te.  P'ing fan ti i sheng.  T'ai-nan: [s.n.], 1972. 
   
 • Hsiao, Feng, 1916 or 1917-. Ch'ang cheng jih chi.  Shang-hai:  Shang-hai jen min ch'u pan she, 1979. 
   
 • Hsiao, Hsiao.  Ts'ung tieh mu li ch'u lai.  Hsiang-kang: Tzu yu  ch'u pan she, 1953. 
   
 • Hsiao, Yu.  1894-. Hui i wo ti hsiao shih liao liao.  [T'ai-pei]:  I wen chih yueh k'an she, 1969. 
   
 • Hsieh, Chien, 1883-1960. Hsieh Chu-ch'en hui i lu.  T'ai-pei:   [s.n.], 1961. 
   
 • Hsieh, Chin-yuan, 1904-1941. Hsieh Chin-yuan jih chi ch'ao.   Shang-hai: Cheng yen ch'u pan she, 1945. 
   
 • Hsieh, Chu-chen.  Hsieh Chu-chen hui i lu.  T'ai-pei: Wen hai ch'u  pan she, 1973.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan;  909). 
   
 • Hsieh, Chueh-tsai, 1883-.  Hsieh, Chueh-tsai jih chi.  Pei-ching: Pei-ching jen min ch'u pan she, 1984. 
   
 • Hsieh, Fu-ya, 1892-.  Chu liu tien ti.  [Chiu-lung, Chi-tu chiao  wen i chu pan she, 1970] 
   
 • Hsieh, Fu-ya, 1892-. Sheng chih hui wei = Life reflections.   Hsiang-kang: Tao sheng ch'u pan she, 1979 
   
 • Hsieh, Li-chuan.  T'ing chin yueh chung: K'o ming hui i lu.  Kuang- tung: Kuang-tung jen min ch'u pan she, 1980. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. I ko nu hsing ti feng tou.  [S.l.]: Shih  chieh wen hua ch'u pan she, 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. K'ang chan jih chi.  T'ai-pei: Tung ta  t'u shu kung ssu, 1981. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Nu ping shih nien.  Shang-hai: Pei hsin  shu chu, 1947. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Nu ping tzu chuan.  Hsiang-kang: Chung  ying tu shu kung ssu, 1962. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Nu ping tzu chuan.  T'ai-pei: Tung ta t'u  shu, 1980. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Nu ping tzu chuan.  T'ai-pei: Li hsing  shu chu, 1967. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Ping-ying i wang.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1991. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Tsai Jih-pen yu chung.  T'ai-pei: Yuan  tung t'u shu kung ssu, 1962. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Tsai Jih-pen yu chung.  Hsi-an: Hua pei  hsin wen she ch'u pan pu, 1943. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Tsai Jih-pen yu chung.  Kuei-lin: Keng  yun ch'u pan she, 1943. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Wo ti hui i.  T'ai-pei: San min shu chu,  1977. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Wo ti hui i.  Hsiang-kang: Chung ming  ch'u pan she, 1977. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Wo ti shao nien shih tai.  T'ai-pei:   Cheng chung shu chu, 1961. 
   
 • Hsieh, Ping-ying, 1906-. Wo tsai Jih-pen.  T'ai-pei: Tung ta t'u  shu kung ssu, 1984. 
   
 • Hsieh, Tung-min.  Kuei fan: wo chia ho wo ti ku shih.  T'ai-pei:  Lien ching, 1988. 
   
 • Hsieh, Wan-ying, 1902-.  See Ping Hsin. 
   
 • Hsin, Feng-hsia.  Hsin Feng-hsia hui i lu.  Tien-chin: Hsin hua,  1980. 
   
 • Hsin, Feng-hsia.  Hsin Feng-hsia hui i lu.  Hsiang-kang: San lien,  1980. 
   
 • Hsin, Feng-hsia.  I k'u wei le: Hsin Feng-hsia i shu sheng huo.   Pei-ching: Chung-kuo hsi chu ch'u pan she, 1983. 
   
 • Hsin, Feng-hsia.  I shu sheng ya.  Hsiang-kang: San lien shu tien,  1982. 
   
 • Hsin, Feng-hsia.  Wo tang hsiao yen yuan ti shih hou.  Hsiang-kang:  San lien shu tien, 1985. 
   
 • Hsin lei ch'u pan she. Wo ti t'ung nien.  T'ien-chin: Hsin hua  shu tien, 1980.  (Tso chia ti t'ung nien ts'ung shu: 1) 
   
 • Hsu, Chi-chuan, 1900-. Hsu Chi-chuan ch'i shih nien chien wen lu.   Pei-ching: Chung huo shu chu, 1985. 
   
 • Hsu, Chien-chiu.  Nu chi che hui i lu.  Hsiang-kang: Min sheng ch'u  pan she, 1957. 
   
 • Hsu, Chih-mo, 1896-1931. Chih-mo jih chi.  Hsiang-kang: Hui t'ung  shu tien, 1973. 
   
 • Hsu, Chih-mo, 1896-1931. Tzu p'ou wen chi.  Hsiang-kang: Hsin yueh  shu wu, 1954. 
   
 • Hsu, Ch'in-wen.  Ch'in-wen tzu chuan.  Shang-hai: Shih tai t'u shu  kung ssu, 1936. 
   
 • Hsu, Ch'in-wen.  Ch'in-wen tzu chuan.  Pei-ching: Jen min wen hsueh  ch'u pan she, 1986. 
   
 • Hsu, Fu-kuan.  I wang shih.  T'ai-pei: Shih pao wen hua ch'u pan  shih yeh yu hsien kung ssu, 1980. 
   
 • Hsu, Hai-tung, 1900-1970. Sheng p'ing tzu shu.  Pei-ching: San  lien shu tien, 1982. 
   
 • Hsu, Hao.  Fu-chai jih chi.  T'ai-pei: I wen, 1966. 
   
 • Hsu, Hao.  Fu-chai jih chi.  Shang-hai: Shang wu, 1936. 
   
 • Hsu, Hsiang-chien. Li shih ti hui ku.  Pei-ching: Chieh fang chun,  1984. 
   
 • Hsu, Hsu-sheng.  Hsu Hsu-sheng hsi yu jih chi.  Shang-hai: Shang- hai shu tien, 1990. 
   
 • Hsu, Jun, 1838-1911. Hsu Yu-chai tzu hsu nien p'u.  T'ai-pei: Wen  hai, 1978.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien;  491). 
   
 • Hsu, Jun, 1838-1911. Hsu Yu-chai tzu hsu nien p'u.  Hsiang-shan:  Hsu shih, 1927. 
   
 • Hsu, Jun, 1838-1911.  Hsu Yu-chai tzu hsu nien p'u: Shang-hai k'ai  pu hou 1842-1911 chih ching chi kai k'uang.  T'ai-pei: Shih  huo ch'u pan she, 1977. 
   
 • Hsu, K'o-hsiang.  Ma jih ch'an kung hui i lu.  Taipei: Chung yang  wen wu kung ying she, 1956. 
   
 • Hsu, Lan-yuan, 1892-. Hsu Lan-yuan ts'ao ch'in sheng huo.  Pei- ching: Chung-kuo hsi chu ch'u pan she, 1959. 
   
 • Hsu, Mao-yung.  Hsu Mao-yung hui i lu.  Pei-ching: Jen min wen  hsueh, 1982. 
   
 • Hsu, Mei-k'un.  Chiu hsun i chiu: Hsu Mei-k'un sheng p'ing tzu shu.   Pei-ching: Kuang ming jih pao, 1985. 
   
 • Hsu, Min-mou.  Wu Lien-te tzu chuan.  Singapore: Nan yang hsueh  hui, 1960. 
   
 • Hsu, Mu-yun, 1898-. Li yuan yin shih.  T'ai-pei: Chuan chi wen  hsueh ch'u pan she, 1974. 
   
 • Hsu, Pan-mei.  Hua chu ch'uang shih ch'i hui i lu.  Pei-ching:  Chung-kuo hsi chu ch'u pan she, 1957. 
   
 • Hsu, Pang.  Huan yu jih chi.  T'ai-pei: I wen, 1967. 
   
 • Hsu, Pang.  Huan yu jih chi.  Shang-hai: Shang wu, 1939. 
   
 • Hsu, Ping-ch'ang.  Hsi yu jih chi.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she.   (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien; 107). 
   
 • Hsu, Shao-chen.  Hsueh shou t'ang jih chi.  Tzu k'an, 1928. 
   
 • Hsu, Shao-chen.  Hsueh shou t'ang ping yin jih chi.  [S.l.:s.n.],  1926. 
   
 • Hsu, Shao-chen.  Hsueh shou t'ang ting mao jih chi.  [S.l.:s.n.],  1927. 
   
 • Hsu, Shih-p'u.  Ts'ung cheng liu nien.  T'ai-pei:    , 1956. 
   
 • Hsu, Shih-ta, 1896-. Hui i yu kan hsiang.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1967. 
   
 • Hsu, Shih-ying.  Hsu Shih-ying hui i lu.  T'ai-pei: Jen chien shih  yueh kan she, 1966. 
   
 • Hsu, Shih-yu, 1907-. Hsu Shih-yu hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang  chun ch'u pan she, 1986. 
   
 • Hsu, Shih-yu, 1907-. Wo tsai Hung chun shih nien.  Pei-ching:  Chan shih, 1983. 
   
 • Hsu, Te-heng, 1890-. Wei le min chu yu k'o hsueh: Hsu Te-heng hui  i lu.  Pei-ching: Chung-kuo ching nien, 1987. 
   
 • Hsu, Ti-shan chu; Chou, Chung-ling hsu.  Wo ti t'ung nien.  Hsiang- kang: Chin pu chiao yu ch'u pan she, 1948. 
   
 • Hsu, Ts'ao-te, 1937-. Hsu Ts'ao-te hui i lu.  T'ai-pei: Tzu yu  shih tai ch'u pan she, 1989. 
   
 • Hsu, Ts'ao-te, 1937-. Hsu Ts'ao-te hui i lu: I ko T'ai-wan jen ti  ch'eng chang shih.  T'ai-pei: Chien wei, 1990. 
   
 • Hsu, Tsung-heng, 1811-1869. Yu ching shan kuan pi chi: fu chiu yu  jih chi.  T'ai-pei: I wen, 1967.
   
 • Hsu, Tung-hai.  Hsu Tung-hai sheng p'ing tzu shu.  Pei-ching: San  lien shu tien, 1982. 
   
 • Hsu, Tzu.  Pi chou chai chu jen tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Wen  hai ch'u pan she. 
   
 • Hsu, Yu-shou.  Tao nan ts'ung shih chi.  T'ai-pei: T'ai-wan shang  wu yin shu kuan, 1977. 
   
 • Hsu, Yun.  Hsin ch'ou jih chi.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she.   (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 24). 
   
 • Hsu, Yung-ch'ang.  Hsu Yung-ch'ang jih chi.  T'ai-pei: Chung yang  yen chiu yuan chin tai shih yen chiu so, 1990-1991. 
   
 • Hsu, Yung-p'ing, 1912-. Wo ti chi che sheng ya.  T'ai-pei: Hsueh  sheng shu chu, 1973. 
   
 • Hsu-yun, 1839-1959. Hsu-yun ho shang tzu shu nien p'u.  Hsiang- kang; Hsu-yun ho shang fa hui pien yin pien shih ch'u, 1955? 
   
 • Hsueh, Fu-ch'eng.  Ch'u shih jih chi hsu ko.  T'ai-pei: T'ai-wan  hua wen shu chu, 1968. 
   
 • Hsueh, Fu-ch'eng.  Ch'u shih Ying, Fa, I, Pi ssu kuo jih chi.    T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she.  (Chin tai Chung-kuo shih liao  ts'ung kan; 117). 
   
 • Hsueh, Fu-ch'eng.  Ch'u shih ying, fa, i, pi, ssu kuo jih chi.    Ch'ang-sha: Hu-nan jen min ch'u pan she, 1981. 
   
 • Hsueh, Yueh, 1896-. Chiao fei chi shih. 1936. 
   
 • Hu, Cheng-ch'ing.  I ko wai chiao kuan ti jih chi.  Chi-nan: Huang  ho ch'u pan she, 1991. 
   
 • Hu, Chu-ming.  Mao Tse-tung tse yang ts'ui hui le wo ti chia t'ing.   T'ai-pei: Kai tsao ch'u pan she, 1951. 
   
 • Hu, Chuan, 1841-1895. T'ai-wan jih chi yu ping ch'i.  T'ai-pei: Ta  tung shu chu, 1992. 
   
 • Hu, Chun, chin shih 1903. Pu chai jih chi.  T'ai-pei: Wen hai ch'u  pan she, 1985 or 1986.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung  kan 3 pien; 71-76). 
   
 • Hu, Han-min.  Hu Han-min tzu chuan.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh,  1969. 
   
 • Hu, Hsin-chih.  Chung-kuo tso chia tzu hsu chuan wen chao  shang  hsia pien.  Shang-hai: Ta kuang shu chu, 1936. 
   
 • Hu, K'ang.  Wo ti ko ming sheng huo.  Shang-hai: Chia ch'u pan she,  1950. 
   
 • Hu, Kuang-piao, 1897-. Po chu liu shih nien.  T'ai-pei: Wen hai  ch'u pan she, 1979?  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan  hsu pien; 616). 
   
 • Hu, Lan-hsi.  Hu Lan-hsi hui i lu: 1901-1936.  Ch'eng-tu: Ssu- ch'uan jen min, 1986. 
   
 • Hu, Lan-hsi.  Hu Lan-hsi hui i lu (1936-1949).  Ch'eng-tu: Ssu- ch'uan jen min, 1987. 
   
 • Hu, Lan-hsi.  Tsai Te-kuo nu lao chung.  Shang-hai: Sheng huo shu  tien, 1937. 
   
 • Hu, Lan-hsi.  Tsai Te-kuo nu lao chung.  Chung-king: Sheng huo shu  tien, 1937. 
   
 • Hu, Lien, 1907-1977. Ch'u shih Yueh-nan chi.  T'ai-pei: Chung yang  jih pao she, 1978. 
   
 • Hu, Shan-yuan.  Wo ti hsieh tso sheng huo.  Shang-hai: Jih hsin  ch'u pan she, 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih hsuan chi -- jih chi.  T'ai-pei: Wen  hsing shu tien, 1966. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih jih chi.  Shang-hai: Wen hua yen chiu  she, 1933. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962.  Hu Shih k'ou shu tzu chuan.  T'ai-pei: Chuan  chi wen hsueh, 1981. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih k'ou shu tzu chuan.  Pei-ching: Hua  wen ch'u pan she, 1989. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih liu hsueh jih chi.  T'ai-pei: Shang  wu, 1959. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih liu hsueh jih chi.  T'ai-pei: Yuan  liu, 1988. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih liu hsueh jih chi.  Shang-hai: Shang-  hai shu tien, 1990. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih nien pu.  Ho-fei: An-hui chiao yu,  1986. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih nien p'u: 1891-1962.  Hsiang-kang:  Chung-hua shu chu hsiang kang fen chu, 1986. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih ti jih chi.  T'ai-pei: Yuan liu,  1989. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu shih ti jih chi.  Hsiang-kang: Chung-hua  shu chu hsiang kang fen chu, 1985. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih ti jih chi.  Pei-ching: Chung hua shu  chu, 1986. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Hu Shih tzu chuan.  Ho-fei: Huang-shan shu  she, 1986. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Ssu shih tzu shu.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan  she, 1983.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien;  952). 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Ssu shih tzu shu.  T'ai-pei: Yuan tung, 1959. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962.  Ssu shih tzu shu.  Shang-hai: Ya tung t'u shu  kuan, 1939. 
   
 • Hu, Shih, 1891-1962. Ts'ang hui shih cha chi.  Shang-hai: Shang- hai Ya tung t'u shu kuan, 1939. 
   
 • Hu, Tieh, 1908-.  Hu Tieh hui i lu.  Pei-ching: Hsin hua, 1987. 
   
 • Hu, Tieh, 1908-.  Hu Tieh hui i lu.  Pei-ching: Wen hua i shu chu  pan she, 1988. 
   
 • Hu, Tieh, 1908-.  Hu Tieh hui i lu.  T'ai-pei: Lien ho pao she,  1986. 
   
 • Hu, Tieh, 1908-.  Ying hou sheng ya: Hu Tieh hui i lu.  Hang-chou:  Che-chiang jen min ch'u pan she, 1986. 
   
 • Hu, Tieh-hua.  Hu Tieh-hua jih chi.  [S.l: s.n.], 
   
 • Hu, Tsung-nan.  Hu Tsung-nan shang chiang nien p'u.  [T'ai-pei: Kuo  fang pu yin chih ch'ang, 1972] 
   
 • Hu, Yu-chih.  Wo ti hui i.  Nan-ching: Chiang-su jen min ch'u pan  she, 1990. 
   
 • Hua, Hsueh-lan, 1859?-1906. Hsin ch'ou jih chi.  Shang-hai: Shang  wu, 1936. 
   
 • Hua, Shan.  Ch'ao-hsien chan ch'ang jih chi.  Ch'ung-ch'ing: Hsin   hua, 1986. 
   
 • Hua, Shan.  Ch'ao-hsien chan ch'ang jih chi.  Pei-ching: Hsin hua  ch'u pan she, 1986. 
   
 • Huang, Chao-ch'in. Wo ti hui i.  T'ai-pei: Lung wen ch'u pan she,  1989. (Chung-kuo hsieh tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Huang, Chen.  Huang shih jih chao.  T'ai-pei: Shang wu, 1971. 
   
 • Huang, Chi-kang.  Huang Chi-kang hsien sheng shou hsieh jih chi.   T'ai-pei: T'ai-wan hsueh sheng shu chu, 1977. 
   
 • Huang, Chieh, 1903-. Chung hsin jih chi.  T'ai-pei: Kuo fang pu  shih cheng pien i chu, 1990. 
   
 • Huang, Chieh, 1903-. Lao ping i wang.  T'ai-pei: Li ming, 1988. 
   
 • Huang, Chieh, 1903-. T'ien hsi tso chan jih chi.  T'ai-pei: Kuo  fang pu shih cheng pien i chu, 1982. 
   
 • Huang, Ch'iu-yun.  Feng yu nien hua.  Pei-ching: Jen min wen hsueh,  1983. 
   
 • Huang, Fu.  Feng shih An-nan shui ch'eng jih chi.  T'ai-pei: I wen,  1966. 
   
 • Huang, Fu.  Feng shih An-nan shui ch'eng jih chi.  Shang-hai: Shang  wu, 1937. 
   
 • Huang, I, 1744-1801. Sung Lo fang pei jih chi.  Shang-hai: Shang  wu, 1936. 
   
 • Huang, I, 1744-1801. Sung Lo fang pei jih chi.  T'ai-pei: I wen,  1965. 
   
 • Huang, Jen-lin, 1901-1983. Huang Jen-lin hui i lu.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh, 1984. 
   
 • Huang, Keng-huai.  Chiang lao chi.  [Chiu-lung]: Nan ching ch'u pan  she, 1950. 
   
 • Huang, K'o-ch'eng, 1902-. Huang K'o-ch'eng hui i lu.  Pei-ching:  Chieh fang chun ch'u pan she, 1989. 
   
 • Huang, Lan.  Ai yu lei: T'ai-wan yen hsin Huang Lan tzu shu.  Wu- han: Wu han ch'u pan she, 1989. 
   
 • Huang, Le-san.  Liu lan jih chi.  Shang-hai: Hsin hsin t'u shu kung  ssu, 1931. 
   
 • Huang, Lu-yin.  Lu-yin tzu chuan.  Shang-hai: Shang-hai ti i ch'u  pan she, 1934. 
   
 • Huang, Lu-yin.  Lu-yin tzu chuan.  Shang-hai: Shih tai shu chu,  1934. 
   
 • Huang, Pai-ming.  Wu tai sheng ya huan i chen.  Hsiang-kang: Fan  hua ch'u pan she, 1990. 
   
 • Huang, Pao-shih, 1901-. Hsien hua wang shih.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh, 1969. 
   
 • Huang, Shao-hung.  Wu shih hui i.  T'ai-pei: Lung wen ch'u pan she,  1989.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Huang, Tsao-hsiung, 1902-. Sheng p'ing tzu shu.  T'ai-pei: Shih  chieh shu chu, 1975. 
   
 • Huang, Tsun-san.  San shih nien jih chi.  Tzu k'an, 1933. (4 vols.) 
   
 • Huang, Wan-ch'iu.  Wo yu Liu san chieh: Huang Wan-ch'iu tzu chuan.   Kuang-hsi: Jen min, 1988. 
   
 • Huang, Wen-pi, 1893-1966.  Huang Wen-pi Meng Hsin k'ao ch'a jih chi  (1927-1930).  Pei-ching: Wen wu ch'u pan she, 1990. 
   
 • Huang, Wu-tung, 1909-. Huang Wu-tung hui i lu.  Irvine, Calif:  T'ai-wan ch'u pan she, 1986. 
   
 • Huang, Wu-tung, 1909-. Huang Wu-tung hui i lu: T'ai-wan chang lao  chiao hui fa chan shih.  T'ai-pei: Chien wei ch'u pan she,  1988. 
   
 • Huang, Yao-mien.  Tung tang: wo so ching li ti pan ko shih chi.   Shang-hai: Shang-hai wen i, 1987. 
   
 • Huang, Yen-p'ei, 1878-1965. Huang Yen-p'ei k'ao ch'a chiao yu jih  chi.  Shang-hai: Shang wu yin shu kuan, 1914. 
   
 • Huang, Yen-p'ei, 1878-1965. Huang Ying-p'ei hsien sheng ku chiu  kan i lu. [S.l.: s.n.], 1937. 
   
 • Huang, Yen-p'ei, 1878-1965. Pa shih nien lai.  Pei-ching: Wen shih  tzu liao ch'u pan she, 1982. 
   
 • Huang, Yen-p'ei, 1878-1965. Wo tsai hsueh hsi chang wo tzu chi  ming yun - Shou shu wan ch'eng hou hsieh kei t'ung chih men  p'eng yu men kung k'ai ti pao kao.  1956 
   
 • Huang, Ying, 1899-1934. Lu Yin tzu chuan.  Shang-hai: Ti i ch'u  pan she, 1934. 
   
 • Huang Shen, I-yun. I-yun hui i.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh  ch'u pan she, 1968. 
   
 • Hung-hsien-nu. Hung-hsien-nu jih chi.  Hsiang-kang: Chi wen ch'u  pan she, 1956. 
   
 • Hung, Wei-lei.  Hui i lu hsieh tso.  Pei-ching: Jen min jih pao,  1987. 
   
 • I, Chun-tso, 1898-.  Huo shao chao chia lou.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1969. 
   
 • I, Chun-tso, 1898-. I Chun-tso hui i lu.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1969-1971.  (San min wen k'u 50 ,53, 38, 92, 122) 
   
 • I, Chun-tso, 1898-. K'ang chan kuang jung chi.  Hsiang-kang: Ta  kung shu chu, 1956. 
   
 • I, Chun-tso, 1898-. Ta hu ti erh nu.  T'ai-pei: San min shu chu,  1969. 
   
 • I, Po-yao.  Pa chin ying shih erh shih nien.  Hsiang-kang: Hai pin  t'u shu kung ssu, 1989. 
   
 • I, Sheng.  Hui ssu lu - ko ming chan shih chih i tuan.       ,  1929. 
   
 • I, Yeh.  Kuei Ch'ien lu shang tsa i.  [Hsiang-kang: Chih ch'eng  ch'u pan she, 1969] 
   
 • Jen, Tung-chun. I ko nu chiao shih ti tzu shu.  Pei-ching: San  lien shu tien, 1989. 
   
 • Juan, I-ch'eng, 1905-. I-ch'eng tzu chuan nien p'u chi tzu shu.   T'ai-pei: Chung-shan hsueh shu wen hua chi chin tung shih hui,  1972. 
   
 • Juan, I-ch'eng, 1905-. Pa shih i shu.  T'ai-pei: Lien ching ch'u  pan shih yeh kung ssu tsung ching hsiao, 1984. 
   
 • Jung, Ching, 1859-1917. Jung Ching jih chi.  Hsi-an: Hsi-pei ta  hsueh ch'u pan she, 1986. 
   
 • Jung, Hung, 1828-1912. Hsi hsueh tung chien chi.  Shang-hai: Shang  wu yin shu kuan, 1915. 
   
 • Jung, Hung, 1828-1912. Hsi hsueh tung chien chi.  T'ai-pei: Wen  hai ch'u pan she, 1973. 
   
 • Jung, Nai-hsuan.  Jen-sou tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Wen hai  ch'u pan she.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 65- 66). (with Miao, Chuan-sun.  I-feng-lao-jen jih chi). 
   
 • Kai, Chiao-t'ien, 1888-.  Fen mo ch'un chiu.  Pei-ching: Chung-kuo  hsi chu ch'u pan she, 1958. 
   
 • Kang, Yu-wei, 1858-1927. Kang Nan-hai shou hsien t'o hsien ching  kuo.  T'ai-pei: Shih chien shu chu, 1971.  (Chung-kuo hsueh  shu ming chu, ti ch'i chi) 
   
 • Kang, Yu-wei, 1858-1927. Kang Nan-hai tzu ting nien p'u.  T'ai- pei: Kuang wen shu chu, 1971.  (Chung-kuo li tai ming jen nien  p'u hui pien ti i chi:58) 
   
 • Kang, Yu-wei, 1858-1927. Kang Nan-hai tzu ting nien p'u.  T'ai- pei: Wen hai ch'u pan she. 
   
 • K'ang, Yu-wei, 1858-1927. K'an Nan-hai hsien sheng liu shih hui i   shih p'ien.  Hsiang-kang: Chung shan t'u shu kung ssu, 1973. 
   
 • Kao, Ching-hsin.  Pei-p'ing hui i lu.  Tai-chung: Ching hsin i she,  1967. 
   
 • Kao, Ling-feng.  I ko hsiao ch'ou ti tu pai: Kao ling-feng ti yu  chung jih chi.  T'ai-pei: Huang kuan, 1985. 
   
 • Kao, Nan.  Keng tzu jih chi: pa chuan.  T'ai-pei: T'ai-wan hsuen  sheng shu chu, 1976.  (CHung-kuo shih hsuen ts'ung shu hsu  pien: 43) 
   
 • Ken-shu.  Hu k'ou sheng ya.  Ken-shu k'ou shu, Ch'en-hang cheng li,  Hsiao-ting hui t'u.  Hsiang-kang: Ch'ao yang ch'u pan she,  [1972] 
   
 • Keng, Piao.  Keng Piao hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang chun ch'u  pan she, 1991. 
   
 • Ko, Kun-shan, 1890-. Yu chai pa shih chien shu.  T'ai-pei: [  ],  1972. 
   
 • K'o, T'ai-shan.  Nien nien hui i
   
 • Koo, V.K. Wellington. Ku Wei-chun hui i lu.  Pei-ching: Chung hua,  1983. 
   
 • Ku, Cheng-ch'iu.  Ku Cheng-ch'iu ti wu t'ai hui ku.  Pei-ching: pao  wen t'ang shu tien, 1987; T'ai-pei: Shih pao wen hua ch'u pan  shih yeh yu hsien kung ssu, 1976. 
   
 • Ku, Chieh-kang, 1893-. Hsi pei k'ao ch'a jih chi.  [S.l.]: Chung- kuo pien chiang shih ti yen chiu chung hsin, 1983. 
   
 • Ku, Chieh-kang, 1893-. Ku Chieh-kang tu shu pi chi.  T'ai-pei:  Lien ching, 1990. 
   
 • Ku, Chih-kang, 1893-. Ku shih pien tzu hsu in Ku shih pien.   Hsiang-kang: Tai p'ing shu chu, 1962, v. 1, pp. 5-103. 
   
 • Ku, Chih-chung.  Pao jen sheng ya.  Chiang-su: Chiang-su ku chi  ch'u pan she, 1987? 
   
 • Ku, Wei-chun.  Ku Wei-chun hui i lu.  Pei-ching: Chung-hua shu chu,  1983. 
   
 • Ku, Wei-wei, 1960-. 16 sui, Pei-p'ing.  T'ai-pei: Ming jen ch'u  pan she, 1980. 
   
 • Ku, Wei-wei, 1960-. Tsu kuo, wo ti ch'in niang.  T'ai-pei: Ming  jen ch'u pan she, 1980. 
   
 • Ku, Wei-wei, 1960-.  Wo chia tsai T'ien-an men hou mien.  T'ai-pei: 
   Ming jen ch'u pan she, 1980. 
   
 • Ku, Yu-hsiu, 1902-.  I-ch'iao tzu ting nien p'u in Ku I-ch'iao  ch'uan chi.  T'ai-pei: Shang wu, 1961, v. 3. 
   
 • Kuan, Liang.  Kuan Liang hui i lu.  Shang-hai: Shang-hai shu hua  ch'u pan she, 1984. 
   
 • Kuan, Wen-wei, 1904-.  Kuan Wen-wei hui i lu.  Pei-ching: Jen min 
   ch'u pan she, 1985. 
   
 • Kuan, Wen-wei, 1904-.  Kuan wen-wei hui i lu hsu pien.  Pei-ching: 
   Jen min ch'u pan she, 1988. 
   
 • Kuang, Lu, 1900-.  Kung Lu hui i lu.  T'ai-pei: Wen hsin shu tien,  1964. 
   
 • Kuei, Chun-heng.  Sheng huo tsai k'ang chan ta shih tai i ko shao  nien ti jih chi.  T'ai-pei: [s.n.], 1972. 
   
 • Kuei, Hua-shan, 1896-.  Fei-lu-pin yu chung hui i lu.  Shang-hai:  Hua chia t'ou tzu chien yeh kung ssu, 1947. 
   
 • Kuei, Hua-shan, 1896-.  Fei-lu-pin yu chung hui i lu.  Shang-hai:  Chung kuo yin shu kuan, 1947. 
   
 • Kuei, Hua-shan, 1896-.  Kuei Hua-shan pa shih hui i.  Hsiang-kang:  Hsiang-kang hua chiao t'ou tzu shih yeh kung ssu, 1975. 
   
 • Kuei, Hua-shan, 1896-.  Kuei Hua-shan chiu shih i shu.  Hsiang- kang: Hsiang-kang hua chiao t'ou tzu shih yeh kung ssu, 1986. 
   
 • Kung, Chia-nung, 1912-.  Kung Chia-nung tseng ying hui i lu.   T'ai-pei: We hsin shu tien, 1967. 
   
 • Kung, Ch'u, 1901-.  Hui i.  Hsiang-kang: Ming pao yueh k'an she,  1978. 
   
 • Kung, Ch'u, 1901-.  Wo yu hung chun.  Hsiang-kang: Ta chung hua. 
   
 • Kung, Hsuan-wu.  Kung Hsuan-wu hui i.  T'ai-pei: Shih pao wen hua,  1991. 
   
 • Kung, Te-po, 1891-.  Kung Te-po hui i lu.  Hsiang-kang: Hsin wen  tien ti she, 1963. 
   
 • Kung, Te-po, 1891-.  Kung Te-po hui i lu.  T'ai-pei: Lung wen ch'u  pan she, 1989.  (Chung kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Kung, Ts'ung-chou.  Kung Ts'ung-chou hui i lu.  Pei-ching: Chieh  fang chun, 1989. 
   
 • Kuo, Chao-hua.  Liu shih tzu shu.  T'ai-pei: Kuang wen, 1970. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Ch'ung tsao shih nien.  Shang-hai: Hsien  tai shu chu, 1933. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Ch'ung tsao shih nien hsu pien.  Shang-hai:  Pei hsin shu chu, 1946. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Hai-tao.  Shang-hai: Hsin wen i ch'u pan,  1951. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Mo-jo tzu chuan.  Hsiang-kang: San Lien shu  tien, 1978. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Ko min ch'un ch'iu.  Shang-hai: Hai yen shu  tien, 1947. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Ko min ch'un ch'iu.  Shang-hai: Hsin wen i  ch'u pan she, 1956. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Kuei kuo mi chi
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Shao nien shih tai.  Shang-hai: Hai yen shu  tien, 1947. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  T'ung nien shih tai.  Shang-hai: Ho chung  shu tien, 1936. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Wo ti t'ung nien.  Hsiang-kang: Wen hsueh  ch'u pan she, 1963. 
   
 • Kuo, Mo-jo, 1892-1978.  Wo ti yu nien.  Shang-hai: Chuan chiu shu  tien, 1947. 
   
 • Kuo, Pi, 1301-1355.  Kuo T'ien-hsi shou shu jih chi.  Shang-hai:  Ku tien wen hsueh ch'u pan she, 1958. 
   
 • Kuo, Pi, 1301-1355.  Kuo T'ien-hsi jih chi.  T'ai-pei: I wen,  1966. 
   
 • Kuo, Sung-t'ao.  Kuo Sung-tao jih chi.  Ch'ang-sha: Hu-nan jen min,  1983. 
   
 • Kuo, Sung-tao.  Yu-ch'ih lao jen tzu hsu.  T'ai-pei: Wen hai ch'u  pan she.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 107-108). 
   (with Chu, Hung-chang.  Tsung jung chi lueh.) 
   
 • Kuo, Te-ch'uan.  K'ang chan shih chi chu mei wu kuan hui i shih lu   (i).  T'ai-pei: Kuo fang pu shih cheng pien i chu, 1985. 
   
 • Kuo, Teng-feng.  Li tai tzu hsu chuan wen ch'ao.  Shang-hai: Shang  wu yin shu kuan, 1937. 
   
 • Lai, K'ai-yuan.  Lai K'ai-yuan shih wen chi, tzu chuan, chi nien  hsien shih lo yeh chi.  Hsiang-kang: Ch'i ming yin shua kung  ssu, 1951. 
   
 • Lan, Jui.  Wo ti k'ung su -- chen tuei ma kung mang mu tou cheng  mien tsao.  [S.l.:s.n.], 1951. 
   
 • Lang, P'ing, 1960-.  Lang P'ing jih chi yu shu hsin.  Pei-ching:   Jen min t'i yu ch'u pan she, 1986. 
   
 • Lao, Nai-hsuan, 1843-1921.  Le sou tzu t'ing nien p'u.  T'ai-pei:  Kuang wen shu chu, 1971. (Chung-kuo li tai ming jen nien p'u  hui pien ti i chi 53). 
   
 • Lao, She, 1898-1966.  Lao She sheng huo yu ch'uang tso tzu shu.   Hsiang-kang: San lien shu tien, 1980. 
   
 • Lee, Shao-ch'ang, 1891-.  Pan sheng tsa chi.  T'ai-pei: Wen hai  ch'u pan she, 1979.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan  hsu pien; 695). 
   
 • Lei, Chen, 1897-1979.  Lei Chen hui i lu.  T'ai-pei: Kuei kuan t'u  shu, 1989. 
   
 • Lei, Chen, 1897-1979.  Lei Chen hui i lu: Wo ti mu ch'in hsu p'ien.   Hsiang-kang: Ch'i shih nien tai tsa chih she, 1978. 
   
 • Lei, Chen, 1897-1979.  Lei Chen jih chi.  T'ai-pei: Kuei kuan t'u  shu, 1989. 
   
 • Lei, Feng, 1939-1962.  Lei Feng jih chi hsuan: 1959-1962.  Pei- ching: Jen min, 1973. 
   
 • Lei, Feng, 1939-1962.  Lei Feng jih chi shih wen hsuan: 1958-1962.   Pei-ching: Chan shih, 1982. 
   
 • Lei, Feng, 1939-1962.  Lei Feng jih chi: 1959-1962.  Pei-ching:  Chieh fang chun, 1964. 
   
 • Lei, Feng, 1939-1962.  Lei Feng jih chi.  [S.l.]: Mao chu hsi ti  hao chan shih Lei Feng chi nien kuan, 
   
 • Lei, Hsiao-tsen.  Wo ti sheng huo shih.  T'ai-pei: Tzu yu t'ai  p'ing yang wen hua shih yeh kung ssu, 1965. 
   
 • Leng, Hsin.  Ts'ung tsan chia kang chan tao mu tu Jih chun t'ou  hsiang.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh, 1967. 
   
 • Li, Ao, 1935-.  Li Ao tzu chuan yu hui i.  Pei-ching: Jen min wen  hsueh, 1990. 
   
 • Li, Ao, 1935-.  Li Ao tzu chuan yu hui i hsu chi.  T'ai-pei: Wen  hsin shu tien, 1990. 
   
 • Li, Ao, 1935-.  Ta hsueh hou ch'i jih chi.  T'ai-pei: [s.n.], 1966. 
   
 • Li, Ch'ang-mao.  Wo shih tse yang hsueh che hsueh yung che hsueh  ti.  Shang-hai: Shang-hai jen min ch'u pan she, 1970. 
   
 • Li, Chao-tsai.  Kuei fu i sheng.  T'ai-pei: Ho Mu-hsia, 1986. 
   
 • Li, Cheng-i.  San shih nien lai chia kuo.  Kowloon: Chen hua ch'u  pan she, 1961. 
   
 • Li, Chi.  Wo ti sheng p'ing.  Shang-hai: Ya tung tu shu kuan, 1933. 
   
 • Li, Chi-hung, 1882-.  Li Chi-hung tzu chuan.  Tai-pei?:        ,  1966?. 
   
 • Li, Chi-hung, 1882-.  Pai nien i meng chi.  T'ai-pei: Wen hai ch'u  pan she. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien;  423). 
   
 • Li, Ch'iao-p'ing, 1897-.  Ch'i shih hui i.  T'ai-pei:       , 1964. 
   
 • Li, Chien-chen.  Chung hsueh sheng jih chi.  Hsiang-kang: Chiao  shang ch'u pan she, 1952. 
   
 • Li, Chien-hsing.  Yeh kuang wu shih nien.  T'ai-pei: Lung wen ch'u  pan she.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Li, Chih-Ch'ang.  Tan kuei t'ang tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Wen  hai.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien; 11). 
   
 • Li, Chin-chou, 1905-.  Hsi-an shih pien ch'in li chi.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh, 1972.  (Chuan chi wen hsueh ts'ung shu;  56). 
   
 • Li, Chu-kuei, 1904-.  Li Chu-kuei hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang  chun ch'u pan she, 1986. 
   
 • Li, Chun-feng.  Liu shih hui i.  Tai-pei?: [s.n.], 1982?. 
   
 • Li, Chun-sheng.  Tung yu liu shih ssu jih sui pi.  T'ai-pei: Wen  hai ch'u pan she, 1978? 
   
 • Li, Chung-chueh.  Ch'ieh wan lao jen ch'i shih sui tzu shu.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1974. 
   
 • Li, Chung-chueh.  Ch'ieh wan lao jen ch'i shih sui tzu shu.   [S.l.]: Chung hua shu chu, 1922. 
   
 • Li, Fang-shih.  Chung-kuo jen wu nien chien 1990, 1991.  Pei-ching:  Hua i ch'u pan she, 
   
 • Li, Fei-kan, 1905-.  I.  Shang-hai: Wen hua sheng huo ch'u pan she,  1949. 
   
 • Li, Feng-pao, 1834-1887.  Shih Te jih chi.  T'ai-pei: I wen, 1966. 
   
 • Li, Han-hsiang.  San shih nien hsi shuo ts'ung t'ou.  Hsiang-kang:  T'ien ti t'u shu kung ssu, 1983. 
   
 • Li, Han-hsiang.  San shih nien hsi shuo ts'ung t'ou.  T'ai-pei:  Lien ching ch'u pan shih yeh kung ssu, 1982. 
   
 • Li, Han-hun, 1895-.  Li Han-hun chiang chun jih chi.  Hsiang-kang:  Lien i, 1975. 
   
 • Li, Hsien-wen, 1902-.  Li Hsien-wen tzu chuan.  T'ai-pei: T'ai-wan  shang wu yin shu kuan, 1970. 
   
 • Li, Hsing-yuan.  Li Hsing-yuan jih chi.  Pei-ching: Chung hua,  1987. 
   
 • Li, Hsiu-ch'eng.  Chung wang Li Hsiu-ch'eng tzu chuan chen chi.   Shang-hai: Shang-hai ch'u pan kung ssu, 1954. 
   
 • Li, Hsiu-ch'eng.  Chung wang Li Hsiu-ch'eng tzu shu shou kao.   Pei-ching: K'o hsueh ch'u pan she, 1958. 
   
 • Li, Huang.  Hsueh tun shih hui i lu.  T'ai-pei: Chuan chi wen  hsueh, 1973. 
   
 • Li, Hung-p'u.  Ti yu.  Pei-p'ing: Ta ch'eng yin shu she, 1948. 
   
 • Li, I-min.  Li I-min hui i lu.  Ch'ang-sha: Hu-nan jen min ch'u pan  she, 1986. 
   
 • Li, Jung-hui.  Wo ti hui i  Hsin hua jih pao ti hui i.  Ch'ung- ch'ing: Ch'ung-ch'ing jen min ch'u pan she, 1959, pp. 118-129. 
   
 • Li, Ku-fan, 1894-.  Wo ti sheng huo.  Kowloon:  Yu-lien shu pao fa  hsing kung ssu, 1961. 
   
 • Li, Ku-fan, 1894-.  Yu lu tzu chuan nien p'u.  Hsiang-kang: Yu yang  shu pao fa hsing kung ssu, 1963. 
   
 • Li, Kuang-hui, 1919-.  Ts'ung lin cheng cha san shih nien.  T'ai- pei: Lin pai ch'u pan she, 1975. 
   
 • Li, Li.  Ssu shih pa t'ien.  Hsiang-kang: San lien shu tien, 1983. 
   
 • Li, Li.  Ssu shih pa t'ien.  Pei-ching: Tso chia ch'u pan she,  1954. 
   
 • Li, Li.  Wu wo feng yueh san shih nien.  T'ai-pei: Shih shih ch'u  pan she, 1958. 
   
 • Li, Li-hua.  Li Li-hua ti tso jih, chin jih, ming jih.  T'ai-pei:  Hua pao she, 1969. 
   
 • Li, Lieh-chun, 1883-.  Li Lieh-chun chiang chun tzu chuan.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1971.  (Chi nien Chung hua min  kuo chien kuo liu shih chou nien shih liao hui kan; 51-52). 
   
 • Li, Lieh-chun, 1882-.  Li Lieh-chun chiang chun tzu chuan.  [S.l.]:  San hu t'u shu she, 1944. 
   
 • Li, Lieh-chun, 1882-.  Li Lieh-chun tzu chuan.  [S.l.]: San hu t'u  shu she ch'ien yin pen, 1944. 
   
 • Li, Lun-kao, 1900-.  Ch'i hsien tzu chuan.  Tai-pei:       , 1969. 
   
 • Li, Pao-ch'en, 1907-.  Shan mu chai hua tang nien.  T'ai-pei: Chuan  chi wen hsueh ch'u pan she, 1967 
   
 • Li, P'ei-ching.  Chu hsien tao jen tzu shu nien p'u.  T'ai-pei: Wen  hai, 
   
 • Li, P'in-hsien, 1892-.  Li P'in-hsien hui i lu.  T'ai-pei: Chung  wai t'u shu ch'u pan she, 1973. 
   
 • Li, Ping-shu.  Chieh wan lao jen chi shih sui tzu hsu.  T'ai-pei:  Wen hai, 1974. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu  pien; 46). 
   
 • Li, Po.  Chan ti jih chi.  Han-k'ou: Shang-hai tsa chih kung ssu,  1938. 
   
 • Li, P'u-sheng, 1896-.  Wo pu shih tzu ti mu ch'in.  T'ai-pei: Chuan  chi wen hsueh ch'u pan she, 1966. 
   
 • Li, Shao-ch'ang, 1891-.  Feng shan tsa chi.  Shang-hai: Ching nien  hsieh hui shu chu, 1941. 
   
 • Li, Shao-ch'ang, 1891-.  Pan sheng tsa chi.  Shang-hai: Ch'ing nien  hsieh hui shu chu, 1941. 
   
 • Li, Shih-chieh, 1928-.  K'u hsueh chi -- fu chuan chih shu fa.   T'ai-pei: chu che, 1971. 
   
 • Li, Shu-fen.  Hsiang-kang wai k'o i sheng - liu shih nien hui i  lu).  Hsiang-kang: 
   
 • Li, shu-hua, 1890-.  Chieh lu chi.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh  ch'u pan she, 1967. 
   
 • Li, T.G. (Tsi-gziou), 1909-.  A China past: military and  diplomatic memoris.  Lanham, MD: University Press of America,  c1989. 
   
 • Li, Tsuan-cheng.  Hung chih lang hui i lu.  T'ai-pei: Kuo li Cheng  chih ta hsueh hsiao yu hui, 1972. 
   
 • Li, Tsung-huang.  Chu t'ien hui i lu.  Nan-ching: Chung-kuo ti fang  tzu chih hsueh hui, 1948. 
   
 • Li, Tsung-huang.  Li Tsung-huang hui i lu.  T'ai-pei: Chung-kuo ti  fang tzu chih hsueh hui, 1972. 
   
 • Li, Tsung-jen, 1891-1969.  Li Tsung-jen hui i lu.  Nan-ning: Kuang- hsi jen min ch'u pan she, 1980. 
   
 • Li, Tsung-jen, 1891-1969.  Li Tsung-jen hui i lu.  Hsiang-kang: Nan  yueh, 1987. 
   
 • Li, Tsung-jen, 1891-1969.  Li Tsung-jen hui i lu.  Nan-ning: Kuang- hsi jen min ch'u pan she, 1988. 
   
 • Li, Tsung-jen, 1891-1969.  Li Tsung-jen hui i lu.  T'ai-pei: Hsiao  yuan ch'u pan she, 1989. 
   
 • Li, Tung-fang, 1901-.  P'ing fan ti wo.  T'ai-pei: Wen hsin shu  tien, 1963. 
   
 • Li, Tz'u-ming, 1830-1894.  T'ao hua sheng chieh an jih chi.   T'ai-pei: T'ai-wan shang wu yin shu kuan, 1973. 
   
 • Li, Tz'u-ming, 1830-1894.  Yueh man t'ang jih chi
   
 • Li, Tz'u-ming, 1830-1894.  Yueh man t'ang kuo shih jih chi.  T'ai- pei: Wen hai ch'u pan she, 1978. 
   
 • Li, Wei-min, 1909-1975.  Ti hsia feng huo: ko ming hui i lu.  Shen- yang: Ch'un feng wen i ch'u pan she, 1980. 
   
 • Liang, Chang-chu, 1775-1849.  T'ui an tzu ting nien p'u.  T'ai-pei:  Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Liang, Chang-chu, 1775-1849.  T'ui an tzu ting nien p'u.  T'ai-pei:  Wen hai ch'u pan she, 1969. 
   
 • Liang, Chen-tung.  Liang tzu cheng Chen-tung nien p'u chu kao.   T'ai-chung: T'ai-wan sheng wen hsieh wei yuan hui, 1989. 
   
 • Liang, Hsiao-sheng, 1949-.  Ts'ung Fu-tan tao Pei-ying.  Shang-hai:  Shang-hai wen i, 1987. 
   
 • Liang, Pin, 1914-.  I ko hsiao shuo chia ti tzu shu.  Pei-ching:  Chung-kuo ch'ing nien ch'u pan she, 1991. 
   
 • Liang, Shih-ch'iu, 1901-.  Ching hua pa nien.  T'ai-pei: Ch'ung  kuang wen i ch'u pan she, 1962. 
   
 • Liang, Shih-ch'iu, 1901-.  Chiu shih tsa i.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh ch'u pan she, 1971. 
   
 • Liang, Shih-ch'iu, 1901-.  Huai yuan meng i.  T'ai-pei: Yuan tung, 
   1975. 
   
 • Liang, Shih -chiu, 1901-.  Wo ti ti i pu.  T'ai-pei: Shih pao ch'u  pan kung ssu, 1979. 
   
 • Liang, Shu-ming, 1893-.  I wang t'an chiu lu.  Pei-ching: Chung-kuo  wen shih ch'u pan she, 1987. 
   
 • Liang, Shu-ming, 1893-.  Tzu shu.  Shang-tung: Hsiang ts'un chien  she yen chiu yuan ch'u pan she, 1935. 
   
 • Liang, Shu-ming, 1893-.  Tzu shu wu chung.  T'ai-pei: Lung wen ch'u  pan she, 1990.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Liang, Shu-ming, 1893-.  Wo ti nu li yu fan hsing.  Kuei-lin: Li  chiang ch'u pan she, 1987. 
   
 • Liang, Shu-ming, 1893-.  Wo ti tzu hsueh hsiao shih.  Shang-hai:  Hua hua shu tien, 1947. 
   
 • Liao, Ching-wen.  Hsu Pei-hung i sheng: wo ti hui i.  Pei-ching:  Chung-kuo ch'ing nien ch'u pan she, 1982. 
   
 • Lien, Shih-sheng.  Hui shou ssu shih nien.  Singapore: Hsing-chou 
   shih chieh shu chu, 1963. 
   
 • Ling, Keng.  T'ien ch'ou: I ko Chung-kuo ch'ing nien ti tzu shu.   Hsiang-kang: Hsin ching ch'uan po kung ssu, 1972. 
   
 • Lin, Ch'ing-hsia.  Lin Ch'ing-hsia tzu shu.  Pei-ching: Chung-kuo  tien yin kung ssu, 1987. 
   
 • Lin, Hai-yin.  Chia chu shu fang pien: wo ti ching wei erh hui i  lu.  T'ai-pei: Ch'un wen hsueh ch'u pan she, 1988. 
   
 • Lin, I-chung, 1887-.  Pa shih hui ku.  1969. 
   
 • Lin, Le-ming.  Hai kuan fu wu san shih wu nien hui i lu.  Hsiang- kang: Lung men shu tien, 1982. 
   
 • Lin, Lien-yu.  Hui i p'ien p'ien lu.  Chi-lung-p'o: Ma-lai-hsi-ya  lien ho pang hua hsiao chiao shih tsung hui ch'u pan wei yuan  hui, 1964. 
   
 • Lin, Pei-li, 1916-.  Erh shih chi nien ti lu ch'eng in Nu tso chia  tzu chuan hsuan chi.  Chung-ch'ing: Keng yun ch'u pan she,  1944, pp. 94-160. 
   
 • Lin, Po-ch'u, 1885-1960.  Lin Po-ch'u jih chi.  Ch'ang-sha: Hu-nan  jen min, 1984. 
   
 • Lin, Po-ch'u, 1885-1960.  Lin Po-ch'u jih chi: August 1913 to  September 1914 and January 1916 to September 1917.  Ch'ang- sha: Hu-nan jen min, 1984. 
   
 • Lin, Po-ch'u, 1885-1960.  Lin Po-ch'u jih chi, 1926 nien 7 yueh -  1927 nien 6 yueh.  Pei-ching: Chung kung chung yang tang hsiao  ch'u pan  she, 1981. 
   
 • Lin, T'ien-yu, 1913-.  Hsiang ya chih t'a meng hui lu.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1975. 
   
 • Lin, Tse-hsu, 1785-1850.  Lin Tse-hsu chi: jih chi.  Pei-ching:  Chung hua shu chu, 1962. 
   
 • Lin, Tse-hsu.  Lin wen chung kung jih chi.  T'ai-pei: Wen hai ch'u  pan she.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien;  41). 
   
 • Lin, Tung-ch'en, 1906-.  Jen huan ku ying.  Kao-hsiung: San hsin  ch'u pan she, 1975. 
   
 • Lin, Yu-t'ang, 1895-.  Lin Yu-t'ang tzu chuan.  [S.l.:s.n.], 19- 
   
 • Lin, Yu-t'ang, 1895-.  Lin Yu-t'ang tzu chuan in Chuan chi wen  hsueh, v. 12, no. 3-4, 6 (T'ai-pei: Mar-Apr, June 1967). 
   
 • Ling, Hung-hsun, 1894-.  Chi shih tzu shu.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1968.  (San min wen ku; 30). 
   
 • Ling, Hung-hsun, 1894-.  Ling Hung-hsun tzu ting nien p'u.  Tai- pei: Chung-kuo chiao t'ung chien she hsueh hui, 1973. 
   
 • Ling, Hung-hsun, 1894-.  Shih liu nien chu lu sheng ya.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh, 1968.  (Chuan chi wen hsueh ts'ung shu;  28). 
   
 • Ling, Kuang-tien.  I wang hsi: i ko I tsu t'u ssu ti tzu shu.   K'un-ming: Yun-nan jen min ch'u pan she, 1988. 
   
 • Lipper, Elinor, 1912-.  Shih i nien hung ying hsieh lei.  Hsiang- kang: Tzu jan jih pao she, 1952. 
   
 • Liu, Chen, 1912-.  Lao sheng tzu shu.  T'ai-pei: T'ai-wan chung hua  shu chu, 1979. 
   
 • Liu, Chen, 1912-.  I ko chiao yu kung tso che ti tzu shu.  T'ai- pei: T'ai-wan shang wu, 1965. 
   
 • Liu, Chen, 1912-.  Liu Chen hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang chun,  1990. 
   
 • Liu, Ch'eng-chih, 1882-1946.  Chiao yu jih lu.  T'ai-pei: Wen hai  ch'u pan she,  1976.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan  hsu pien; 341-345). 
   
 • Liu, Ch'eng-chih, 1882-1946.  Hsin min t'ang jih chi.  T'ai-pei:  Wen hai, 1976.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu  pien ; 346-350). 
   
 • Liu, Cheng-ming, 1904-.  Man-ku-lao" ts'ung chun chi.  [Hsiang- kang: s.n.], 1982 or 1983. 
   
 • Liu, Chi-hung, 1904-.  Chiao yu sheng ya man t'an.  T'ai-pei: Tai- wan shang wu, 1986. 
   
 • Liu, Ch'i-jui, 1900-.  Liu shih tzu shu.  [S.l.: s.n.], 1959. 
   
 • Liu, Chien-ch'un.  Chien k'un shao nien hsien.  T'ai-pei: T'ai-wan  Shang wu, 1971. 
   
 • Liu, Chien-ch'un.  Yin ho i wang.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh,  1966. 
   
 • Liu, Chien-ch'un.  Yin ho i wang.  T'ai-pei: Jung t'ai yin shu  kuan, 1966. 
   
 • Liu, Chih.  Wo ti hui i.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she.  (Chin  tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien; 870). 
   
 • Liu, Chih.  Wo ti hui i.  T'ai-pei: Kuang lung wen chu tsung ching  hsiao, 1966. 
   
 • Liu, Chih.  Wo ti hui i.  T'ai-pei: Jung t'ai yin shu kuan, 1966. 
   
 • Liu, Hang-ch'en.  Jung mu pan sheng.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan  she, 1978?. 
   
 • Liu, Hsi-wu.  Liao t'an tzu chuan.  Tai-pei?: [s.n.], 1975. 
   
 • Liu, Hsiao-ch'ing.  Wo ti ku lien-Liu Hsiao-ch'ing.  Pei-ching:  Nung ts'un tu wu ch'u pan she, 1988. 
   
 • Liu, Hsueh-hsun.  Yu li Jih-pen kao ch'a shang wu jih chi.  Tai- pei: Wen hai ch'u pan she.  (Chin tai Chung-kuo shih liao  ts'ung kan; 829). 
   
 • Liu, I-min.  Chi che sheng ya san shih nien.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh, 1989. 
   
 • Liu, Ju-ming, 1895-.  Liu Ju-ming hui i lu.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh ch'u pan she, 1966. 
   
 • Liu, Le-ming.  Hai kuan fu wu san shih wu nien hui i lu.  Hong  Kong: Lung men shu t'ien, 1982. 
   
 • Liu, Li.  Ch'in hsueh p'ien.  Hsiang-kang: Hung yeh shu chu, 1962. 
   
 • Liu, Pai-yu.  Pai-yu tzu chuan
   
 • Liu, P'ei-ch'u.  Fu sheng lueh ying chi.  T'ai-pei:  Cheng chung  shu chu, 1968. 
   
 • Liu, Pin-yen, 1925-.  Liu Pin-yen tzu chuan.  T'ai-pei: Shih pao  wen hua, 1989. 
   
 • Liu, Pin-yen, 1925-.  Wo ti jih chi.  Changsha: Hunan jen min,  1986. 
   
 • Liu, Po-ch'eng, 1892-.  Hui ku ch'ang cheng.  Pei-ching: Chieh fang  chun wen i she, 1975. 
   
 • Liu, Po-ch'eng, 1892-.  Liu Po-ch'eng hui i lu.  Shang-hai: Shang- hai wen i ch'u pan she, 1981. 
   
 • Liu, Shao-ming, 1934-.  Ch'ih ma ling shu ti jih tzu.  T'ai-pei:  Ch'en chung ch'u pan she, 1970. 
   
 • Liu, Shao-ming, 1934-.  Lu hua shuang nung ti jih tzu.  T'ai-pei:  Ssu chi ch'u pan shih yeh yu hsien kung ssu, 1981. 
   
 • Liu, Shao-t'ang, 1921-.  Hung se Chung-kuo ti p'an t'u.  T'ai-pei:  Hsin Chung-kuo ch'u pan she, 1952. 
   
 • Liu, Shih-shun, 1900-.  Ch'u shih Chia-na-ta hui i.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1972. 
   
 • Liu, Ta-chieh, 1904-.  San-erh k'u hsueh chi.  shang-hai: Pei hsin 
   shu chu, 1935. 
   
 • Liu, Ta-p'eng.  T'ui-hsiang chai jih chi.  Shang-hsi: Shang-hsi jen  min, 1990. 
   
 • Liu, Te-wen, 1899-.  Liu shi nien lai.  Hsiang-kang: Ch'ung hsin  yin shua kung ssu, 1971. 
   
 • Liu, Wu-chi.  Liu Ya-tzu nien p'u.  Pei-ching: Chung-kuo she hui  k'o hsueh, 1983. 
   
 • Liu, Wu-chi.  Liu Ya-tzu wen chi: tzu chuan, nien p'u, jih chi.   Shang-hai: Shang-hai jen min, 1986. 
   
 • Liu, Ya-tzu, 1887-1958.  Tzu chuan, nien p'u, jih chi.  Shang-hai:  Shang-hai jen min, 1986. 
   
 • Liu, Yu-lun, 1905-.  Huan nan yu lu.  T'ai-pei: Ch'ing liu ch'u pan  she, 1973. 
   
 • Liu-ling-t'ung, 1924-.  Chu ching lu shang wu shih nien.  Shang- hai: Shang-hai wen i ch'u pan she, 1988. 
   
 • Lo, Chia-lun, 1897-1969.  Shih che ju ssu chi.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh, 1967. 
   
 • Lo, Chih-yuan.  Sheng huo tsai k'u nan chung
   
 • Lo, Erh-kang.  Shih men wu nien chi in Chuan chi wen hsueh, v. 2,  no. 5 (T'ai-pei: Mar 1963), pp. 34-45. 
   
 • Lo, Kuang, 1911-.  Tai-pei ch'i nien shu wang.  T'ai-pei: T'ai-wan  hsueh sheng shu chu, 1979. 
   
 • Lo, Ping-chang.  Lo kung nien p'u.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she.   (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 144). 
   
 • Lo, Ping-chang.  Lo kung nien p'u.  T'ai-pei: Kuang wen shu chu,  1971. 
   
 • Lo, Sha.  I ko nu hsing ti tzu shu.  Hsiang-kang: Chuan lo t'u shu  kung ssu, 1954. 
   
 • Lo, Ssu-chu, 1764-.  Lo Chuang-yung kung nien p'u.  T'ai-pei: Wen  hai ch'u pan she, 1971. 
   
 • Lo, Ssu-chu, 1764-.  Lo Chuang-yung kung nien p'u.  T'ai-pei: Kuan  wen shu chu, 1971. 
   
 • Lo, Tun-wei, 1897-1965.  Wu shih nien hui i lu.  T'ai-pei: Chung- kuo wen hua kung ying she, 1952. 
   
 • Lo, Yu-feng, 1911-.  Wo yu Sung Lien-chung chiang chun.  Tai-pei?:  [  ], 1967. 
   
 • Lu, Cheng-tsao, 1905-.  Chi chung hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang  chun ch'u pan she, 1984. 
   
 • Lu, Cheng-tsao, 1905-.  Lu Cheng-tsao hui i lu.  Pei-ching: Chieh  fang chun ch'u pan she, 1988. 
   
 • Lu, Hsiao-mei.  Hsin nu hsing ti jih chi.  Shang-hai: Hsi wang ch'u  pan she, 1938. 
   
 • Lu, Hsun, 1881-1936.  Lu Hsun tzu shu.  Hsiang-kang: Wen hsin shu  tien, 1973. 
   
 • Lu, Hsun, 1881-1936.  Lu Hsun tzu shu.  T'ai-pei: Lung wen ch'u pan  she.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Lu, Hsun, 1881-1936.  Lu Hsun shou kao chuan chi, jih chi.  Pei- ching: Wen wu, 1978. 
   
 • Lu, Hsun, 1881-1936.  Lu Hsun shou kao chuan chi, jih chi.  Pei- ching: Wen wu, 1979. 
   
 • Lu, Huan-kuang, 1886-.  Jen sheng pa shih nien.  T'ai-pei: [s.n.],  1966. 
   
 • Lu, K'uei.  A-k'uei hui i lu.  Hsiang-kang: Mei lun yin wu shu chu,  1953. 
   
 • Lu, Lung-chi, 1630-1693.  San-yu-t'ang jih chi.  T'ai-pei: I wen,  1967. 
   
 • Lu, Lung-chi, 1630-1693.  San-yu t'ang jih chi.  Shang-hai: Shang  wu, 1936. 
   
 • Lu, Mang.  Yeh sheng huo - erh shih nien pao chih sheng ya kan k'u  lu.  Ch'ung ch'ing: Tu li ch'u pan she, 1945 
   
 • Lu, Pao-chung.  Lu wen shen kung nien p'u.  T'ai-pei: Kuang wen shu  chu, 1971 
   
 • Lu, Pao-chung.  Lu wen shen kung nien p'u.  T'ai-pei: Wen hai ch'u  pan she, 1970. 
   
 • Lu, Shao-chi, 1899-.  I ko chung hsueh chiao yuan ti tzu shu.   T'ai-pei: Tan chiang shu chu, 1965. 
   
 • Lu, Shao-chi, 1899-.  Ts'ung chiao shih tao chiao shou: i ko chung  hsueh chiao shih sheng wei ta hsueh chiao shou ti tzu shu.   T'ai-pei: San min shu chu, 1977. 
   
 • Lu, Yen-shao.  Lu Yen-shao tzu shu.  Shang-hai: Shang-hai shu hua  ch'u pan she, 1986. 
   
 • Lu, Yueh-hua.  Sheng p'ing erh san shih.  T'ai-pei: Wen hsin shu  tien, 1966. 
   
 • Lu, Yueh-hua.  Sheng p'ing erh san shih.  T'ai-pei: Chuan chi wen  hsueh, 1969. 
   
 • Lu, Yun-chang, 1891-1974.  Lu Yun-chang hui i lu.  T'ai-pei: Lung  wen, 1990.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu; 2-9). 
   
 • Lu, Yun-chang, 1891-1974.  Lu Yun-chang hui i lu.  T'ai-pei: Wen  t'an she, 1960. 
   
 • Lu-shan-yeh-wu chu jen.  K'uei wei jih chi.  T'ai-pei: T'ai-wan   hsueh sheng shu chu, 1987.  (with Chi, Chuan-tsao.  Hsi yuan  jih chi.) 
   
 • Lung, Fei-hu.  Ken sui Chou fu chu hsi shih i nien (Ko ming tou  cheng hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang chun wen i she, 1959. 
   
 • Ma, Ho-t'ien.  Nei wai Meng-ku k'ao ch'a jih chi.  T'ai-pei: Nan  t'ien, 1987. 
   
 • Ma, Hsu-lun, 1884-1970.  Wo tsai liu shih sui i ch'ien.  Hsiang- kang: San lien shu tien, 1947. 
   
 • Ma, Hsu-lun, 1884-1970.  Wo tsai liu shih sui i ch'ien.  Shang-hai:  Sheng huo shu tien, 1947. 
   
 • Ma, Hsu-lun, 1884-1970.  Wo tsai liu shih sui i ch'ien.  T'ai-pei:  Wen hai ch'u pan she, 1983?  (Chin tai Chung-kuo shih liao  ts'ung kan hsu pien; 953). 
   
 • Ma, Hung-k'uei, 1892-1970.  Ma Shao-yun hui i lu.  Hsiang-kang: Wen  i shu wu, 1984. 
   
 • Ma, Ssu-ts'ung, 1905-.  Ma Ssu-ts'ung hu k'ou yu sheng.  1967. 
   
 • Ma, Wu.  Wo ti sheng huo shih
   
 • Mao, Chen-hsiang.  Wo che pan sheng.  T'ai-pei: Tung ta t'u shu,  1982. 
   
 • Mao, I-heng.  O meng hui i lu.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she. 
   
 • Mao, Tun, 1896-.  T'o hsien tsa chi.  Hsiang-kang: Shih tai tu shu  yu hsien kung ssu, 1980. 
   
 • Mao, Tun, 1896-.  Wo ti hsueh sheng shih tai.  Tien-chin: Hsin  lei, 1982. 
   
 • Mao, Tun, 1896-.  Wo tsao kuo ti tao lu.  Hsiang-kang: San lien  shu tien, 1981. 
   
 • Mao, Tun, 1896-.  Yin hsiang, kan hsiang, hui i.  Shang-hai: Wen  hua sheng huo ch'u pan she, 1949. 
   
 • Mao, Tse-tung.  Mao Tse-tung tzu chuan.  Hsiang-kang: Hsin min chu  ch'u pan she, 1949. 
   
 • Mao, Tse-tung.  Mao Tse-tung tzu chuan.  Shang-hai: Wen chai she,  1937. 
   
 • Mao, Tzu-shui, 1893-.  Shih yu chi.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh,  1967. 
   
 • Mei, Hao-jan, 1893-.  Ch'i shih nien hui i lu.  T'ai-pei: [s.n.],  1962. 
   
 • Mei, I-pao, 1900-.  Ta hsueh chiao yu wu shih nien: pa shih tzu  chuan.  T'ai-pei: Lien ching, 1982. 
   
 • Mei, Lan-fang, 1894-1961.  Mei Lan-fang wu t'ai shen huo.  Hsiang- kang: Kuo feng chu i she, 1953. 
   
 • Mei, Lan-fang, 1894-1961.  Wo ti tien ying sheng huo.  Pei-ching:  Chung-kuo hsi chu ch'u pan she, 1962. 
   
 • Mei, Lan-fang, 1894-1961.  Wo ti tien ying sheng huo.  Pei-ching:  Chung-kuo tien yin ch'u pan she, 1984. 
   
 • Mei, Lan-fang, 1894-1961.  Wu tai sheng huo ssu shih nien.  Pei- ching: Chung-kuo hsi chu ch'u pan she, 1961. 
   
 • Mei, Lan-fang, 1894-1961.  Wu tai sheng huo ssu shih nien.  Pei- ching: Jen min wen hsueh ch'u pan she, 1957. 
   
 • Mei, Lan-fang, 1894-1961.  Wu tai sheng huo ssu shih nien.   Shang-hai: P'ing ming ch'u pan she, 1964?. 
   
 • Meng-chiu.  Sui chun hsi hsing chien wen lu.  Shang-hai: Sheng huo  ch'u pan she, 1938. 
   
 • Miao, Chuan-sun, 1844-1919.  I-feng-lao-jen jih chi.  Pei-ching:  Pei-ching tai hsueh, 1986. 
   
 • Miao, Chuan-sun, 1844-1919.  I-feng-lao-jen nien p'u.  T'ai-pei:  Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Miao, Chuan-sun, 1844-1919.  I-feng-lao-jen tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1970. 
   
 • Miao, P'ei-ch'eng, 1894-.  Wang shih chi shih.  T'ai-pei: Cheng  chung shu chu. 
   
 • Miao, P'ei-ch'eng, 1894-.  Wang shih chi shih.  New York: Hua  ch'iang t'u shu kung ssu, 1979. 
   
 • Miao, Yun-tai, 1894-1988.  Miao Yun-tai hui i lu.  Pei-ching:   Chung-kuo wen shih ch'u pan she, 1991. 
   
 • Miyazaki, Toten, 1870-1922.  San shih san nien lo hua meng.   [S.l.]: Ta ta t'u shu kung ying she, 1935. 
   
 • Miyazaki, Toten, 1870-1922.  San shih san nien lo hua meng.   T'ai-pei: Pa-mi-erh shu tien, 1952. 
   
 • Mo, Nai-tien, 1939-.  T'a men ... wo: tien shih chi che ti sheng  ya.  T'ai-pei: K'ai yuan ch'u pan shih yeh yu hsien kung ssu,  1977. 
   
 • Mo, Te-hui, 1883-.  Shuang ch'eng Mo Te-hui tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: T'ai-wan Shang wu yin shu kuan, 1968. 
   
 • Mou, Tsung-san.  Wu shih tzu shu.  T'ai-pei: O hu ch'u pan she,  1989. 
   
 • Mu, Hsiang-yueh.  Ou ch'u wu shih tzu shu.  T'ai-pei: Lung wen ch'u  pan she, 1989.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Mu, Ou-ch'u.  Ou-ch'u wu shih tzu shu.  Shang-hai: Shang wu, 1926. 
   
 • Nan shih t'ou chien yu ti tou chen pien chi tsu.  Nan shih t'ou  chien yu ti tou chen: hui i lu.  Kuang-chou: Nan shih t'ou  chien yu ti tou chen pien chi tsu, 1988. 
   
 • Ni, Ch'iu-p'ing.  Ju shih wo yun.  Pei-ching: Jen min yin yueh ch'u  pan she, 1990. 
   
 • Nieh, Jung-chen, 1899-.  Nieh Jung-chen hui i lu.  Pei-ching: Chan  shih, 1983.
   
 • Niu, Hsien-ming.  Huan su chi.  T'ai-pei: Chung wai t'u shu ch'u  pan she, 1971. 
   
 • Niu, Shu-yu, 1760-1827.  Fei-shih jih chi chao.  T'ai-pei: I wen,  1967. 
   
 • Nixon, Richard M., 1913-.  Ni k'o sung hui i lu.  Pei-ching: Shang   wu yin shu kuan, 1976-1979. 
   
 • Norodem Sihanouk Varman, King of Cambodia, 1922-.  Hsi ha nu k'o  hui i lu --  Wo yu chung yang ch'ing pao chu ti chan cheng.   Hsiang-kang: Wen chiao ch'u pan she, 1973. 
   
 • O-tuo-t'ai.  O-tuo-t'ai jih chi
   
 • Ou, Chen-hua.  Pei fa hsing chun jih chi.  T'ai-pei: Wen hai, 
   
 • Ou, Chen-hua.  Pei fa hsing chun jih chi.  Hsiang-kang: ?, 1975. 
   
 • Ou-yang, Yu-ch'ien, 1889-1962.  Tzu wo yen hsi i lai.  T'ai-pei:  Lung wen, 1990. 
   
 • Ou-yang, Yu-ch'ien, 1889-1962.  Tzu wo yen hsi i lai (1907-1928).   Pei-ching: Chung-kuo hsi chu ch'u pan she, 1959. 
   
 • Pa, Chin, 1905-.  Ch'uang tso hui i lu.  Hsiang-kang: San lien shu  tien, 1981. 
   
 • Pa, Chin, 1905-.  Hui i.  T'ai-pei: Lung Wen, 1990.  (Chung-kuo  hsien tai tzu chuan ts'ung shu; 2-7). 
   
 • Pa, Chin, 1905-.  Pa Chin tzu chuan.  Hsiang-kang: Tzu li ch'u pan  she, 1954. 
   
 • Pa, Chin, 1905-.  Sheng huo ti hui i.  Hsiang-kang: Yuan yeh shu  wu, 1956. 
   
 • Pa, Chin, 1905-.  T'an tzu chi.  Ch'eng-tu: Ssu-chuan jen min,  1982. 
   
 • Pa, Chin, 1905.  Tuan t'ou t'ai shang.  Shang-hai: Tzu yu shu tien,  1929. 
   
 • Pai, Hsiu-te.  Chung-kuo k'ang chan mi wen: Pai Hsiu-te hui i lu.   Cheng-chou: Ho-nan jen min, 1988. 
   
 • Pai, Hsueh-hsien, 1930-.  Pai Hsueh-hsien tzu chuan.  Hsiang-kang:  Chi wen ch'u pan she, 1957. 
   
 • P'an, Chih-t'ing.  Fa tien ch'ang li wu shih nien.  Pei-ching: Pei- ching ch'u pan she, 1959. 
   
 • P'an, Hsu-lun.  P'an Hsu-lun hui i lu.  Pei-ching: Chung-kuo ts'ai  cheng ching chi ch'u pan she, 1986. 
   
 • P'an, Liu-tai.  T'ui chih fu jen tzu chuan.  Hsiang-kang: Hsin chi  ch'u pan she, 1950. 
   
 • P'an, Shu-fan.  Lin Pai tzu chuan
   
 • Pan, Tsu-yin.  Ch'in yu jih chi.  T'ai-pei: Kuang wen, 1971. 
   
 • Pao, Hui-tseng.  Pao Hui-tseng hui i lu.  Pei-ching: Jen min, 1983. 
   
 • Pao, T'ien-hsiao.  Ch'uan ying lou hui i lu.  T'ai-pei: Wen hai,  1974. 
   
 • Pao, T'ien-hsiao.  Ch'uan ying lou hui i lu.  T'ai-pei: Lung wen,  1990.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Pei-ching t'u shu kuan p'u t'ung ku chi tsu.  Pei-ching t'u shu  kuan p'u t'ung ku chi tsung mu.  Pei-ching: Shu mu wen hsien  ch'u pan she, 1990. 
   
 • P'ei, Yu-ming.  Wo lai tzu Tung-pei nu kung ying.  Hsiang-kang: Ya  chou ch'u pan she, 1954. 
   
 • Peng, Chao-hsien.  Cheng hai fu ch'en hua tang nien in Wu shih nien  cheng hai feng yun.  T'ai-pei: Ch'un ch'iu ch'u pan she, 1967,  pp. 1-52. 
   
 • Peng, Ming-min.  Tzu yu ti tzu wei: P'eng Ming-min hui i lu.   Monterey Park, Ca.: T'ai-wan ch'u pan she, 1984. 
   
 • Peng, Ming-min.  Tzu yu ti tzu wei: P'eng Ming-min hui i lu.   T'ai-pei: Li Ao, 1989. 
   
 • P'eng, Te-huai, 1898-1974.  P'eng Te-huai tzu shu.  Pei-ching: Jen  min, 1981. 
   
 • P'eng, Te-huai, 1898-1974.  P'eng Te-huai tzu shu. English (Memoris  of a Chinese marshal: the autobiographical notes of Pen  Dehuai).  Pei-ching: Foreign language press, 1984. 
   
 • Pi, Ting-chun.  Pi Ting-chun jih chi.  Pei-ching: Chieh fang chun  ch'u pan she, 1986. 
   
 • Ping Hsin, 1900-.  Chi shih chu.  Pei-ching: Jen min wen hsueh,  1982. 
   
 • Ping Hsin, 1900-.  Ch'uan chi tzu hsu.  Chung-kuo hsin wen hsueh ta  hsi.  Shang-hai: Liang yu t'u shu kung ssu, 1935, v. 7, pp.  304-314. 
   
 • Po, Hsi-yu.  Wang shih.  1983 
   
 • P'u, Chiang-ch'ing, 1904-1957.  Ch'ing hua yuan jih chi, Hsi hsing  jih chi.  Pei-ching: San lien shu tien, 1987. 
   
 • Pu, I, 1906-1967.  Wo ti ch'ien pan sheng.  Hsiang-kang: Wen t'ung  shu tien, 1966. 
   
 • P'u, Liang-chu.  Shang chu jih chi.  T'ai-pei: Kuang wen, 1968. 
   
 • Sa, K'ung-liao, 1905-.  Hsiang-kang lun hsien jih chi.  Hsiang- kang: Chin hsiu ch'u pan she, 1946. 
   
 • Sa, K'ung-liao, 1905-.  Liang nien ti cheng chi fan sheng huo.   Hsiang-kang: Ch'un feng, 1947. 
   
 • Sa, K'ung-liao, 1905-.  Liang nien, tsai kuo ming tang chi chung  ying.  Pei-ching: Chung-kuo wen shih ch'u pan she, 1985. 
   
 • Sa, Meng-wu, 1898-.  Chung nien shih tai.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1967. 
   
 • Sa, Meng-wu, 1898-.  Hsueh sheng shih tai.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1967. 
   
 • Sai, Chin-hua, 1874-1936.  Sai chin hua pen shih.  Hsiang-kang:  Shang-hai yin shu kuan, 1961. 
   
 • Sha, Chien-li.  Chi jen chih yu.  [Shang-hai: Sheng huo shu tien],  1937. 
   
 • Sha, Lin.  Tsen yang hsieh tzu chuan.  [S.l.]: P'u wen ch'u pan  she, 1950. 
   
 • Shang, Ting.  Ssu shih nien pien yu i wang.  Ch'ung-ch'ing:  Ch'ung-ch'ing ch'u pan she, 1986. 
   
 • Shao, Shih-p'ing, 1904-.  Shao Shih-p'ing jih chi.  Nan-ch'ang:  Chiang-hsi jen min, 1983. 
   
 • Shao, Yu-lin, 1909-.  Sheng li ch'ien hou.  T'ai-pei: Chuan chi wen  hsueh ch'u pan she, 1967. 
   
 • Shao, Yu-lin, 1909-.  Shih Han hui i lu: chin tai chung han kuan  hsi shih hua = My mission in Korea: a personal record of  modern Sino-Korean relations.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh  tsa chih she, 1980. 
   
 • Shen, Chao-lin, 1801-1862.  Shen Wen-chung kung tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 
   
 • Shen, Chu-ts'en, 1763-1837.  Shen Chu-ts'en jih chi shou kao.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1975. 
   
 • Shen, Ch'un.  Chan ti jih chi.  Pei-ching: Chung-kuo we shih, 1988. 
   
 • Shen, I.  Shen I tzu shu.  T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh, 1985. 
   
 • Shen, I-yun.  I-yun hui i.  T'ai-pei: Chuang chi wen hsueh, 1968. 
   
 • Shen, Ming-i.  Shen chu ts'en jih chi.  T'ai-pei: Wen hai, 1974. 
   
 • Shen, Ping-yuan, 1820-1857.  Hsin yao jih chi.  T'ai-pei: Wen hai  ch'u pan she, 1969. 
   
 • Shen, Su-chih.  Liu i pa nien.  T'ai-pei: Hui huang ch'u pan she,  1976. 
   
 • Shen, Ta-fu.  Feng-jen hui i lu.  T'ai-pei: Shen Ta-fu, 1983. 
   
 • Shen, Ta-fu.  Feng-jen meng i.  Sacramento, CA: T. F. Shen, 1985. 
   
 • Shen, Tan-p'ing.  Wo ti i shu yu hun lien.  Shang-hai: Wen hui ch'u  pan she, 1992. 
   
 • Shen, Tsui.  Mo k'u sheng ya: i ko chun t'ung shao chiang ti tzu  shu.  Pei-ching: Jen min wen hsueh ch'u pan she, 1987. 
   
 • Shen, Tsui.  Shen Tsui jih chi.  Pei-ching: Ch'un chung ch'u pan  she, 1991. 
   
 • Shen, Tsui.  Wo che san shih nien.  Ch'ang-sha: Hu-nan jen min,  1983. 
   
 • Shen, Tsung-han, 1895-1980,  Chung nien tzu shu.  T'ai-pei: Cheng  chung shu chu, 1957. 
   
 • Shen, Tsung-han, 1895-1980.  K'o nan k'u hsueh chi.  T'ai-pei:  Cheng chung shu chu, 1954. 
   
 • Shen, Tsung-han, 1895-1980.  Shen Tsung-han wan nien wen lu.  T'ai- pei: Chuan chi wen hsuen, 1979.  (Chuan chi wen hsueh ts'ung  kan; 50). 
   
 • Shen, Tsung-han, 1895-1980.  Shen Tsung-han tzu shu.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh, 1975.  (Chuan chi wen hsueh ts'ung kan;  35). 
   
 • Shen, Tsung-han, 1895-1980.  Wan nien tzu shu.  T'ai-pei: Cheng  chung shu chu, 1975. 
   
 • Shen, Ts'ung-wen, 1902-.  Ts'ung-wen tzu chuan.  Pei-ching: Jen min  wen hsueh, 1981. 
   
 • Shen, Ts'ung-wen, 1902-.  Ts'ung wen tzu shuan.  [China]: Kai ming,  1943. 
   
 • Shen, Ts'ung-wen, 1902-.  Shen Ts'ung-wen tzu chuan.  T'ai-pei:  Lien ho wen hsueh, 1988. 
   
 • Shen, Ts'ung-wen, 1902-.  Shen Ts'ung-wen tzu chuan.  Shang-hai:  Chung yang shu chu, 1943. 
   
 • Sheng, Ch'eng, 1899-.  Hai wai kung tu shih nien chi shih.  Shang- hai: Chung hua shu chu, 1932. 
   
 • Sheng, Ch'eng, 1899-.  Hai wai kung tu shih nien chi shih.  Tai- pei: Wen hai ch'u pan she, 1978?. 
   
 • Shih, Ching.  Ying kuo liu hsueh chi.  Hsiang-kang: Kang ch'ing  ch'u pan she, 1978. 
   
 • Shih, Feng-hsiang, 1893-1967.  Shih Feng-hsiang hsien sheng tzu  chuan, [S.l.: s.n.], 1967. 
   
 • Shih, Liang.  Shih Liang tzu shu.  Pei-ching: Chung-kuo wen shih 
   ch'u pan she, 1987. 
   
 • Shu, Ch'ing-ch'un, 1898-1966.  Tso chia sheng huo tzu shu.  [S.l.]:  T'an tai wen i she, 1944. 
   
 • Shu, Ch'ing-ch'un, 1898-1966.  Wo che i pei tzu.  Shang-hai: Hui  ch'un ch'u pan che, 1950. 
   
 • Shu, Hsin-ch'eng, 1893-1960.  Wo ho chiao yu.  Shang-hai: Chung  hua, 1945. 
   
 • Shu, Hsin-ch'eng, 1893-1960.  Wo ho chiao yu.  T'ai-pei: Lung wen,  1990.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Shuai, Feng-wei.  Tzu yuan jih chi.  T'ai-pei: Wen hai, 
   (with Chang-ying.  Ch'i shih jih chi.) 
   
 • Snow, Edgar, 1905-1972.  Wo tsai chiu Chung-kuo shih san nien.   Hsiang-kang: Chao yang ch'u pan she, 1972. 
   
 • Snow, Helen Foster, 1907-.  Hsi hsing fang wen chi.  Shang-hai: I  she, 1939. 
   
 • Snow, Helen (Foster), 1907-.  Chung-kuo lao i pei ko ming chia (tzu  chuan).  Hsiang-kang: Wan yuan t'u shu, 1978. 
   
 • Ssu-ma, Lu, 1919-.  Tou cheng shih pa nien.  Hsiang-kang: ya chou  ch'u pan she, 1952. 
   
 • Stuart, John Leigton, 1876-.  Ssu-t'u Lei-teng hui i lu.  T'ai-pei:  Ta hua wan pao she, 1954. 
   
 • Su, Hsiao-huan pein.  50 wei Chung-kuo nu hsing ti jen sheng tzu  shu.  T'ai-yuan: Shan-hsi jen min ch'u pan she, 1992. 
   
 • Su, Hsueh-an.  Ching chu chien pei i jen hui i lu.  Shang-hai:  Shang-hai wen hua ch'u pan she, 1958. 
   
 • Su, Hsueh-lin, 1897-.  K'ang chan shih chi wen hsueh hui i lu.   T'ai-pei: Wen hsun, 1987. 
   
 • Su, Hsueh-lin, 1897-.  Wo ti sheng huo.  T'ai-pei: Wen hsin shu  tien, 1967. 
   
 • Su, K'o-fu.  I chan tsai chan: erh shih wu sui ts'an hsuan sheng i  yuan chih kan hsiang.  T'ai-pei: Ch'ang chiao ch'u pan she,  1978. 
   
 • Su, Nan-ch'eng.  Li hsin ti hu huan: shih nien i yuan jen nei ti  hui ku yu chan wang.  T'ai-nan: chu che, 1977. 
   
 • Su, Yu-chen.  Tsu kuo erh nu.  T'ai-pei: Hua kuo ch'u pan she,  1955. 
   
 • Su, Yu-chen.  Wo ti shih chieh -- I ko nu chi che ti ts'ai fang  shih lu.  T'ai-pei: Tung fang yu hsi fang ch'u pan she, 1966. 
   
 • Su-lu.  Wo ti hsueh hsi tao lu.  Shang-hai: Shang tsa ch'u pan che,  1953. 
   
 • Sun, Chen-lieh, 1843-1919.  Tz'u hsi tz'u chai chu jen nien p'u.   Wu-hsi: [s.n.], 1919. 
   
 • Sun, Chia-ch'i.  Wo wei she mo t'o li t'ai-wan kuo min t'ang.   Hsiang-kang: Tzu li ch'u pan she, 1961. 
   
 • Sun, Hsin-yuan.  Yen-an sui yueh: Yen-an shih ch'i ko ming mei shu  huo tung hui i lu.  Hsi-an: Shan hsi jen min mei shu, 1985. 
   
 • Sun, K'o.  Pa shih shu lueh.  Sun Che-sheng hsien sheng chi te pei  Chen Shu-ying fu jen pa chih shuang ching chou pai wei yuan  hui. 
   
 • Sun, Li-jen.  Sun Li-jen tzu shu sheng p'ing.  T'ai-nan: Hai wai  ch'u pan she, 1988. 
   
 • Sun, Pao-hsuan, 1874-1924.  Wang shan lu jih chi.  Shang-hai:  Shang-hai ku chi, 1983. 
   
 • Sun, Shu-yun, 1922-.  I hai ch'en fu.  Pei-ching: Chung-kuo chu i  ch'u pan she, 1986. 
   
 • Sun, Wu-nan.  Wo k'an, wo t'ien, wo chiang: fang mei chih hsing ti  kan shou.  T'ai-pei: Chung hua jih pao she, 1977. 
   
 • Sun, Yat-sen, 1866-1925.  Chung-san Lun-tun pei nan chi.  Yueh-nan:  I hsien shu tien, 1961. 
   
 • Sun, Yat-sen, 1866-1925.  Lun tun pei nan chi.  Chung-kuo cheng  chih shu kan ch'u pan ho tso she, 1897. 
   
 • Sun, Yu, 1900-.  Yin hai fan chou: hui i wo ti i sheng.  Shang-hai:  Shang-hai wen i ch'u pan she, 1987. 
   
 • Sun, Yu-min.  Han lei ti hsiao.  Ha-erh-pin: Hei-lung-chiang jen  min ch'u pan she, 1987. 
   
 • Sun, Yuan-liang.  I wan kuang nien chung ti i shun: Sun Yuan-liang  hui i lu.  ?, 1972. 
   
 • Sung, Chiao.  Chiang nan chiu shih.  Hsiang-kang: Ch'iu shih ch'u  pan she, 1952. 
   
 • Sung, Chiao-jen, 1882-1913.  Sung Chiao-jen jih chi.  Ch'ang-sha:  Hu-nan jen min, 1980. 
   
 • Sung, Chiao-jen, 1882-1913.  Wo chih li shih.  T'ai-pei: Wen hsin  shu tien, 1962. 
   
 • Sung, Chiao-jen, 1882-1913.  Wo chih li shih.  T'ao yuan: San yui  chung nung hsiao, 1920. 
   
 • Sung, Ch'ing-ling, 1893-1981.  Sung Ch'ing-ling tzu chuan chi ch'i  yen lun.  [S.l.]: Hua kuang ch'u pan she, 1938. 
   
 • Sung, Hsi-lien.  Ying ch'uan chiang chun: Sung Hsi-lien tzu shu.   Pei-ching: Chung-kuo wen shih, 1986. 
   
 • Sung, Hsuan-ch'uan.  Sung Hsuan-ch'uan wai chiao hui i lu.  T'ai- pei: Chuan chi wen hsueh, 1977. 
   
 • Sung, I-ch'ing.  Shih nien pao jen.  T'ai-pei: Ch'ing ch'eng ch'u  pan she, 1977. 
   
 • Sung, Shou-hsiang.  I ko erh teng ping ti hui i.  T'ai-pei: Cheng  wen shu chu, 1979. 
   
 • Sze, Sao-ke Alfred.  Shih Chao-chi tsao nien hui i lu.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh, 1967. 
   
 • Tai, Hung-t'zu, 1853-1910.  Ch'u shih chiu kuo jih chi.  Pei-ching:  Ti i shu chu, 
   
 • Tai, Yu-wu, 1897-.  Wo ti chia t'ing chiao yu.  T'ai-pei: [   ],  1970. 
   
 • Tai, Yun-kuei, 1899-1982.  Pa shih hui i lu.  T'ai-pei: Chung wai  t'u shu ch'u pan she, 1982.  (Chung wai wen ku;42). 
   
 • T'an, Chien-hua, 1938-1965.  I k'o hung hsin hsiang che tan. T'an  Chien-hua jih chi che ch'ao.  Pei-ching: Jen min ch'u pan she,  1966. 
   
 • T'an, Hsing-tung.  Huang miu shih nien.  Tai-pei?: [    ], 1956. 
   
 • T'an, Hsing-tung.  Lao kung ch'an tan yuan ti tzu shu.  T'ai-pei:  Li ming wen hua shih yueh kung ssu, 1981. 
   
 • Tan-hsu.  Ying ch'en hui i lu.  T'ai-pei: Lung wen 
   
 • Tan-hsu.  Ying ch'en hui i lu.  Hsiang-kang: Hsiang-kang hua nan  hsueh fo yuan, 1954. 
   
 • Tan-hsu, 1875-1963.  Ying Ch'en hui i lu.  T'ai-pei: Chuang yen yin  shu kuan, 1976. 
   
 • T'ang, Ching-sung.  Ch'ing ying jih chi.  T'ai-pei: Wen hai 
   
 • T'ang, Chiung, 1839-1909.  Ch'eng shan lao jen tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: Wen hai.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan;  157). 
   
 • T'ang, Chiung, 1839-1909.  Ch'eng shan lao jen tzu chuan nien p'u.   T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • T'ang, Chun-i.  Jih chi.  T'ai-pei: T'ai-wan hsueh sheng, 1988. 
   
 • T'ang, Jung-kuang.  Hua chia hui i lu.  Hsiang-kang: s.n., 1952. 
   
 • T'ang, Tao, 1913-.  Hui i, shu chien, san chi.  Shang-hai: Shang- hai wen i, 
   
 • T'ang, Ti-yin.  Chin pi yuan: i ko nu kung shang yeh che ti tzu  shu.  Pei-ching: San lien shu tien, 1983. 
   
 • T'ang, Wen-chih, 1865-1954.  Ju ching tzu ting nien p'u.  T'ai-pei:  Kuang wen shu chu, 1971. (Chung-kuo li tai ming jen nien p'u  hui pien ti i chi: 60) 
   
 • T'ao, Chih-yueh.  T'ao Chih-yueh tzu shu.  Ch'ang-sha: Hu-nan jen  min ch'u pan she, 1985. 
   
 • T'ao, Chu-yin, 1898-.  Chi che sheng huo san shih nien.  Pei-ching:  Chung hua, 1984. 
   
 • T'ao, Hsi-sheng, 1893-.  Ch'ao liu yu tien ti.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh ch'u pan she, 1964. 
   
 • T'ao, Hsi-sheng, 1893-.  Pa shih tzu hsu.  T'ai-pei: Chung-kuo ta  lu wen ti yen chiu chung hsin, 1978. 
   
 • T'ao, K'ang-te, ed.  Tzu chuan chih i chang.  Kuang-chou: Yu chou  feng she, 1938. 
   
 • T'ao, Pai-ch'uan, 1903-.  Hui kuo chien hou.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1973. 
   
 • T'ao, Pai-ch'uan, 1903-.  Wo tsai Mei Su ts'ai feng t'an chen.   [T'ai-pei]: San min shu chu, 1967. 
   
 • T'ao, Tun.  I ko chih shih fen tzu ti tzu shu.  Chi-nan: Shan-tung  jen min ch'u pan she, 1987. 
   
 • T'ao, Yao-hua.  Wo tsai Kang T'ai san shih nien.  Wu-han: Hu-nan  jen min ch'u pan she, 1987. 
   
 • Teng, Hsiang-hai, 1891-.  Ch'i shih fu sheng ch'en ying lu.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1981.  (Chin tai Chung-kuo  shih liao ts'ung k'an hsu pien:836) 
   
 • Teng, Wen-i, 1903?-.  Mao hsien fan nan chi.  T'ai-pei: Hsueh sheng  shu chu, 1973. 
   
 • Teng, Wen-i, 1903?-.  Ts'ung chun pao kuo chi.  T'ai-pei: Cheng  chung shu chu. 
   
 • Teng, Wen-i, 1903?-.  Ts'ung chun pao kuo chi.  New York: Hua  chiang tu shu kung ssu, 1979. 
   
 • Teng, Ying-ta.  Wo tsai shang tsung san shih nien: Teng Ying-ta hui  i lu.  [S.l.: s.n., 1988] 
   
 • T'ien, Chiung-chin, 1899-.  Wo ti sheng huo: Chung-hua jih pao lien  tsai wo ti sheng huo chuan lan.  T'ai-pei: Li ming wen hua  shih yueh ku fen yu hsien kung ssu, 1974. 
   
 • Tien, Erh.  Ch'iung yai san i.  Hsiang-kang: [s.n.], 1975?. 
   
 • Tien, Han, 1898-1968.  Ying shih chui huai lu.  Pei-ching: Chung- kuo tien ying ch'u pan she, 1981. 
   
 • Ting, Fu-pao, 1874-1952.  Ch'ou yin chu shih tzu chuan.  Shang-hai:  Ku lin ching she, 1948. 
   
 • Ting, Fu-pao, 1874-1952.  Ch'ou yin chu shih tzu chuan.  Tzu k'an,  1948. 
   
 • Ting, Ling, 1904-.  Wo ti sheng p'ing yu chuang tso.  Ch'eng-tu:  Ssu-ch'uan jen min, 1982. 
   
 • Ting, Ling, 1904-.  Sheng huo, chuang tso, hsiu yang.  Pei-ching:  Jen min wen hsueh, 1981. 
   
 • Ting, Yung-an.  Lao han fen tou chi.  T'ai-pei: Chin jih chien she  tsa chih she, 1982. 
   
 • Tong, Hollington Kong, 1887-1971.  Wan nien chang ch'ing: Tong  Hsien-kuang po shih jih chi.  T'ai-pei: Hsin hsin, 1971. 
   
 • Tong, Hollington Kong, 1887-1971.  Tung Hsien-kuang po shih tzu  chuan.  Tai-nan: T'ai-wan chu kuang tu shu kung ssu, 1975. 
   
 • Ts'ai, Huai-chu (Mo), 1901-.  Wo ti jih chi.  [S.l.:s.n.], 1960. 
   
 • Ts'ai, Ping-fan, 1892-1973.  Pa shih tzu shu.  T'ai-pei: [s.n.],  1973?. 
   
 • Ts'ai, T'ing-k'ai, 1892-1968.  Ts'ai T'ing-k'ai tzu chuan.  Ha-erh- pin: Hei-lung-chiang jen min ch'u pan she, 1982. 
   
 • Ts'ai, T'ing-k'ai, 1892-1968.  Ts'ai T'ing-k'ai tzu chuan.  T'ai- pei: Lung wen ch'u pan she, 1989.  (Chung-kuo hsien tai tzu  chuan ts'ung shu; 1-1). 
   
 • Ts'ai, T'ing-k'ai, 1892-1968.  Ts'ai T'ing-k'ai tzu chuan.  Hsiang- kang: Tzu yu hsun k'an she, 1946. 
   
 • Ts'ai, Wei-p'ing.  Nan wang ti wang shih.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1987. 
   
 • Ts'ai, Yuan-pei.  Ts'ai Yuan-p'ei tzu shu.  T'ai-pei: Chuan chi wen  hsueh, 1967. 
   
 • Tsang, K'o-chia, 1905-.  Shih yu sheng huo.  Hsiang-kang: San lien  shu tien, 1982. 
   
 • Tsang, K'o-chia, 1905-.  Wo ti shih sheng huo.  Shang-hai: Tu shu  ch'u pan she, 1946. 
   
 • Ts'ao, Chu-jen, 1903-1972.  Wen t'an san i.  Hsiang-kang: Ch'uan  k'en ch'u pan she, 1954. 
   
 • Ts'ao, Chu-jen, 1903-1972.  Wo yu wo ti shih chieh.  T'ai-pei: Lung  wen ch'u pan she, 1990.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung  shu). 
   
 • Ts'ao, Chu-jen, 1903-1972.  Wo yu wo ti shih chieh.  Hsiang-kang:  San yu t'u shu wen chu kung ssu, 1972. 
   
 • Ts'ao, Ju-lin, 1876-1966.  I sheng chih hui i.  Hsiang-kang: Ch'un  ch'iu tsa chih she, 1966. 
   
 • Ts'ao, Ju-lin, 1876-1966.  Ts'ao Ju-lin i sheng chih hui i.   T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1970. 
   
 • Ts'ao, Kuei-mei.  Ts'ao Kuei-mei tzu hsueh chi.  Han-k'ou: Hsin hua  shu tien, 1950. 
   
 • Ts'ao, Sheng-fen, 1914-.  Huai en kan chiu lu.  T'ai-pei: Chung  yang jih pao she, 1981. 
   
 • Tseng, Chao-lun, 1898-.  Mien pien jih chi.  Shang-hai: Wen-hua  sheng huo ch'u pan she, 1941. 
   
 • Tseng, Chao-lun.  Tung hsin jih chi.  Ch'ang-sha: Hu-nan jen min,  1984. 
   
 • Tseng, Ch'i.  Tseng Mu-han (Ch'i) hsien sheng nien p'u jih chi.   T'ai-pei: Wen hai.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan;  19). 
   
 • Tseng, Ch'i.  Tseng Mu-han (Ch'i) hsien sheng nien p'u jih chi.   T'ai-pei: Chung-kuo ch'ing nien tang shih tzu liao ts'ung kan. 
   
 • Tseng, Chi-tse, 1839-1890.  Tseng Hui-min kung shih hsi jih chi.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1975?. 
   
 • Tseng, Chi-tse, 1839-1890.  Tseng Hui-min kung shou hsieh jih chi.   T'ai-pei: Hsueh sheng shu chu, 1965. 
   
 • Tseng, Hsu-pai, 1895-.  Lao pien chi wang.  T'ai-pei: Hua hsin wen  hua shih yeh kung ssu, 1974. 
   
 • Tseng, Hsu-pai, 1895-.  Tseng Hsu-pai tzu chuan.  T'ai-pei: Lien  ching, 1988-. 
   
 • Tseng, Kuo-fan.  Tseng Wen-cheng kung shou shu jih chi
   
 • Tseng, Kuo-fan.  Tseng Wen-cheng kung shou hsieh jih chi.  T'ai- pei: Hsueh sheng shu chu, 1965. 
   
 • Tseng, Pao-sun.  Tseng Pao-sun hui i lu.  T'ai-pei: Lung wen ch'u  pan she, 1989.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Tso, Chi.  Ko ming sheng ya.  Pei-ching: Chieh fang chun wen i she,  1962. 
   
 • Tso, Shun-sheng.  Chin san shih nien chien wen tsa chi.  Kowloon:  Tzu yu ch'u pan she, 1954. 
   
 • Tsou, En-jun, 1895-1944.  Ching-li.  Pei-ching: San lien shu tien,  1950. 
   
 • Tsou, En-jun, 1895-1944.  Ching-li.  Shang-hai: Sheng huo shu tien,  1947. 
   
 • Tsou, En-jun, 1895-1944.  Huan nan yu sheng chi.  Pei-ching: San  lien shu tien, 1958. 
   
 • Tsou, En-jun, 1895-1944.  I wei Mei-kuo jen chia yu i wei Chung-kuo  jen ti tzu shu.  Shang-hai: Sheng huo shu tien, 1934. 
   
 • Tsou, Lin, 1888-.  Tsou Lin nien p'u.  T'ai-pei: Chuan chi wen  hsueh ch'u pan she, 1975. 
   
 • Tsou, Lu, 1885-1954.  Hui ku lu.  T'ai-pei: Wen hai.  (Chin tai  Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 665). 
   
 • Tsou, Lu, 1885-1954.  Hui ku lu.  T'ai-pei: San min shu chu, 1974.
   
 • Tsou, Lu, 1885-1954.  Hui ku lu.  Chung-ch'ing: Tu li ch'u pan she,  1947. 
   
 • Tsou, Lu, 1885-1954.  Shao nien ti hui ku.  T'ai-pei: Lung wen ch'u  pan she. (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Tsou, Lu, 1885-1954.  Tsou Lu chuan chi.  T'ai-pei: San min shu  chu, 1976. 
   
 • Tsou, T'ao-fen, 1895-1944.  Ching li.  Shang-hai: San lien shu  tien, 1950. 
   
 • Tsou, Yai.  Tsou Yai liu shih tzu shu.  [Hsiang-kang: s.n., 1924?]. 
   
 • Tsou, Yueh-lou.  Tsou Yueh-lou chiang chun pa shih hui ku.  Tai- pei: [  ], 1973. 
   
 • Ts'ui, Hsiao-p'ing.  Ts'ui Hsiao-p'ing yu chung chi.  T'ai-pei:  Keng che, 1989. 
   
 • Ts'ui, Kuo-yin.  Ch'u shih Mei Jih Mi kuo jih chi.  T'ai-pei: Wen  hai.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 275). 
   
 • Ts'ui, T'ai-ching.  Ts'ui T'ai-ching tzu shu: Wo ti ch'ing, wo ti  i.  T'ai-pei: Ni wo ta tien shih tsa chih she pien, 1979. 
   
 • Tsung, Hsiao-chen.  Chi shih shu huai.  Tai-pei?: [     ], 1960. 
   
 • Ts'ung Sha-p'ing-pa tao Fu-t'u-kuan: Chung yang hsun lien t'uan  hsin wen yen chiu pan tsai T'ai t'ung hsush hui i lu.  Chung  yang hsun lien t'uan hsin wen yen chiu pan tsai T'ai t'ung  hsueh lien i hui pien.  [T'ai-pei]: Chung yang hsun lien t'uan  hsin wen yen chiu pan tsai T'ai t'ung hsueh lien i hui, 1979. 
   
 • Tu, Lien-chih, 1904-.  Ming jen tzu chuan wen ch'ao.  T'ai-pei: I  wen yin shu kuan, 1977. 
   
 • Tu, Mu, 1458-1525.  Shih hsi jih chi.  Pei-ching: Chung-kuo shu  tien, 1959. 
   
 • Tu, Ts'ung-ming.  Hui i lu.  T'ai-pei: Lung wen ch'u pan she, 1989.   (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Tuan, K'o-ch'ang, 1890-.  Tuan Hsiao-feng hsien sheng pa shih nien  lu.  T'ai-pei: [s.n.], 1909. 
   
 • Tuan, K'o-wen.  Chan fan tzu shu.  New York: Shih chieh jih pao  she, 1978. 
   
 • Tuan, Kuang-ch'ing.  Ching hu tzu chuan nien p'u.  T'ai-pei: Wen  hai.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 784). 
   
 • Tuan, Kuang-ch'ing.  Ching hu tzu chuan nien p'u.  Tung-ching: Ta  an, 1968.  (Chin tai shih liao pi chi ts'ung kan). 
   
 • Tung, Hsiao-p'eng.  Chun chung jih chi: I chiu san san nien - i  chiu san liu nien.  Pei-ching: Chieh fang chun, 1986. 
   
 • Tung, Hsien-kuang, 1887-1970.  Tung Hsien-kuang tzu chuan. T'ai- pei: T'ai-wan hsin sheng pao, 1973. 
   
 • Tung-Hsien,kuang, 1887-1970.  Wan nien ch'uan ch'ing -- Tung Hsien- kuang po shih jih chi.  T'ai-pei: Ts'ui ts'ui ch'u pan shih  yueh yu hsien kung ssu, 1971. 
   
 • Tung, Hsin-k'uei, fl. 1642-.  Tung Hsin-k'uei shih chi. T'ai-pei:  wen hai ch'u pan she, 1967. 
   
 • Tung, Hsun.  Hai tu wo shu shih lao jen shou ting nien p'u.   T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.  (Chung-kuo li tai ming jen  nien p'u hui pien ti i chi: 35). 
   
 • Tung, Hsun.  Hai tu wo shu shih lao jen shou ting nien p'u.   T'ai-pei: Wen hai.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan;  282). 
   
 • Tzu, Hua-yun.  Wu tao ho wo: Tzu hua-yun tzu chuan.  Ch'eng-tu:  Ssu-chuan wen i ch'u pan she, 1987. 
   
 • Tzu-kang.  Nu tso chia tzu chuan hsuan chi.  Ch'ung-ch'ing: Keng  yun ch'u pan she, 1945. 
   
 • Vash, Zoltan.  Yu chung shih liu nien.  Pei-ching: Chung-kuo ch'ing  nien ch'u pan she, 1955.  (Chou t'ung i) 
   
 • Wan, Mo-lin.  Hu shang wang shih.  T'ai-pei: Chung wai t'u shu ch'u  pan she, 1973.  (Chung wai wen ku; 9). 
   
 • Wang, Chao-yung.  Wei-shang lao jen tzu ting nien p'u.  T'ai-pei:  Wen hai ch'u pan she, 1973. 
   
 • Wang, Chao-yung.  Wei-shang lao jen tzu ting nien p'u.  ?: Wang  ching te t'ang yin hsing. 
   
 • Wang, Chi.  Chun tzu t'ang jih hsun shou ching.  T'ai-pei: I wen,  1966. 
   
 • Wang, Chi.  Chun tzu t'ang jih hsun shou ching.  Shang-hai: Shang  wu, 1936. 
   
 • Wang, Chiang-po.  Fu sheng ti jih chi.  Shang-hai: Hsien tai shu  chu, 1928. 
   
 • Wang, Chieh, 1942-1965.  Wang chieh jih chi.  Pei-ching: Jen min  ch'u pan she, 1965. 
   
 • Wang, Chueh-yuan.  Liu e hui i lu.  T'ai-pei: San min shu chu,  1969. 
   
 • Wang, Chung-lien, 1902-.  Cheng ch'en hui i.  T'ai-pei: chu che,  1978. 
   
 • Wang, Fan-hsi, 1907-.  Chinese revoltionary: memoris 1919-1949.   Oxford: Oxford university press, 1980. 
   
 • Wang, Fan-hsi, 1907-.  Shuang-shan hui i lu.  Hsiang-kang: Chou  chi hang, 1977. 
   
 • Wang, Hsien-chien.  K'uei yuan tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Kuang  wen shu chu, 1971.  (Chung kuo li tai ming jen nien p'u hui  pien ti i chi). 
   
 • Wang, Hsien-chien.  K'uei yuan tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Wen  hai. (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 504). 
   
 • Wang, Hsin-ming.  Hsin wen chuan li ssu shih nien.  T'ai-pei: Hai  t'ien ch'u pan she, 1957. 
   
 • Wang, Hsin-ming.  Hsin wen chuan li ssu shih nien.  T'ai-pei: Lung  wen.  (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Wang, Hui-tsu, 1730-1807.  Ping t'a meng hen lu.  T'ai-pei: Kuang  wen shu chu, 1971. 
   
 • Wang, Jen-mei, 1914-.  Wo ti ch'eng ming yu pu hsing: Wang Jen-mei  hui i lu.  Shang-hai: Shang-hai wen i ch'u pan she, 1985. 
   
 • Wang, Jung-pao.  Wang Jung-pao jih chi.  T'ai-pei: Ch'eng wen,  1991. 
   
 • Wang, Kai-yun.  Hsiang ch'i lou jih chi.  Shang-hai: Shang wu,  1927. 
   
 • Wang, K'ang-nien, 1860-1911.  Wang Jang-ch'ing hsien sheng chuan  chi.  T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Wang, Ku-lu.  Wang Ku-lu Jih-pen fang shu chi.  Fu-chou: Hai hsia  wen i ch'u pan she, 1986. 
   
 • Wang, Kuang, 1906-1979.  Wo ti kung chiao hsieh tso sheng huo.   T'ai-pei: T'ai-wan Shang wu, 1977. 
   
 • Wang, Kuang, 1906-1979.  Wu yu hang yun.  T'ai-pei: T'ai-wan chung  hua shu chu, 1968.  (Hang yun ts'ung shu). 
   
 • Wang, Li-hsi, 1899-1939.  Wo men ti tu shu sheng huo.  Shang-hai:  Yen hsing she, 1941. 
   
 • Wang, Ming-tao.  Wu shih nien lai.  T'ai-pei: Lung wen, 1990.   (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Wang, Ming-tao.  Wu shih nien lai.  Pei-ching: Ling shih chi k'an  she, 1950. 
   
 • Wang, Pao-k'ang.  Hsieh tzu chuan.  Shang-hai: Hsin wen hua shu  she, 1952. 
   
 • Wang, Pien, 1628-1692.  Wang Ch'ao-sung nien p'u.  Wu chung wen  hsien hsiao tsung shu, 1939. 
   
 • Wang, Ping-chun, 1888-.  Pa shih hui i kai shu.  [Tai-wan: Wang  Ping-chun, 1967?] 
   
 • Wang, Po-hsun.  Wang Po-hsun hui i lu chuan chi.  [S.l.: s.n.],  1984. 
   
 • Wang, Shih-chen, 1634-1711.  Yu yang shan jen kan chiu chi.   T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1968. 
   
 • Wang, Shih-chieh.  Wang Shih-chieh jih chi.  T'ai-pei: Chung yang  yen chiu yuan chin tai shih yen chiu so, 1990. 
   
 • Wang, Shih-to.  Wang Hui-weng (Shih-to) i ping jih chi.  T'ai-pei:  Wen hai.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 126). 
   
 • Wang, Shou-tao.  Wang Shou-tao hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang  chun, 1988. 
   
 • Wang, Tao.  Wang Tao hui i lu: Shang-shan hui i.  [S.l.: s.n., 19-- ] 
   
 • Wang, Te-p'u, 1897-.  Cheng hai yu tsung.  T'ai-pei: Lung wen,  1990. (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Wang, Ting-hua.  Wu sheng heng yin: Wang Ting-hua hui i lu.   T'ai-pei: Hua kang ch'u pan yu hsien kung ssu, 1976. 
   
 • Wang, Tu-ch'ing, 1898-1940.  Ch'ang-an ch'eng chung ti shao nien.   Shang-hai: Kuang ming shu chu, 1933. 
   
 • Wang, Tu-ch'ing, 1898-1940.  Wo tsai ou chou ti sheng huo.  Shang- hai: Kuang hua shu chu, 1932. 
   
 • Wang, Tu-ch'ing, 1898-1940.  Wo tsai ou chou ti sheng huo.  Shang- hai: Ta kuang shu chu, 1936. 
   
 • Wang, Tung-yuan, 1899-.  Fu sheng chien shu.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh ch'u pan she, 1987. 
   
 • Wang, Tzu-feng, 1916-.  Chan cheng nien tai ti jih chi.  Pei-ching:  Chung-kuo wen shih ch'u pan she,  1986. 
   
 • Wang, Yang-chih.  Ting Wen-chiang nien p'u.  Nan-ching: Chiang-su  chiao yu ch'u pan she, 1989. 
   
 • Wang, Yeh-chiu.  Yu chung so chi chi ch'i ta.  Shang-hai: Wen i,  1958. 
   
 • Wang, Yu-hsueh.  I ko lu Mei ti hua chiao shao nu.  T'ai-pei: San  sheng shu tien, 1955.  (Translation of: Fifth Chinese  Daughter) 
   
 • Wang, Yun-wu, 1888-1979.  Kuo min ta hui kung li chi.  T'ai-pei:  T'ai-wan shang wu yin shu kuan, 1966. 
   
 • Wang, Yun-wu, 1888-1979.  Shih nien k'u tou chi.  T'ai-pei: T'ai- wan shang wu yin shu kuan, 1966. 
   
 • Wang, Yun-wu, 1888-1979.  T'an wang shih: Wang Yun-wu hui i lu.   T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh, 1964. 
   
 • Wang, Yun-wu, 1888-1979.  Wo ti sheng huo p'ien tuan.  T'ai-pei:  Hua kuo ch'u pan she, 1952. 
   
 • Wang, Yun-wu, 1888-1979.  Wo ti sheng huo yu t'u shu.  T'ai-pei:  Chin hsueh shu chu, 1970. 
   
 • Wang, Yun-wu, 1888-1979.  Hsiu lu pa shih tzu shu.  T'ai-pei: T'ai- wan Shang wu yin shu kuan, 1967. 
   
 • Wang, Yun-wu, 1888-1979.  Yu lu tsui hou shih nien tzu shu.   T'ai-pei: Yun-wu t'u shu kuan, 1977. 
   
 • Wei, Hsiang-shu, 1617-1687.  Wei Min-kuo kung tzu shu nien p'u.   T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971.  (Chung-kuo li tai ming jen  nien p'u hui pien ti i chi:5) 
   
 • Wei, Katherine.  Second daughter: growing up in China, 1930-1949.   Boston: Little Brown, c1984. 
   
 • Wei, P'ing-ao, 1929-.  San chih mu lao hu: Pan pei tzu ch'an hui  lu.  Kao-hsiung: Te hsin shih ch'u pan she, 1977. 
   
 • Wei, T'ing-sheng, 1890-.  Tzu shu hsiao chuan.  Tzu k'an, 1947. 
   
 • Wei, T'ing-sheng, 1890-.  Wei T'ing-sheng tzu chuan.  T'ai-pei:   Chung wai t'u shu ch'u pan she, 1977. 
   
 • Wei, Tung-ming.  Chi nien yu hui i.  Shen-yang: Tung pei shu tien,  1949. 
   
 • Wei, Yu-ch'uan.  Chung-kuo hsien tang tai nu tso chia chuan.   Pei-ching: Chung-kuo fu nu ch'u pan she, 1990. 
   
 • Wen, Ch'iang.  Wen Ch'iang chiang chun hui i lu.  Hsiang-kang:  Hsiang-kang wen hua chiao yu chu pan she, 1990. 
   
 • Wen, Hsiang, 1818-1876.  Wen Wen-chung kung (Hsiang) shih lueh chi  tzu ting nien p'u.  T'ai-pei: Wen hai. 
   
 • Wen, Hsiang, 1818-1876.  Wen Wen-chung kung tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Wen, I-to, 1899-1946.  Wen I-to yen chiu ssu shih nien.  Pei-ching:  Ch'ing-hua ta hsueh ch'u pan she, 1988. 
   
 • Wen, Tzu-ch'uan.  Tsao chia ti hsueh sheng shih tai.  Singapore:  Shih chieh shu chu, 1957. 
   
 • Weng, Ou-hung.  Weng Ou-hung pien chu sheng ya.  Pei-ching: Chung- kuo hsi chu ch'u pan she, 1986. 
   
 • Weng, T'ung-ho.  Weng Wen-kung kung jih chi
   
 • Weng, T'ung-ho.  Weng Wen-kung kung chun chi ch'u jih chi.  Pei- ching: Pei-p'ing yen ching ta hsueh t'u shu kuan yin ying tzu  hsieh pen, 1939. 
   
 • Weng, T'ung-ho.  Weng Wen-kung kung chun chi ch'u jih chi.  T'ai- pei: T'ai-wan hsueh sheng shu chu, 1966. 
   
 • Wu, Chi-ch'ing.  Tsai Mao chu hsi shen pien ti jih tzu li.   Nan-ch'ang: Chiang-hsi jen min, 1983. 
   
 • Wu, Cho-liu, 1900-1976.  Nan-ching tsa kan.  T'ai-pei: Yuan hsing,  1977. 
   
 • Wu, Cho-liu, 1900-1976.  T'ai-wan wen i yu wo.  T'ai-pei: Yuan  hsing, 1977. 
   
 • Wu, Ch'u-fan.  Wu Ch'u-fan tzu chuan.  Hsiang-kang: Wei ching shu  tien, 1956. 
   
 • Wu, Chun-sheng.  Chiao yu sheng ya i chou chia.  T'ai-pei: Chuan  chi wen hsueh, 1966. 
   
 • Wu, Han, 1909-.  Wu Han tzu chuan shu hsin wen chi.  Pei-ching:  Chung-kuo jen shih, 1993. 
   
 • Wu, Hsiang-hsiang, 1913-.  Ch'en Kuo-fu ti i sheng.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1971. 
   
 • Wu, Hsiang-hsiang, 1913-.  San sheng yu hsin.  T'ai-pei: San min  shu chu, 1971. 
   
 • Wu, Hsiang-hsiang, 1913-.  San sheng yu hsin.  T'ai-pei: Tung Ta  t'u shu kung ssu, 1985. 
   
 • Wu, Hsiao-pang.  Wo ti i shu sheng huo: wu tao sheng ya wu shih  nien.  Hsiang-kang: Ts'ao yuan ch'u pan she, 1981. 
   
 • Wu, Hsiao-pang.  Wo ti wu tao i shu sheng ya.  Pei-ching: Chung-kuo  hsi chu ch'u pan she, 1982. 
   
 • Wu, Hsin-jung, 1907-1967.  Wu Hsin-jung hui i lu: Ch'ing pai chiao  tai ti T'ai-wan jen chia tsu shih.  T'ai-pei: Chien wei, 1989. 
   
 • Wu, Hsin-jung, 1907-1967.  Chen-yine hui i lu.  Irvine, CA: T'ai- wan ch'u pan she, 1989. 
   
 • Wu, Hsiu-ch'i.  Ch'i shih hui i.  T'ai-pei: Lung wen.  (Chung-kuo  hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Wu, Hsiu-chuan, 1908-.  Hui i yu huai nien.  Pei-ching: Chung kung  chung yang t'ang hsiao ch'u pan she, 1991. 
   
 • Wu, Hsiu-chuan, 1908-.  Tsai wai chiao pu pa nien ti ching li,  1950.1-1958.10.  Pei-ching: Shih chieh chih shih ch'u pan she,  1983. 
   
 • Wu, Hsiu-chuan, 1908-.  Wo ti li ch'eng.  Pei-ching: Chieh fang  chun, 1984. 
   
 • Wu, Ju-lun.  T'ung ch'eng Wu hsieh sheng (Ju-lun) jih chi.  T'ai- pei: Wen hai. 
   
 • Wu, Jung-kuang, 1773-1843.  Wu Jung-kuang tzu ting nien p'u.   Hsiang-kang: Chung-kuo cheng ching yen chiu so, 1971. 
   
 • Wu, Jung-kuang, 1773-1843.  Wu Jung-kuang tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1972. 
   
 • Wu, P'ing-ch'eng.  Chun i jih chi.  T'ai-pei: Tzu li wan pao, 1989. 
   
 • Wu, Ta-cheng, 1835-1903.  Wu K'ao-chai hsien sheng nien p'u.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1965. 
   
 • Wu, Ta-nien, 1926-.  Hsiao nan min tzu shu.  Ch'ang-sha: Shang wu  chien yin pen, 1940. 
   
 • Wu, Ta-t'ing, 1824-1877.  Hsiao hsi yu shan kuan jen tzu chu nien  p'u. T'ai-pei: T'ai-wan yin hang, 1971. 
   
 • Wu, Ta-yu, 1907-.  Hui i.  T'ai-pei: Lien ching ch'u pan shih yueh  kung ssu, 1977. 
   
 • Wu, T'ieh-cheng, 1888-1953.  Ssu shih nien lai chih Chung-kuo yu  wo: Wu T'ien-cheng hsien sheng hui i lu.  [T'ai-pei?: s.n.],  1957. 
   
 • Wu, Tieh-ch'eng, 1888-1953.  Wu Tieh-ch'eng hui i lu.  T'ai-pei:  San min, 1968. 
   
 • Wu, T'ing-hsieh, 1863-.  Ho-fei chih cheng nien p'u.  T'ai-pei: Wen  hsin shu tien, 1962. 
   
 • Wu, Tsun-hsien, 1916-.  Jen sheng ch'i shih.  T'ai-pei: Wu Tsun- hsien wen chiao kung i chi ching hui, 1987. 
   
 • Wu, Wang-chi, 1905-.  Ch'i ch'iu tzu shu.  T'ai-pei: [   ], 1974. 
   
 • Wu, Wei-yueh, 1892-.  Ch'i shih nien hui i lu.  Nan-t'ou: [s.n.],  1961. 
   
 • Wu, Yu-chang, 1878-1966.  Wu Yu-chang hui i lu.  Pei-ching: Chung- kuo ch'ing nien, 1978. 
   
 • Wu, Yu-min, comp.  Nu tso chia tzu chuan.  T'ai-pei: Chung mei wen  hua ch'u pan she, 1972. 
   
 • Wu, Yu-t'ing.  Wu Yu-t'ing jih chi.  T'ai-pei: Ch'eng wen, 1991. 
   
 • Wu, Yung-kang, 1907-1982.  Wo ti t'an so ho chui ch'iu.  Pei-ching:  Chung-kuo tien ying ch'u pan she, 1986. 
   
 • Wu Chu, Wen-ying.  Sheng hsin yuan: Wu Ching-hsiung po shih yu wo.   T'ai-pei: kung ch'i ch'u pan she, 1986. 
   
 • Yang, Chao-chia, 1892-.  Yang Chao-chia hui i lu.  T'ai-pei: San  min shu chu, 1967. 
   
 • Yang, Ch'eng-wu.  I ch'ang cheng.  Pei-ching: Chieh fang wen i she,  1982. 
   
 • Yang, Ch'eng-wu.  Yang Ch'eng-wu hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang  chun ch'u pan she, 1987. 
   
 • Yang, Chin-hu, 1898.  Ch'i shih hui i.  Kao-hsiung: , 1967. 
   
 • Yang, Chin-hu, 1898.  Ch'i shih hui i.  T'ai-pei: Lung wen, 1990. 
   (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Yang, Chung-hsi, 1864-1939.  Hsueh chiao shih hua.  T'ai-pei: Ting  wen shu chu, 1971. 
   
 • Yang, Chung-hsi, 1864-1939.  Hsueh chiao shih hua: fu tzu ting nien  p'u.  T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1975-1976. 
   
 • Yang, Fang.  Kung fu Yang Kuo-hou (Fang) tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: Wen hai. 
   
 • Yang, Fang.  Kung fu Yang kuo yung hou tzu pien nien p'u.  T'ai- pei: Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Yang, Han-sheng, 1902-.  Feng yu wu shih nien.  Pei-ching: Jen min  ch'u pan she, 1986. 
   
 • Yang, Han-sheng, 1902-.  Yang Han-sheng jih chi hsuan.  Ch'eng-tu:  Ssu ch'uan wen i ch'u pan she, 1985. 
   
 • Yang, Hui-min.  Pa pai chuang shih yu wo.  T'ai-pei: Fo kuang tsa  chih she, 1979. 
   
 • Yang, Hui-min.  Pa pai chuang shih yu wo.  T'ai-pei: Po ai ch'u pan  she, 1970. 
   
 • Yang, Hsiu-ling.  Chiu; i ko Chung kung chu Fei-chou kuo chia wai  chiao kung tso jen yuan ti jih chi.  Hsiang-kang: Chung pao  chou k'an, 1969. 
   
 • Yang, Mo.  Tzu pai: wo ti jih chi.  Kuang-chou: Hua ch'eng ch'u pan  she, 1985. 
   
 • Yang, Nien-tz'u.  Shao nien shih wu, erh shih.  T'ai-pei: Huang  kuan ch'u pan she, 1980. 
   
 • Yang, Pu-wei, 1889-.  I ko nu jen ti tzu chuan.  T'ai-pei: Chuan  chi wen hsueh ch'u pan she, 1967. 
   
 • Yang, Sen, 1884-1977.  Chiu shih i wang.  T'ai-pei: Lung wen, 1990.   (Chung-kuo hsien tai tzu chuan ts'ung shu). 
   
 • Yang, Sen, 1884-1977.  Yang Sen chiu shih i wang.  T'ai-pei:    ,  1972. 
   
 • Yang, Sen, 1884-1977.  Yang Sen hui i lu.  T'ai-pei: T'ien sheng  ch'u pan she, 1968. 
   
 • Yang, Shen, 1488-1599.  Sheng an hsien sheng nien p'u.  (in Li  T'iao-yuan pien tsuan "Han hai", p. 13605-13627)  T'ai-pei:     [s.n.], 1968. 
   
 • Yang, Shou-ching, 1839-1915.  Ling su lao jen nien p'u.  Shang-hai:  Ta lu shu chu, 1933. 
   
 • Yang, Shou-ching, 1839-1915.  Ling su lao jen nien p'u.  T'ai-pei:  Wen hai, 1972. 
   
 • Yang, Shou-nan, 1867-.  Ling ch'uan chu shih tzu ting nien p'u.   T'ai-pei: Wen hai ch'u pan she, 1975. 
   
 • Yang, Shu.  Chi i erh chiu.  Pei-ching: Pei-ching ch'u pan she,   1960. 
   
 • Yang, Shu-ta, 1885-1956.  Chi wei weng hui i lu; Chi wei chu shih  wen ch'ao.  Shang-hai: Shang-hai ku chi ch'u pan she, 1986. 
   
 • Yang, Tien-hsun.  Chung-kuo li tai nien p'u tsung lu.  Pei-ching:  Shu mu wen hsien, 1980. 
   
 • Yang, Tzu-lieh.  Chang Kuo-tao fu jen hui i lu.  Hsiang-kang: Tzu  lien ch'u pan she, 1970. 
   
 • Yao, Chi.  Hsiao ts'ang sang chi.  T'ai-pei: Wen hai.  (Chin tai  Chung-kuo shih liao ts'ung kan hsu pien; 286). 
   
 • Yao, Fu-ch'ao.  Chao ming i yu.  Tzu k'an. 
   
 • Yao, Sung-ling, 1900-.  Chung hsin fu wu chi.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh tsa chih she, 1968. 
   
 • Yao-lo-po-shih, 1899-.   Yao lo po shih hui i lu.  T'ai-pei: Chuan  chi wen hsueh ch'u pan she, 1969. 
   
 • Yeh, Ch'ang-chih.  Yuan tu lu jih chi ch'ao.  Shang-hai: [s.n.],  1933. 
   
 • Yeh, Ch'ien-yu, 1907-.  Shih nien huang t'ang meng: Yeh Ch'ien-yu  hui i lu.  Pei-ching: Jen min jih pao ch'u pan she, 1989. 
   
 • Yeh, Fei, 1914-.  Cheng chan chi shih.  Shang-hai: Shang-hai wen i,  1988. 
   
 • Yeh, Fei, 1914-.  Yeh Fei hui i lu.  Pei-ching: Chieh fang chun,  1988. 
   
 • Yeh, Hsia-sheng.  Hsi sing chu jih chi.  T'ai-pei: Wen hai.  (Chin  tai Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 910). 
   
 • Yeh, Sheng, 1420-1474.  Shui tung jih chi.  T'ai-pei: T'ai-wan  hsueh sheng shu chu, 1965. 
   
 • Yeh, Sheng, 1420-1474.  Shui tung jih chi.  T'ai-pei: I wen, 1966. 
   
 • Yeh, Sheng, 1420-1474.  Shui tung jih chi.  Shih-chia-chuang: Hua  shan wen i ch'u pan she, 1986. 
   
 • Yeh, Sheng-t'ao, 1893-.  Jih chi san ch'ao.  Kuang-chou: Hua ch'eng  ch'u pan she, 1982. 
   
 • Yeh, Shu.  Hsien hua t'ai ta ssu shih nien.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh, 1989. 
   
 • Yen, Chia-ch'i.  Yen Chia-ch'i: Wo ti ssu hsiang tzu chuan.   T'ai-pei: Hsin hsueh shih wen chiao ch'u pan chung hsin, 1989. 
   
 • Yen, Chia-ch'i.  Wo ti ssu hsiang tzu chuan.  Hsiang-kang: San lien  shu tien, 1988. 
   
 • Yen, Chung-liang, 1923-1954.  Yen Chung-liang jih chi.  Han-k'ou:  Ch'ang chiang wen i, 1955 
   
 • Yen, Hsi-shan, 1883-1960.  Yen Hsi-shan tsao nien hui i lu.   T'ai-pei: Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1968. 
   
 • Yen, Hsiu, 1860-1929.  Yin hsiang kuan shih ch'ien jih chi.   T'ai-pei: Wen hai, 1968.  (Chin tai Chung-kuo shih liao ts'ung  kan; 198). 
   
 • Yen, Hui-ch'ing, 1877-1950.  Yen Hui-ch'ing tzu chuan.  T'ai-pei:  Chuan chi wen hsueh ch'u pan she, 1973. 
   
 • Yen, Kuei-lai.  Hung ch'i hsia ti ta hsueh sheng huo.  Hsiang-kang:  Yu lien ch'u pan she, 1952. 
   
 • Yin, Chao-yung, 1806-1883.  Yin p'u ching shih lang tzu ting nien  p'u.  T'ai-pei: Kuang wen shu chu, 1971. 
   
 • Yin, Chao-yung, 1806-1883.  Yin p'u ching shih lang tzu ting nien  p'u.  T'ai-pei: Wen hai. 
   
 • Yin, Fu-hai.  San ti shu: Yin Fu-hai chia shu.  T'ai-pei: Chuan chi  wen hsueh ch'u pan she, 1984. 
   
 • Yin, Hai-kuang.  Tsa i yu sui pi.  (Yin Hai-kuang chuan chi 9).   T'ai-pei: Kuei kuan t'u shu kung ssu, 1990. 
   
 • Yin, Hai-kuang.  Yin Hai-kuang, Lin Yu-sheng shu hsin lu.  T'ai- pei: Shih ku ch'u pan yu hsien kung ssu, 1981. 
   
 • Yin, Hai-kuang.  Yin Hai-kuang shu shih chi.  Lu Ts'ang pien.    Hsiang-kang: Wen i shu wu, 1975. 
   
 • Yin, P'ing-tung.  Tien yu sheng ya ssu shih nien.  T'ai-pei: T'ai- wan shang wu yin shu kuan, 1971. 
   
 • Yu, Chia-chu, 1898-1976.  Hui i lu.  Shang-hai: Chung hua shu chu,  1948. 
   
 • Yu, Chia-chu, 1898-1976.  Ling hsiu hsueh; Hui i lu.  T'ai-pei:   Chung-kuo ch'ing nien tang tang shih wei yuan hui, 1986. 
   
 • Yu, Fei-p'eng, 1884-.  Ch'iao feng tzu chuan.  T'ai-pei: [s.n.],  1963. 
   
 • Yu, Fei-p'eng, 1884-.  Ou Mei k'ao ch'a jih chi.  Shang-hai: Shang  wu, 1935. 
   
 • Yu, Ho.  Yuan Yu Ho tzu shu shih.  Pei-ching: Wen wu ch'u pan she,  1977. 
   
 • Yu, Hsin-ch'ing.  Tsai chiang lao chung.  Hsiang-kang: Hsin chung  kuo hua pao she, 1950. 
   
 • Yu, Sa-lin.  Sung chai jih chi.  T'ai-pei: Wen hai.  (Chin tai  Chung-kuo shih liao ts'ung kan; 224). 
   
 • Yu, Ta-fu, 1896-1945.  Jih chi chiu chuan.  Shang-hai: Pei hsin she  chu, 1928. 
   
 • Yu, Ta-fu, 1896-1945.  Ta-fu jih chi chi.  T'ai-pei: Ch'ang ko ch'u  pan she, 1976. 
   
 • Yu, Ta-fu, 1896-1945.  Ta-fu jih chi.  Shang-hai: Pei hsin shu chu,  1947. 
   
 • Yu, Ta-fu, 1896-1945.  Yu Ta-fu jih chi chin chung chi ch'i ta.   Hsiang-kang: Hung yeh, 1963. 
   
 • Yu-tai.  Tu-tai chu Tsang jih chi.  Pei-ching: Chung-kuo Tsang  hsueh ch'u pan she, 1988. 
   
 • Yu, Teng-fa.  Yu Teng-fa yu chung tzu shu: Wo ti cheng chih sheng  ya.  Hsiang-kang: I shan shu wu yu hsien kung ssu, 1979. 
   
 • Yu, Ti.  Wo ti chung hsueh shih tai.  Shang-hai: Wen hua t'u shu  kung ssu, 1941. 
   
 • Yu, Yang.  Chun hsiao sheng huo ti hui i.  Hsiang-kang: Hsin shih  chi, 1950. 
   
 • Yu, Yu-jen, 1878-1964.  Wo ti ch'ing nien shih chi.  T'ai-pei:  Cheng chung shu chu, 1953. 
   
 • Yu, Yung-ho.  Ts'ai liu jih chi.  T'ai-pei: I wen, 1965.
   
 • Yu, Yung-ho.  Ts'ai liu jih chi.  Shang-hai: Shang wu, 1935. 
   
 • Yuan, Chin-k'ai.  Yung lu jih chi ts'un yu.  [S.l.: s.n.], 1935?. 
   
 • Yuan, Chung-tao.  Yuan Hsiao-hsiu jih chi.  Shang-hai: Shang-hai  tza chih kung ssu, 1935. 
   
 • Yuan, Fang.  Chi che sheng ya.  T'ai-pei: Liang yu ch'u pan she,  1959. 
   
 • Yuan, Shih-hai, 1916-.  I hai wu ya: Yuan Shih-hai hui i lu.    Pei-ching: Chung-kuo ch'ing nien ch'u pan she, 1985. 
   
 • Yuan, Ta-hua.  Jen tzu hui ch'eng chi.  Min kuo yuan nien p'ai yin  pen, 1912. 
   
 • Yuan, Wei-min.  Wo ti chih chiao chih tao.  Pei-ching: Jen min t'i  yu ch'u pan she, 1988. 
   
 • Yueh, Hsiu-liang.  Jih chi pei huan.  Ch'ang-sha: Hu-nan jen min,  1986. 
   
 • Yun, Tai-ying.  Yun Tai-ying jih chi.  Pei-ching: Chung kung chung yang t'ang hsiao ch'u pan she, 1981. 

Last updated on 7/15/2009
URL: http://www.libraries.indiana.edu/index.php?pageId=1000895
Comments: Wen-ling Liu (wliu@indiana.edu)
Copyright 1996-2009, The Trustees of Indiana University